Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tweede voorbeeld: Tussen twee steden bestaat een personenvervoerprobleem. Dit kan worden opgelost door de vervoersbehoefte te beperken, bijvoorbeeld door nieuwe locaties van bedrijven of woningen of door het stimuleren van thuiswerken. Het is ook mogelijk de wegen te verbreden ten behoeve van particulier autovervoer (waarvoor in bepaalde gevallen een tracébesluit kantoor huren eindhoven nodig is) of door vrije busbanen aan te leggen of door het bevorderen van vervoer over rails. Bij het vaststellen van het plan dat de uitgangspunten bevat moeten de milieueffecten van de alternatieven in een rapport (planMER) worden afgewogen.
Ad 2 Plan-MER plicht voor plannen waarin een activiteit is opgenomen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 Naast de in het Besluit MER aangegeven gevallen waarbij is aangegeven dat een MER voor een plan moet worden gemaakt, zijn er ook andere MER-plichtige plannen. Het betreft plannen voor de kantoor huren den haag gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Indien daar een plan wordt opgesteld voor activiteiten die significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden in het gebied en het opstellen van het plan verplicht is op grond van een besluit van een bestuursorgaan of op grond van een wettelijke regeling moet voor het plan een plan-MER worden gemaakt waarin de passende beoordeling herkenbaar moet worden opgenomen (art. 7.2a Wm). Daardoor wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het plan of de activiteit voor het natuurgebied.
De plannen die in het Besluit MER zijn kantoor huren haarlem opgenomen onder Besluiten (kolom 4) zijn niet plan-MER plichtig maar alleen besluit-MER plichtig. Het zijn de plannen die niet het kader vormen voor een MER-plichtig besluit, maar de activiteit op één bepaalde plaats of met één uitgangspunt tot doel hebben.
De milieueffectrapportageprocedure voor plannen is lichter dan voor besluiten. Zo mag het MER voor het plan worden opgenomen bij of in het plan, mits het daarin als zodanig herkenbaar is weergegeven (art. 7.lla lid 2 Wm). Aan het bestuursorgaan wordt de vrijheid gelaten kantoor huren tilburg om het voornemen tot het vaststellen van het MER-plichtige plan -de startnotitie – ter inzage te leggen; zienswijzen in te winnen; en de Commissie MER advies te vragen (art. 7.llc lid 2 Wm).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *