Prestatiebeoordeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Na een periode die vooraf is bepaald worden de behaalde resultaten vergeleken met de gestelde normen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen en welke wensen de medewerker heeft op het gebied van verdere opleiding en bijscholing. Ook zullen er nieuwe prestatienormen voor de volgende periode moeten worden vastgesteld. Daarna verlopen de stappen zoals eerder is beschreven. Actieplannen worden bijgesteld. Er is sprake van een zich herhalende cyclus die stapsgewijs wordt doorlopen.
Voordelen ‘management by ohjectives’ ‘Management by objectives’ heeft zowel voor de leidinggevende als voor de betrokken medewerker een aantal duidelijke voordelen. Voor de leidinggevende heeft MbO uiteraard ‘management by exception’ het voordeel dat het ondergeschikten motiveert te werken aan kernresultaten. Het formuleren daarvan schept gunstige voorwaarden voor delegatie, ‘management by exception’ en prestatiebeoordeling prestatiebeoordeling. Verder levert MbO een raamwerk voor begeleiding, ondersteuning en daarmee ook voor het opbouwen van een goede persoonlijke relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte. De ondergeschikte participeert in het vaststellen van de kernresultaten. Daardoor weet hij niet alleen wat er van hem wordt verwacht, hij zal de gestelde normen ook eerder accepteren. Bovendien kan hij behaalde resultaten voortdurend vergelijken met de afgesproken normen. Ten slotte kan hij de condities waarbinnen hij moet presteren beïnvloeden door belemmerende factoren ter sprake te brengen. Van een met zorg geïntroduceerd en goed lopend systeem van ‘management by objectives’ mag dan ook worden verwacht dat het moreel hoger en de productiviteit in de organisatie groter zal worden.
Bij de planning en voortgangscontrole kunnen verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals planborden, Gantt-kaarten en optimaliseringstechnieken. Toepassing van kantoorruimte amsterdam voorrangsregels kan een bijdrage leveren aan het verkorten van wachttijden en daarmee aan het verbeteren van levertijden.
Om een hoge graad van efficiency te bereiken en een goede service aan klanten te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze snel over informatie kan worden beschikt. Op basis daarvan kunnen beslissingen worden genomen over de inzet van mensen en machines, over de volgorde van bewerkingen, orders, spoedorders en dergelijke. Planborden kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Een goed planningssysteem maakt beloften en afspraken zichtbaar en laat op een overzichtelijke wijze de volgorde van werkzaamheden, de vastlegging van mensen en middelen en de nog beschikbare capaciteit zien, bijvoorbeeld door middel van orderplanning, machineplanning en de inzetplanning van mensen of ploegen. Dit voorkomt een te late aflevering van orders of machinestilstand door het niet tijdig leveren van materialen. In één oogopslag wordt de stand van de doorloop van orders zichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *