Persoon of college

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad b Ander persoon of college met enig publiek gezag bekleed Vervolgens diende de vraag te worden beantwoord of het bestuur van de stichting was aan te merken als een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub b Awb. In de memorie van toelichting wordt op dit artikelonderdeel de volgende toelichting gegeven: ‘Het uit artikel 1 van de Wet AROB overgenomen definitie-element “met enig openbaar gezag bekleed” betekent dat het moet kantoorruimte huren eindhoven gaan om een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie (de rechten en/of verplichtingen) van andere rechtssubjecten. Organen met deze publiekrechtelijke bevoegdheid zijn op de eerste plaats de organen die hun grondslag en regeling vinden in het publiekrecht, die dus zijn ingesteld bij of krachtens wettelijk voorschrift. Het gaat hier om organen van publiekrechtelijke corporaties als Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en p.b.o.-lichamen. Zij zullen uiteraard volledig aan de werking van kantoorruimte huren den haag dit wetsvoorstel onderworpen zijn. Daarnaast is er een aanzienlijk aantal privaatrechtelijke rechtspersonen (vooral stichtingen en, in mindere mate, vennootschappen) die tot de overheid moeten worden gerekend, omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende invloed uitoefenen op het beheer van deze privaatrechtelijke rechtspersonen (zie onder andere CRvB 25 november 1947, AB 1948, blz. 71; CRvB 6 april 1966, AB 1966, blz. 722 en CRvB 18 juni 1976, AB 1979/35). Ook de organen van de hier bedoelde privaatrechtelijke rechtspersonen vallen voor hun gehele handelen binnen het bereik van dit voorstel. Als kantoorruimte huren haarlem voorbeelden van deze categorie van privaatrechtelijke rechtspersonen worden hier genoemd de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Stichtingen (bureaus) voor Rechtshulp. Als derde categorie moeten in dit verband worden genoemd de privaatrechtelijke rechtspersonen die niet tot de overheid worden gerekend wegens het ontbreken van een overwegende overheidsinvloed op het beheer van deze rechtspersonen, maar die wel met een openbaar gezag zijn bekleed, dat wil zeggen dat aan hen één of meer kantoorruimte huren tilburg overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden
zijn toegekend (zie over de vraag of van een overheidstaak sprake is onder andere ARRvS 3 april 1979, AB 1979/368 en ARRvS (Vz) 19 maart 1981, AB 1982/411 ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *