Overheidshandelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schade als gevolg van overheidshandelen Overheidshandelingen kunnen schade veroorzaken. In beginsel dient de overheid geleden schade te vergoeden. Dit beginsel is op veel plaatsen in ons recht terug te vinden. Zo zijn er talrijke wettelijke schadevergoedingsbepalingen, waarvan de bekendste ongetwijfeld art. 49 WRO is. Art. 8:73 Awb regelt een recht op schadevergoeding kantoor huren almelo nadat een besluit door de hoogste rechter is vernietigd. Art. 3:4 lid 2 Awb is de grondslag voor de zogenoemde nadeelcompensatie: ondervindt iemand door een besluit onevenredig veel nadeel, dan dient dit nadeel te worden gecompenseerd. Pleegt de overheid een onrechtmatige daad, dan is uiteraard kantoor huren delft ook schadevergoeding op zijn plaats. Met het recht op schadevergoeding hangt uiteraard ook samen de wijze waarop dit recht kan worden verkregen. Met andere woorden: welke instantie kan worden benaderd om het recht op schadevergoeding te bepalen, de burgerlijke rechter of de bestuursrechter? Sinds de uitspraak van de Raad van State van 6 mei 1997 (zie subpar. 3.1.4 onder ‘Bestuurshandelingen, feitelijke handelingen en rechtshandelingen) zijn de kaarten wat dit betreft opnieuw geschud.
Veroorzaakt de overheid schade in het kader van een publiekrechtelijke bevoegdheid, dan kan de benadeelde verzoeken de schade te vergoeden. De beslissing kantoor huren oss op een dergelijk verzoek is een besluit ex art. 1:3 Awb en dus in principe vatbaar voor bezwaar en beroep. In principe, want als beperking geldt dat ook tegen het schadeveroorzakende besluit beroep open moet staan.
Samengevat kan worden uitgegaan van het volgende: Is de schade een gevolg van privaatrechtelijk onrechtmatig optreden van de overheid, dan is de burgerlijke rechter bevoegd. Uitgangspunt is volledige schadeloosstelling. Is de schade een gevolg van een feitelijk publiekrechtelijk onrechtmatig optreden van de overheid, dan is ook de burgerlijke rechter bevoegd. Is de schade een kantoor huren helmond gevolg van een besluit, dan geldt de ‘Van Vlodrop’-formule, dus bezwaar en beroep bij de bestuursrechter. Is de schade een gevolg van een besluit waartegen geen bezwaar en beroep openstaat, dan is de burgerlijke rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *