Omgevingsfactoren

Gerelateerde afbeelding

De omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden door de organisatie. Deze factoren zijn echter van zeer groot belang voor het succes van organisaties. In de volgende paragrafen zullen de volgende omgevingsfactoren worden behandeld: • milieufactoren (i.3.1) • technologische factoren (1.3.2) • demografische factoren (1.3.3) • economische factoren (1.3.4) • politieke factoren ( i.3.5) • maatschappelijke factoren ( 1.3.6)
1.3.1 Milieufactoren
De economische groei van de afgelopen decennia heeft geleid tot een flexplek utrecht consumptie van goederen en diensten, maar is ook gepaard gegaan met een sterke vervuiling van het milieu en een verdere uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks de productiegroei van de afgelopen twintig jaar in Nederland hebben belangrijke factoren die een bijdrage leveren aan de welvaart, zoals de werkgelegenheid, de veiligheid en het milieu zware klappen gekregen. 1
Een verdergaande aantasting van het milieu is maatschappelijk onaanvaardbaar. In dit licht worden politieke keuzes gemaakt om de vervuiling een halt toe te roepen. Het zogenaamde Nationaal Milieuplan 3 (NMP3), een beleidsnota van de overheid die voortborduurt op het eerder verschenen Nationaal Milieubeleidsplan 1 ( +) en 2, bevat de strategie voor
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
het milieubeleid tot 2003. De hoofddoelstelling van het NMP is: ‘het in stand houden van het draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ontwikkeling’. Van duurzame ontwikkeling wordt gesproken als er wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.2 Welvaart kan worden beschouwd als de graadmeter voor duurzaamheid. Het bereiken van deze doelstelling zal een enorme opgave zijn. Het beleid van het NMP richt zich op doelgroepen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van uitstoot, lozingen en afvalstromen zoals landbouw, elektriciteitscentrales, industrie, consumenten, verkeer en vervoer enzovoort. In het NMP zijn voor deze groepen doelstellingen aangegeven voor verminderingen van uitstoot en lozingen of zijn specifieke afspraken gemaakt.
De belangrijkste hoofdlijnen van NMP3 zijn de volgende: • Een sterke groei van het budget voor bodemsanering en een verandering van de saneringsaanpak moet minimaal leiden tot een halvering van de saneringsperiode van tachtig tot veertig jaar. • De emissies van stoffen zoals methaan, dioxine, lachgas, koolmonoxide, benzeen en fluoriden in lucht en water dalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *