Motiveringsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bepaalt dat een beschikking dient te berusten op een deugdelijke motivering. Deze verplichting behoort tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sinds de Awb is dit een geschreven regel. De motiveringsverplichting kent twee aspecten: 1 De beschikking moet gedragen kunnen worden door de daaraan ten grondslag gelegde motivering (vereiste van flexplek huren eindhoven draagkrachtige motivering). 2 De motivering moet voor de aanvrager van de beschikking kenbaar zijn (vereiste van kenbare motivering). Art. 3:47 lid 2 Awb voegt hieraan toe dat bij de beschikking zo mogelijk moet worden verwezen naar het wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt. Het bestuursorgaan hoeft niet in alle gevallen een motivering te geven. Soms heeft een aanvrager geen behoefte aan een motivering, bijvoorbeeld bij een beschikking die exact overeenkomt met het verzoek. Art. 3:48 Awb bepaalt dan ook dat een motivering achterwege kan blijven indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat. • Voorbeeld Bij beschikkingen betreffende huursubsidie, sociale uitkeringen en belastingaanslagen, wordt flexplek huren den haag aangenomen dat er geen behoefte aan motivering bestaat indien de beschikking overeenkomt met het verzoek van de aanvrager. Advisering De overheid is lang niet op elk gebied deskundig. Vaak schakelt zij externe personen of organisaties in om haar te adviseren. Het verschijnsel van adviseurs heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en als gevolg daarvan is de invloed van adviseurs op overheidsbesluiten aanzienlijk. Het doel van de opdracht tot advisering· is bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van de te nemen besluiten. Ook worden adviseurs vaak ingeschakeld om moeilijke beslissingen te legitimeren. De overheid kan dan verwijzen naar een ‘objectieve’ adviseur, wiens deskundigheid men niet in twijfel durft te trekken. Naast het vrijwillig vragen van een advies kennen verschillende wettelijke voorschriften de verplichting tot het flexplek huren haarlem vragen vàn advies. De in de Awb gegeven regels voor advisering hebben alleen betrekking op adviseurs die moeten worden geraadpleegd op grond van een wettelijk voorschrift. Art. 3:5 Awb bepaalt dat onder adviseur moet worden verstaan een persoon of college, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluit en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan. Veel wettelijke voorschriften bevatten de verplichting voor een bestuursorgaan om advies in te winnen, voordat het een bepaald besluit neemt. •Voorbeeld Een invalidenparkeerkaart die het recht geeft om op invaliden parkeerplaatsen te parkeren, mag alleen worden gegeven indien van tevoren een medicus advies heeft uitgebracht over de mate flexplek huren tilburg van invaliditeit van de aanvrager. Voordat een bouwvergunning wordt verleend, moet de aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan een welstandscommissie (schoonheidscommissie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *