Meer internationale beleggingen

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS

bedrijfsruimte huren in Den Haag
bedrijfsruimte huren in Den Haag

Meer internationale beleggingen.
Door de beperkte omvang van de Nederlandse markt zal de reeds inge­ zette trend van beleggen in buitenlands vastgoed worden doorgezet. Ook het belang van regionale risicospreiding stimuleert deze ontwikkeling.

Groei van aandeel vastgoed in beleggingsmix professionele beleggers. Het streefpercentage van het aandeel vastgoed in de beleggingsmix van de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ligt tussen de 1 0 en 20%. Dit percentage wordt momenteel niet gerealiseerd door de relatief sterke stijging van de waarde van de aandelenbeleggingen zoals kleine kantoorruimte huren tilburg en het ontbreken van voldoende geschikte beleggingsobjecten. De institutionele beleggers zullen voor het hervinden van een evenwichtige beleggingsportefeuille extra aandacht besteden aan het op peil brengen van hun beleggingen in vastgoed.

Stijging totale omvang vastgoedfondsen.

De verschuiving van directe naar indirecte beleggingen in vastgoed van goedkoop kantoor huren tilburg door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zal doorzetten. Om aan deze vraag te voldoen van kantoor huren tilburg, zal meer indirect vastgoed beschikbaar moeten komen.

2. Ontwikkelen, bouwen en gebruiken

2 . 1 Inleiding

Het ontwikkelen van vastgoed waarbij bedrijfsruimte huren den haag kan worden gekenschetst als het bijeen brengen van grond, stenen en geld met als uiteindelijk doel het creëren van een vastgoedobject dat voldoet aan de eisen van de (toekomstige) eigena­ren en gebruikers. In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de verschil­ lende in het ontwikkelingsproces te onderscheiden fasen beschreven:

  • Initiatief Grondverwerving
  • Planontwikkeling Ontwerp
  • Bestek en aanbesteding Contractering en realisatie Verhuur en/of verkoop Beheer en exploitatie
  • Niet bij iedere ontwikkeling zullen alle fases worden doorlopen. Ook van een door de bovenstaande opsomming gesuggereerde volgtijdelijkheid is niet in alle gevallen sprake.
  • Niet alleen zullen sommige fases gedeeltelijk parallel verlopen, ook de volgorde kan in voorkomende gevallen afwijken van de bovenstaande. Dit is onder andere het gevolg van de bij het ont­ wikkel- en bouwproces betrokken partijen.
  • Dit zijn er niet alleen veel met verschillende belangen, de structuren waarbinnen het proces wordt doorlo­ pen liggen steeds minder vast. De belangen van partijen verschuiven waar­ door de procesfuncties van iedere partij per project kunnen wisselen. In plaats van een simpel ‘boter, kaas en eieren’ is steeds vaker sprake van een schaakspel zoals bij kantoorruimte huren den haag centrum.

2. 1 : Toenemende complexiteit van het speelveld

De paragraafindeling aan de hand van een kunstmatige indeling in fasen is van kantoorruimte huren den haag prijs dan ook alleen gehanteerd als kapstok om de verschillende processen en actoren die een rol spelen bij het ontwikkelen, bouwen en gebruiken van vastgoed enigszins gestructureerd te beschrijven.

Stedelijke ontwikkeling kent een aantal overeenkomsten met het vastgoed­ ontwikkelingsproces maar is op een aantal punten toch sterk verschillend. Het stedelijk ontwikkelproces vormt een kader om het ontwikkelproces van bedrijfspand huren den haag funda bij individuele vastgoedobjecten. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt kort op het stedelijk ontwikkelingsproces ingegaan.

2.2 Initiatief

Het initiatief tot het ontwikkelen van vastgoed kan genomen worden door een projectontwikkelaar die of op risico, dat wil zeggen voordat een feite­ lijke afnemer en/of huurder van het object is gevonden, of aan de hand van een concrete vraag het ontwikkelingsproces start. Ook andere partijen zoals een gemeente, een architect, een belegger of een ruimtezoekende gebruiker kan het initiatief nemen, al dan niet gevolgd door inzet van een projectontwikkelaar.

In de initiatieffase worden de eerste ideeën over locatie, vormgeving, prijs en doelgroep geformuleerd zoals bij tijdelijk bedrijfsruimte huren den haag. Veelal wordt daarbij een marktverkenning ver­ richt en een globale raming van de kosten en opbrengsten gemaakt. Als de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek aanleiding geven tot een posi­ tieve beslissing wordt het initiatief verder uitgewerkt.

Als het initiatief door een toekomstige eigenaar en/of gebruiker wordt genomen kunnen op hoofdlijnen de volgende varianten worden onderscheiden: kantoor huren Eindhoven en bedrijfsruimte huren Haarlem .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *