Het ontwerp van het besluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het ontwerp van het besluit wordt zes weken lang ter inzage gelegd (art. 3:11 Awb). Vanaf het moment van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijze’ (dat is de officieel gekozen term) naar voren brengen (art. 3:15 Awb, 3:16 Awb). Het dossier dat ter inzage ligt, moet overigens actueel worden gehouden (art. 3:14 Awb): alle nieuwe stukken moeten kantoorruimte huren eindhoven eraan toegevoegd worden, dus ook de zienswijzen. Als het gaat om een besluit op aanvraag, neemt het bestuursorgaan de beslissing zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag (art. 3:18 Awb). Intrekkings- en wijzigingsbesluiten moeten binnen twaalf weken worden genomen. Als er in genoemde procedures geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, geldt een beslistermijn van vier weken kantoorruimte huren den haag nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken. Vervolgens moet het besluit bekend worden gemaakt.
In vijf stappen ziet de procedure er schematisch als volgt uit:
Kennisgeving van het ontwerpbesluit (art. 3:12). Bij één of meer belanghebbenden tot wie het besluit is gericht: zending van het ontwerp aan hen (art. 3:13) voorafgaand aan terinzagelegging. Terinzagelegging gedurende zes weken (art. 3:11). Indienen zienswijzen bij het bestuursorgaan door belanghebbenden gedurende zes weken vanaf terinzagelegging (art. 3:15, 3:16). Indien geen zienswijzen zijn ingediend geldt voor alle type besluiten: na afloop van de termijn voor indienen zienswijze geeft het kantoorruimte huren haarlem bestuursorgaan zo spoedig mogelijk kennis van het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend en neemt besluit binnen vier weken (art. 3: 18 lid 4). Bij besluiten op aanvraag waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen zes maanden na ontvangst aanvraag (tenzij het de termijn verlengt in geval van zeer ingewikkeld of omstreden ontwerp, art. 3:18 lid 2). Bij intrekkings- en kantoorruimte huren tilburg wijzigingsbesluiten waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen twaalf weken (art. 3:18 lid 3).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.