Het Lozingenbesluit bodembescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het een lozing betreft binnen een inrichting wordt de lozing in de Wm-vergunning geregeld en is in die zin een ontheffing van het Lozingenbesluit bodembescherming, een AMvB op grond van de WBB.
Bodemsanering De persoon die handelingen verricht als hiervoor vermeld bij 1 t/m 6 onder het kopje ‘Algemene maatregelen van bestuur’ en kantoorruimte huren eindhoven kennisneemt van een verontreiniging of aantasting van de bodem die door die handelingen wordt veroorzaakt, moet zo spoedig mogelijk daarvan melding maken bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar de verontreiniging plaatsvindt (art. 27 WBB). Hij moet daarbij de maatregelen aangeven die hij voornemens is te treffen of heeft getroffen. Gedeputeerde Staten kunnen aanwijzingen geven over de te nemen kantoorruimte huren den haag maatregelen. Ook degene die voornemens is de bodem te saneren moet daarvan melding maken bij Gedeputeerde Staten. Bij de melding moet een bodemonderzoeksrapport worden overgelegd. Binnen vijftien weken na de melding stellen Gedeputeerde Staten in een beschikking vast of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (art. 29 WBB), dat wil zeggen: een geval waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.
9.16 Overige milieuwetgeving 409
Gedeputeerde Staten stellen bij de kantoorruimte huren haarlem beschikking tevens vast of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is (art. 37 WEB). Indien zij dat vaststellen bepalen zij dat met de sanering dient te worden kantoorruimte huren tilburg begonnen voor een door hen vast te stellen tijdstip dat ligt zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de beschikking, bedoeld in het eerste lid. Bij de beschikking kunnen Gedeputeerde Staten het uiterste tijdstip van een in te dienen saneringsplan aangeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.