Het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 3 Wonw staat dat in het Bouwbesluit kan worden verwezen naar normen of delen van normen en naar kwaliteitsverklaringen. Een norm is volgens art. 1 Wonw een document, uitgegeven door een onafhankelijk, deskundig instituut, waarin wordt winkel huren eindhoven omschreven aan welke eisen een bouwmateriaal, bouwdeel of bouwconstructie moet voldoen dan wel waarin een omschrijving wordt gegeven van een keurings-, meet- of berekeningsmethode. Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van VROM aangewezen merkteken, afgegeven door een door de minister aangewezen deskundig en onafhankelijk instituut op grond waarvan een bouwmateriaal of bouwdeel, indien het bij het bouwen wordt toegepast, wordt geacht te voldoen aan de krachtens de Woningwet aan dat materiaal of deel gestelde eisen. Ten behoeve van de aansluiting van woningen en gebouwen op het winkel huren den haag leidingnet verwijst het Bouwbesluit naar ministeriële regelingen waaraan voldaan moet worden.
• Voorbeeld Art. 3.121 lid 1 Bouwbesluit 2003 luidt: ‘Een voorziening voor drinkwater heeft in een meterruimte ( …) een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet voor drinkwater.’ En art. 3.122: ‘Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.’ Art. 1 .8 Regeling tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken van de minister van VROM verwijst naar een norm: ‘Een voorziening voor drinkwater of warmwater als bedoeld in art. 3.122 en 3.130 van het besluit voldoet aan NEN 1006.’
Op grond van art. 6 Wonw kan bij (of krachtens) een voorschrift van het Bouwbesluit 2003 worden bepaald dat burgemeester en wethouders van dat voorschrift ontheffing kunnen verlenen tot een bij dat voorschrift aangegeven niveau. In het Bouwbesluit 2003 is van deze winkel huren haarlem mogelijkheid gebruikgemaakt.
• Voorbeeld Bij het verbouwen of renoveren van een woning kan ontheffing worden gegeven tot het (lagere) niveau dat is voorgeschreven voor bestaande woningen.
In het Bouwbesluit 2003 worden er bij de beoordelingsaspecten functionele eisen, prestatie-eisen en waar nodig aanwezigheidseisen winkel huren tilburg gesteld.
• Voorbeeld Functionele eis: een te bouwen bouwwerk heeft één of meer toiletruimten. Prestatie-eis: een gebruiksfunctie heeft voor elke 125 m2 gebruiksoppervlakte of een gedeelte daarvan ten minste één toiletruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *