Grote plannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Grote plannen lnmiclclels heeft Chaclha Mexx uitgebom1·cl tot een internationaal befaamd merk, met 580 \1·i11kcls, Ycrkooppuntcn in ,-eertig \’erschillcndc landen en een jaarlijkse om1ct \·an €565 miljoen. De laatste jaren groeide de om1ct elk 1aar met 1o’n 30’X,. Maar Mcxx is nog kantoor huren eindhoven te klein naar Chadha’s zin en \·oor de komende jaren staan grote plannen op stapel. In mei 2001 \1·crd 72% van het bedrijf voor €300 miljoen o\·ergenomcn door het A111crikaanse mocleconccrn Liz Clairbornc. Een o\·ernamc cli c Chadha in staat stelt Mcxx verder uit te bom,·cn. Bedoeling is dat er elk jaar rnssen de vijftig en zestig Mexx11·inkcls bijkomen. ‘Voorlopig concentreren wc ons kantoor huren den haag daarbij op Europa’, zegt Chadha. ‘Maar ook een oversteek over de Atlantische oceaan ligt in het verschiet. Over een paar jaar moet de eerste Amerikaanse Mcxxwinkcl een feit zijn.· De o,·crname maakte van Chadha in één keer een rijk man. Op de Quote top-500 van rijkste Nederlanders prijkt hij op de + 1 stc plaats, met een kantoor huren haarlem vermogen van zo’n €3 20 miljoen. Eén plaats onder de familie Hcijn. Niet slecht voor een man die ooit met slechts duizend dollar op ,-:ak in Nedel’iancl tcrcchtkv,·am. Maar van een gcstrcsstc ?akenman die het interview onderbreekt met tientallen tclefoo11tjcs, is geen sprake. Chadlia oogt relaxed en forin LIl een 1orgntldig de ant1 1·oorden kantoor huren tilburg op de vragen. Hij is het l)î)C bij \\·ie je je 111ctccn op je gemak H>elt, maar die JC tegelijkertijd, vanwege ;ijn eigen pcrfccthcid. op scherp ;et.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *