Duidelijk opgezet budget

Bovengenoemde punten zullen steeds moeten worden doorlopen om een voor ieder duidelijk opgezet budget te kunnen vaststellen. Dit ter beperking van ongewenste overschrijdingen. Het is verstandig de prijsonderhandelingen aan een vaste termijn te koppelen. Binnen deze termijn tracht men vervolgens tot overeenstemming te komen. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, na wederzijds redelijk overleg, zou kunnen worden bedongen dat alle tot op heden bedrijfspand huren eindhoven gemaakte afspraken niet meer gelden en dat de opdrachtgever vrij is met een ander uitvoerend bedrijf prijsonderhandelingen te voeren. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk een zogenaamde afstandsverklaring door het uitvoerende bedrijf te laten tekenen. Dit kan echter alleen maar van de inschrijver worden verlangd wanneer deze afspraak van tevoren bij de inschrijving is bedongen in bijvoorbeeld een bestekbepaling. Het komt nogal eens voor dat slechts één uitvoerend bedrijf wordt geselecteerd. Voordat hij het bestek en bedrijfsruimte huren den haag een bijbehorende activiteiten- of hoeveelhedenlijst krijgt overhandigd, moet hij een zogenaamde afstandsverklaring tekenen. Een afstandsverklaring houdt in dat hij, de aannemer, geen rechten zal doen gelden als de prijsonderhandeling tussen opdrachtgever en hem mislukken. Slechts als er sprake is van ‘de eerste en enige’ aannemer en indien hij is geselecteerd op basis van algemene gegevens zijnde niet projectgebonden, is de afstandsverklaring van toepassing. De procedure bij de enkel- of meervoudige onderhandse aanbesteding zou als volgt kunnen verlopen: uitnodiging tot inschrijving; bijbehorende activiteiten- of hoeveelhedenlijst; het geven van aanwijzingen ter plaatse met betrekking tot het uit te voeren werk; het ter inzage leggen van de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanWIJZmg; de inschrijving; prijsonderhandeling met open bedrijfspand huren haarlem begroting, bijvoorbeeld een lijst van onderaannemers die bij het werk zijn betrokken, ter goedkeuring van de bouwdirectie en inzage in de opdrachtverstrekking van de hoofdaannemer en de onderaannemers Door de aannemer te leveren werkplanning en personeelsschema; de aanbesteding; de werkadministratie. 3 16 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/ OPERATIONEEL NIVEAU 9.3.7 Om tot effectieve en efficiënte aanbestedingen te komen is het noodzakelijk te werken met standaardformulieren. Op deze wijze kan de opdrachtgever de aannemer sturen in zijn informatieverstrekking. De standaardformulieren worden bedrijfspand huren Tilburg door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekt om in te schrijven. Dit levert een tweetal voordelen voor de opdrachtgever op. Ten eerste kan de opdrachtgever, doordat elke aannemer afzonderlijk op een eenduidige wijze zijn prijs specificeert, verschillen in prijzen snel en eenvoudig analyseren. Ten tweede kan de opdrachtgever de inschrijvingsbegroting van de aannemer laten afstemmen op de eigen calculatie, zodat een optimale vergelijking tussen eigen begroting en inschrijvingsbegroting ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *