De Nederlandse werknemers

Van de Nederlandse werknemers zegt 43% zieh zorgen te maken over de toekomst van de onderneming waar zij werken, van de Belgische werknemers 48%. Ongeveer kantoorruimte huren eindhoven een kwart zegt onzeker te zijn over hun baan, ook als zij zelf goed functioneren.
Werkonzekerheid lijkt het meest in het oog springende kenmerk van de nieuwe wereld waarin wij werken. In een recent OESO-onderzoek17 toont een substantieel deel van de werkende bevolking zieh bezorgd over het behoud van hun werkgelegenheid. Zo zegt 43% van de Nederlandse werknemers zieh zorgen te maken voor de toekomst van de onderneming waar zij werken. En 22% zegt onzeker te zijn over hun baan, ook als zij zelf goed functioneren ( eijfers uit 2000 ). In Belgie beantwoordden kantoorruimte huren den haag respeetievelijk 48% en 26% deze vragen op soortgelijke wijze; in Duitsland 50% en 34% .
Nederland als laboratorium
De strueturele uitstoot uit het arbeidsbestel is een eontinu proees, dat weinig opvalt omdat het niet in de offieiele werkloosheidseijfers tot uitdrukking komt. Nederland is een geval apart. In de jaren negentig fungeerde het Nederlandse ‘poldermodel’ als een laboratorium voor werkgelegenheidsereatie, dat in de omringende landen sterk de aandaeht trok. Vanafhet midden van de jaren zeventig verkeerde de Nederlandse eeonomie in een strueturele erisis die werd veroorzaakt door twee ontwikkelingen: de de-industrialisatie en de oplopende kosten van de pas voltooide verzorgingsstaat. Er ontstond kantoorruimte huren haarlem een onbalans tussen de baten en de kosten die elke werkgever afweegt bij het al dan niet in dienst nemen van een nieuwe werknemer. De baten bestaan uit de toegevoegde waarde die door de arbeid wordt gerealiseerd. Veel van de Nederlandse industrie had zieh toegelegd op laagwaardige produetie, die een geringe toegevoegde waarde ereeerde. Als tegelijkertijd de totale loonkosten, inclusief de prijs voor de soeiale zekerheid, kantoorruimte huren tilburg blijven stijgen, prijst de arbeid zieh ‘uit de markt’: de kosten wegen niet of nauwelijks meer op tegen de baten. Het gevolg was dat veel banen, vooral op het niveau van het minimumloon en iets daarboven, verdwenen naar de lagelonenlanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.