Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is al eerder gezegd: bezwaar en beroep hebben in het algemeen geen schorsende werking. Dit wil zeggen: de werking van het besluit wordt niet opgeschort. Deze regel geldt ook wanneer beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ingeval het noodzakelijk wordt geacht om de werking van een besluit te schorsen of een andere kantoorruimte huren eindhoven voorlopige voorziening te treffen, dan kan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek daartoe worden gedaan. De voorzitter heeft vergelijkbare bevoegdheden als de voorzieningenrechter van de rechtbank.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de functie van hogerberoepsrechter, ‘appèlrechter’, behalve wanneer het gaat om geschillen die moeten worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep. Een andere uitzondering is te vinden in kantoorruimte huren den haag de Wet Milieubeheer. Art. 20.1 bepaalt dat tegen een besluit op grond van deze wet een belanghebbende beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is hier dus geen sprake van hoger beroep, maar van rechtstreeks beroep.
Centrale Raad van Beroep Tegen uitspraken van de administratieve kamers van de rechtbanken kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Voor zover het uitspraken van de rechtbanken betreft inzake socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken, dient hoger beroep te worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is geregeld in art. 18 Beroepswet.
•Voorbeeld Stel, de WW-uitkering van Peeters wordt door de uitkeringsinstantie beëindigd. Tegen deze beslissing dient hij bij de uitvoeringsinstantie een bezwaarschrift in te dienen. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan Peeters tegen deze kantoorruimte huren haarlem beslissing in beroep gaan bij de administratieve kamer van de rechtbank. Vindt de rechtbank dat de uitvoeringsinstantie gelijk heeft, dan kan hij in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.
College van Beroep voor het Bedrijfsleven De Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie voorziet in een eigen systeem van administratieve rechtspraak. Art. 18 van deze wet bepaalt dat een belanghebbende beroep kan instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tegen een besluit of andere handeling van een lichaam in de zin van art. 1 van die kantoorruimte huren tilburg wet (onder andere de Sociaal-Economische Raad en lichamen ingesteld voor de gemeenschappelijke behartiging van belangen, met name de product- en bedrijfschappen). Tegen een uitspraak van het CBB is geen hoger beroep mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *