Algemene regels

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Algemene regels Bij AMvB kunnen nadere (algemene)regels worden gesteld ten aanzien van ontgrondingen waarvoor de minister de vergunningverlenende instantie is (art. 5 Ontgrondingenwet). Bij provinciale verordening kunnen nadere regels worden gesteld voor het ontgronden waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is.
Ad c Machtiging Indien niet kan winkel huren eindhoven worden gewacht totdat de vergunning voor het ontgronden onherroepelijk is, kan het bevoegde gezag, met inachtneming van bepaalde regels, machtiging geven om alvast met ontgronden te beginnen (art. 12 Ontgrondingen wet). Tegen een besluit van een waterschap over verlening, intrekking of wijziging van een vergunning om te ontgronden kan een belanghebbende beroep instellen bij Gedeputeerde Staten. Tegen het winkel huren den haag besluit van Gedeputeerde Staten kan men in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen een besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat en van Gedeputeerde Staten over verlening, intrekking of wijziging van een vergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend, maar winkel huren haarlem kan iemand direct in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen een beschikking schorst gewoonlijk de werking van een beschikking niet automatisch: schorsing van een besluit moet
8.11 Ontgrondingenwet 331
worden gevraagd en worden toegekend. In de Ontgrondingenwet is dit anders geregeld. De werking van een besluit tot verlening, wijziging of intrekking van winkel huren tilburg een vergunning wordt wel automatisch opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, tot op het beroep is beslist (art. 16 Ontgrondingenwet).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *