Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De rechtbank benoemt één of meer deskundigen, een oneven aantal, om een begroting van de te geven schadeloosstelling te maken. De rechtbank benoemt ook een rechter uit haar midden als rechter-commissaris die bij de te houden plaatsopneming, de ‘descente’, aanwezig zal zijn (art. 27 lid 1 en 2 OW). De griffier maakt de door de rechter-commissaris bepaalde winkel huren eindhoven plaats en het tijdstip van de plaatsopneming bekend in de daartoe aangewezen nieuws- of advertentiebladen. Hij roept partijen en deskundigen op om bij de plaatsopneming aanwezig te zijn. 4 De griffier maakt van de opneming een door de rechter-commissaris en hem te ondertekenen proces-verbaal op met alle verklaringen van de gehoorde personen. De rechter-commissaris stelt ook de dag vast waarop de deskundigen hun rapport bij de griffie zullen neerleggen, niet later dan zes maanden na de plaatsopneming (art. 34 OW). 5 De winkel huren den haag griffier maakt de nederlegging aan partijen bekend. Hij doet dat ook in één of meer nieuws- of advertentiebladen (art. 28 OW). 6 Gedurende vier weken na de nederlegging kunnen partijen en belanghebbenden een bezwaarschrift bij de rechter-commissaris indienen. Zo spoedig mogelijk na die termijn vindt de behandeling bij de rechtercommissaris plaats, indien hij behandeling nodig acht (art. 36 OW). 7 De terechtzitting die tot het eindvonnis moet leiden, vindt plaats na verloop van vier weken na de zitting waarop de bezwaarschriften zijn behandeld. Indien geen bezwaarschriften zijn ingediend, wordt de terechtzitting gehouden binnen zes weken na de dag van winkel huren haarlem de nederlegging (art. 37 lid 1 OW). Binnen vier weken na de terechtzitting doet de rechtbank uitspraak over de onteigening en stelt zij in haar vonnis de schadeloosstelling vast. 8 Er is geen hoger beroep tegen het vonnis mogelijk; wel kan binnen twee weken bij de Hoge Raad in cassatie worden gegaan (art. 52 OW). Als de rechtbank conform art. 25 OW een eis tot onteigening niet toewijst (vanwege de daar genoemde formele gebreken) en de dagvaarding nietig verklaart of de eis tot onteigening ontzegt, kan wel in hoger beroep worden gegaan. 9 Binnen acht dagen nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen, laat de griffier een uittreksel publiceren in winkel huren tilburg de aangewezen nieuws- of advertentiebladen. 10 De eigendom gaat over nadat het, eventueel vervroegde, vonnis is ingeschreven in de openbare registers ten hypotheekkantore.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *