Procesbeheersing

Procesbeheersing Procesbeheersing wordt ook wel action control genoemd. Er zijn vier instrumenten: gedragsbeperking: gaat uit van de veronderstelling dat medewerkers zich zullen misdragen en is daarom een vorm van negatieve beheersing. We onderscheiden fysieke en administratieve beperking. Denk bijvoorbeeld aan de toegang tot een computersysteem; 346 MANAGEMENTCYCLUS 1 0. 1 . 1 – voorbespreking: de […]

Uitbreiding van het dienstenpakket

Uitbreiding van het dienstenpakket Door prestatiecontracten aan te bieden neemt het totale dienstenassortiment van de uitvoerende partij toe. Een prestatiecontract is een dienst die gericht is op nazorg aan het gebouw. Uit marktsignalen blijkt dat er bij opdrachtgevers een grote behoefte aan prestatiecontracten bestaat. Om klantgericht te kunnen werken zal de bedrijfspand huren eindhoven uitvoerende […]

Duidelijk opgezet budget

Bovengenoemde punten zullen steeds moeten worden doorlopen om een voor ieder duidelijk opgezet budget te kunnen vaststellen. Dit ter beperking van ongewenste overschrijdingen. Het is verstandig de prijsonderhandelingen aan een vaste termijn te koppelen. Binnen deze termijn tracht men vervolgens tot overeenstemming te komen. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, na wederzijds redelijk overleg, […]

Coördinatie

Coördinatie De relatiebeheerder rekent tot zijn taak de zorg voor een tijdige afstemming met verhuurder en huurder. Veel verstoringen in de relatiesfeer bedrijfspand huren eindhoven zijn geen gevolg van het feit dat werkzaamheden niet worden uitgevoerd, maar ontstaan omdat de werkzaamheden niet volgens een vooropgezet plan en op een vooraf besproken wijze 302 VASTGOEDMANAGEMENT OP […]

Analyseren: nauwkeurig onderzoek

Zoals weergegeven in de figuur bestaat het ontwerpproces uit een aantal stappen: – analyseren: nauwkeurig onderzoek. Ontleden van de vraag aan welke functie(s) het ontwerp moet voldoen. De analyse moet leiden tot een pakket van eisen en begrenzingen waaraan het product moet voldoen. Bij het ontwerpen van een gebouw noemen we dit een Programma van […]

Detailniveau van de inspectie

Detailniveau van de inspectie Om zicht te kunnen krijgen op de kwaliteit zal voor een beoordeling van het vastgoed eerst moeten worden bepaald hoe en op welk detailniveau gegevens moeten worden vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald wat er moet worden geïnspecteerd. De volgende vragen moeten dan al zijn beantwoord: – welke objecten (complexen)? – welke subobjecten […]

Ruimtelijke aspecten

Ruimtelijke aspecten Bij het beoordelen van de ruimtelijke aspecten wordt van elke ruimte in het gebouw de kwaliteitsscore bepaald. Uitspraken op dit bedrijfspand huren eindhoven niveau gaan voornamelijk in op afmetingen, afstanden en oppervlakte. Meer op de achtergrond staan aspecten zoals de relaties van de ruimten tot elkaar en de mate van flexibiliteit. In tabel […]

Het prestatievermogen van een vastgoedobject

Al deze vragen kunnen worden afgehandeld met behulp van de VKM. Het prestatievermogen van een vastgoedobject laat zich moeilijk in één waarde uitdrukken. Immers, het prestatievermogen is een optelsom van diverse aspecten met ieder voor zich karakteristieke meetwaarden. Er is geen rekenkundige formule die daarin voorziet. De VKM fungeert als bedrijfspand huren eindhoven checklist – […]

Organisatierisico’s

A. Organisatierisico’s Iedere onderneming maakt keuzes binnen de organisatie waaraan risico’s verbonden zijn. Afhankelijk van het moment waarop de keuzes worden gemaakt, kunnen bedrijfsrisico’s en strategische risico’s worden onderscheiden: 1. Bedrijfsrisico’s Elke onderneming staat voortdurend bloot aan risico’s. De bedrijfsrisico’s worden gezien als normale ondernemersrisico’s: investeringsrisico: door een onvolledige investeringsanalyse kunnen verkeerde investeringsbeslissingen bedrijfspand huren […]

Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs

Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs Totaal West 2 1 14 7 6 2 2 2 3 1 27* 13 Oost 1 2 2 6 Zuid Noord 4 2 2 4 4 * Object 9129 is in d it overzicht niet meegenomen, omdat het pand leegstaat. De huurder(s) zijn hierdoor nog niet bekend. Regio West kent […]