De integrale benadering

Gerelateerde afbeelding

Bij de integrale benadering worden alle functionele gebieden doorgelicht, en vervolgens worden de resultaten met elkaar in verband gebracht. Op deze wijze verkrijgt men een totaalbeeld van de organisatie. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de integrale benadering, aangezien veel problemen niet geïsoleerd kunnen worden benaderd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de logistieke processen in organisaties die bijna op alle functionele gebieden betrekking hebben.
Organisatie Deskundigheid van het personeel Motivatie van het personeel • Aanpassingsvermogen van de organisatie .A. Figuur 2.8 Voorbeeld van performance-metingen binnen functionele gebieden
2 Intern onderzoek vanuit resultaten De tweede benadering van intern onderzoek is die vanuit resultaten. Hierbij wordt gekeken naar de financië- resultaten Ie aantrekkelijkheid van verschillende bedrijfsactiviteiten. Aandachtspunten zijn hierbij onder andere de winst(potentie) alsmede het strategisch perspectief van de activiteit.
Bij veel ondernemingen worden vergaderruimte utrecht samenhangende activiteiten onderverdeeld in bedrijfseenheden. Enkele kenmerken van bedrijfseenheden zijn bedrijfseenheden dat ze zich met hun product- of dienstenaanbod richten op duidelijk afgebakende markten. Voorts zijn bijna alle functies binnen een bedrijfseenheid terug te vinden zoals verkoop, inkoop, marketing, administratie, service enzovoort. Ook worden voor een bedrijfseenheid de resultaten van de activiteiten geadministreerd. Je kunt zeggen dat een bedrijfseenheid eigenlijk een zelfstandige onderneming binnen een concern is.
Deze bedrijfseenheden worden SBE’s genoemd: strategische bedrijfseenheden. De Amerikaanse benaming hiervoor is: ‘Strategie Business Units’, veelal afgekort tot SBU. Aangezien de Amerikaanse term veelvuldig wordt gebruikt zullen we deze voortaan hanteren. Het ‘strategische’ in het begrip SBU duidt erop dat de SBU een eigen strategie bepaalt die vanzelfsprekend binnen de ondernemingsstrategie moet passen. Een SBU kan bij grote ondernemingen een aantal product/markt-combinaties (PMC’s) omvatten. Onder een product/marktcombinatie wordt een SBU op een lager bedrijfsniveau verstaan. SBu’s of PMc’s kunnen worden gedefinieerd op basis van producten, afnemersgroepen, distributiekanalen of geografische gebieden. Een voorbeeld van een onderverdeling van een SBU in onderliggende PMc’s zien we in figuur 2.9. Binnen Randstad Holding NV zien we een viertal SBu’s. Binnen de SBU ‘Beveiliging’ wordt een splitsing gemaakt in een drietal PMC’s: Randon Beveiliging, Randon Meldkamer en Randon Services.

Omgevingsfactoren

Gerelateerde afbeelding

De omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden door de organisatie. Deze factoren zijn echter van zeer groot belang voor het succes van organisaties. In de volgende paragrafen zullen de volgende omgevingsfactoren worden behandeld: • milieufactoren (i.3.1) • technologische factoren (1.3.2) • demografische factoren (1.3.3) • economische factoren (1.3.4) • politieke factoren ( i.3.5) • maatschappelijke factoren ( 1.3.6)
1.3.1 Milieufactoren
De economische groei van de afgelopen decennia heeft geleid tot een flexplek utrecht consumptie van goederen en diensten, maar is ook gepaard gegaan met een sterke vervuiling van het milieu en een verdere uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks de productiegroei van de afgelopen twintig jaar in Nederland hebben belangrijke factoren die een bijdrage leveren aan de welvaart, zoals de werkgelegenheid, de veiligheid en het milieu zware klappen gekregen. 1
Een verdergaande aantasting van het milieu is maatschappelijk onaanvaardbaar. In dit licht worden politieke keuzes gemaakt om de vervuiling een halt toe te roepen. Het zogenaamde Nationaal Milieuplan 3 (NMP3), een beleidsnota van de overheid die voortborduurt op het eerder verschenen Nationaal Milieubeleidsplan 1 ( +) en 2, bevat de strategie voor
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
het milieubeleid tot 2003. De hoofddoelstelling van het NMP is: ‘het in stand houden van het draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ontwikkeling’. Van duurzame ontwikkeling wordt gesproken als er wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.2 Welvaart kan worden beschouwd als de graadmeter voor duurzaamheid. Het bereiken van deze doelstelling zal een enorme opgave zijn. Het beleid van het NMP richt zich op doelgroepen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van uitstoot, lozingen en afvalstromen zoals landbouw, elektriciteitscentrales, industrie, consumenten, verkeer en vervoer enzovoort. In het NMP zijn voor deze groepen doelstellingen aangegeven voor verminderingen van uitstoot en lozingen of zijn specifieke afspraken gemaakt.
De belangrijkste hoofdlijnen van NMP3 zijn de volgende: • Een sterke groei van het budget voor bodemsanering en een verandering van de saneringsaanpak moet minimaal leiden tot een halvering van de saneringsperiode van tachtig tot veertig jaar. • De emissies van stoffen zoals methaan, dioxine, lachgas, koolmonoxide, benzeen en fluoriden in lucht en water dalen.

De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wetgeving Wetgeving is een belangrijk instrument van de overheid om haar taak te kunnen vervullen. Wetgeving is geen doel op zichzelf, maar een middel om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of te sturen. Wetgeving kan worden omschreven als het maken van regels, die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de regel ‘het is verboden om door rood licht te rijden’ in elke situatie opnieuw toepasbaar is en kan worden afgedwongen, in dit geval met een geldboete.
Art. 81 Gw bepaalt dat de wetgevende macht gezamenlijk door de regering en Staten-Generaal wordt uitgeoefend. In plaats van ‘regering’ worden ook de termen ‘Koning’ of ‘Kroon’ gebruikt. Uit deze Grondwetsbepaling blijkt al direct dat de wetgevende macht niet het uitsluitend recht is van de StatenGeneraal alleen. Zonder de regering kunnen de Staten-Generaal geen wet tot stand brengen. Evenmin is de regering in staat om zonder de Staten-Generaal een wet te maken.
De wetten die door flexplek utrecht regering en Staten-Generaal tot stand worden gebracht, heten fo rmele wetten. Dit ter onderscheiding van het begrip materiële wetten. Formele wetten zijn het product van samenwerking van regering en StatenGeneraal. Met het begrip materiële wetten wordt aangeduid dat het gaat om algemeen verbindende voorschriften, ongeacht door welk orgaan deze wetten zijn vastgesteld. Welke organen buiten regering en Staten-Generaal bevoegd zijn om wetten uit te vaardigen, komt aan de orde in subparagraaf 2.5.1.
De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten kunnen, zoals eerder gezegd, als volgt worden gecombineerd: 1 Materiële wetten die tevens formele wetten zijn. Dit zijn wetten gemaakt door regering en Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals het Wetboek van Strafrecht, de Wet milieubeheer en de Woningwet. 2 Materiële wetten die niet tevens wetten in formele zin zijn. Dit zijn wetten afkomstig van andere organen dan de regering en Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de algemene plaatselijke verordening van de gemeente. 3 Formele wetten die niet tevens wetten in materiële zin zijn. Dit zijn wetten die gemaakt worden door regering en Staten-Generaal, maar geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de begrotingswetten.

Materieel en formeel recht

Gerelateerde afbeelding

Dwingend en aanvullend recht Dwingend recht legt verplichtingen op: partijen mogen er niet van afwijken. Publiekrecht is vrijwel altijd dwingend recht.
• Voorbeeld Een gemeente mag een bouwer geen bouwvergunning verlenen als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De Woningwet staat dat niet toe, zelfs niet als gemeente en bouwer dat bouwplan allebei toejuichen.
Aanvullend recht (of ‘regelend recht’) geldt voor zover partijen niet iets anders afspreken. Aanvullend recht komt voornamelijk voor in het privaatrecht.
• Voorbeeld Als er geen testament is gemaakt, regelt de wet de verdeling van de nalatenschap. Is er wel een testament gemaakt, dan gelden de bepalingen van het testament.
De bepalingen over de aard en de inhoud van het recht, vormen het materieel recht.
•Voorbeeld Een verhuurder heeft het recht op het ontvangen van de huurprijs. Iemand die een diefstal pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Een subsidietoezegging aan een sportvereniging moet worden nagekomen.
De bepalingen die aangeven hoe men zijn recht kan vergaderruimte utrecht verwezenlijken, noemen we formeel recht of procesrecht. Voor het privaatrecht heten die regels: burgerlijk procesrecht. Deze regels zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarin kan iemand dus nalezen op welke wijze hij zich tot de rechter moet wenden om een vonnis te verkrijgen en welke stappen hij tijdens de procedure moet ondernemen wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Het formele strafrecht (het strafprocesrecht) is te vinden in het Wetboek van Strafvordering. Hierin staat precies beschreven waar de politie zich aan moet houden bij de opsporing van een verdachte en bijvoorbeeld hoe lang een verdachte van diefstal mag worden vastgehouden. Het procesrecht voor bestuursorganen is grotendeels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn de procedures te vinden voor het maken van bezwaar tegen overheidsbeslissingen, bijvoorbeeld als een toegezegde subsidie niet wordt uitbetaald.

Temple Brew House

Gerelateerde afbeelding

Temple Brew house is een typisch Engelse pub waar je uitstekend kunt eten. De bruine inrichting, de houten tafels en het lage plafond geven de pub een huiselijke uitstraling. Het is nog rustig in de pub zo vroeg op de avond, waardoor ik direct word geholpen. Aan de bar bestel ik de specialiteit van het huis en een glas Tempale. Dit is een donkerbruin Engels bier, waarvan wordt gezegd dat het oorspronkelijke recept nog stamt uit de tijd waarin de Tempeliers als genootschap actief waren. Een half uur later wordt het bord met ‘fish en chips’ voor me op de bar neergezet en raak ik met de barman in gesprek. “Wat brengt je hier?” vraagt hij met een typisch, haast niet te verstaan plat Engels accent. “Ik kom vanavond een bezoek brengen aan Temple Church,” antwoord ik. “Temple Church is vanaf vijf uur gesloten,” zegt hij. “Daar kom je vandaag niet meer in. Waar kom je vandaan?” “Uit Nederland.” “Jullie glorietijd is voorbij en het voetbal stelt niet veel meer voor,” stelt de barman met een triomfantelijke lach. Ik draai me van de barman weg en kijk naar het televisiescherm achter de bar, waar een Engelse voetbalwedstrijd opstaat. De wedstrijd kan me niet echt boeien, maar het is beter dan met de barman praten over het slechte voetbal in Nederland. In één teug drink ik mijn glas bier leeg. “Er wordt gefluisterd dat Temple Church een geheim met zich meedraagt.” Als door een wesp gestoken draai ik me om en kijk vragend naar de grijnzende barman, die al ver in de zestig moet zijn. “Wat voor een geheim?” vraag ik hem. “Eerst nog maar een biertje?” vraagt hij. Ik knik en de barman tapt mijn glas weer vol. “Temple Church, het is een vreemde plaats,” zegt de barman. “Al eeuwenlang wordt er flexplek utrecht generatie op generatie over het geheim van de Tempeliers gefluisterd”, zegt de man. Hij komt met zijn hoofd dichter naar mij toe, waardoor ik zijn slechte adem kan ruiken. “Eeuwenlang heeft er in de ronde kapel van de kerk een manshoog schilderij gehangen uit het jaar 1463. De titel van het schilderij was ‘Dans des doods’. Op het schilderij stond de volgende tekst: ik roep een ieder op mee te dansen; de paus, keizer en alle schepselen, arm, rijk, groot en klein. Dans maar mee, want rouwen helpt niet! Je moet naar mijn pijpen dansen.” Zonder enige hapering spreekt de barman de tekst uit, alsof hij deze al duizenden keren heeft uitgesproken. Hij kijkt mij met een onderzoekende blik aan. “Luister goed mijn vriend. Het schilderij is begin deze eeuw op een mysterieuze wijze verdwenen, maar de Tempe1 iers liggen nog altijd in de ronde kapel. Niemand weet wat er met het schilderij is gebeurd. Maar dat is niet het enige mysterie.”

Onbereikbare illusie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dan weet ik vooraf antwoorden op vragen als: is dit wel de juiste partner voor me? Moet ik deze baan wel nemen of moet ik het contact met deze persoon aanhouden of juist verbreken? Dan hoef ik mijn keuzes niet meer te beredeneren, maar weet ik gewoon wat ik moet doen. Mijn nieuwsgierigheid naar al die onbekende kennis neemt alleen maar toe. “Er is een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden te ontdekken als je echt contact maakt met de vierde dimensie,” zegt professor Markowitz. “Je kunt het zinvol Ie toeval als kompas gebruiken en het helpt je bij het bewandelen van je levenspad. Daarom is het belangrijk om altijd goed te luisteren naar wat het leven je aanreikt. Als je jezelf meer openstelt voor signalen vanuit Het Veld, hoor je de stem van je ziel en leer je werkelijk wie je bent. Gebeurtenissen overkomen je niet zomaar, maar ontstaan in Het Veld om je iets te leren of om verder te kunnen groeien. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat gebeurtenissen je te vertellen hebben. We zijn hier vanavond in dit bijzondere restaurant omdat het onze laatste kantoorruimte amsterdam avond samen is. Morgennacht vlieg je naar London om daar op vrijdagavond te worden ingewijd als nieuw lid van Terra Nova.” “Maar ik ben nog niet het plan om afscheid te nemen,” zeg ik. “Dat bepaal je helaas niet zelf. Je bent klaar om te worden ingewijd Nick,” antwoordt de professor. “Je moet leren om de controle los te laten en erop te vertrouwen dat het leven het goede met je voorheeft. Alles komt op tijd op je pad, geen seconde te vroeg, maar ook geen seconde te laat.”
Hoe laat ik de controle in hemelsnaam los? Zeker na het faillissement was de neiging om alles onder controle te willen krijgen alleen maar groter geworden. Ik wilde controle over mijn leven, controle over Kathleen en uiteindelijk controle over mijn gedachten en mijn gedrag. Maar het is allemaal niet gelukt en het leven bepaalde de koers. Ik heb geleerd dat controle een onbereikbare illusie is, waar ik veel energie aan heb besteed, maar wat me niets heeft opgeleverd. In feite probeer ik iets in stand te houden wat niet in stand te houden is. Het leven gaat zijn eigen gang en stuurt onze levens. Nu krijg ik te horen dat ik morgennacht naar London vlieg om daar tot het geheime genootschap Terra Nova toe te treden.

De keerzijde van onze hoogontwikkelde technologische informatiemaatschappij

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dat is de keerzijde van onze hoogontwikkelde technologische informatiemaatschappij, waarin echte vrienden worden vervangen door kennissen op social media. Geef mij eens een stevige hand.” Ik pak de uitgestoken hand van professor Markowitz vast en schud hem de hand. “Een hand geven zegt veel over de manier waarop de ander in de wereld staat. Is de gegeven hand zacht en open of hard en gespannen? Is de hand droog of zweterig als je hem vastpakt? De meeste mensen merken geen verschil op. Toch levert de aangereikte hand je veel informatie over de ander op. Zoals dat ik nu aan jouw hand kan voelen dat je op je hoede bent.” “Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar u heen wilt met deze uitleg?” “Als je niet met je lijf kunt voelen, begrijp je niets van energiestromen en krijg je nooit contact met de vierde dimensie. Het leven van John F. Kennedy is niet te begrijpen als je niets weet over gevoel en tastzin. John F. Kennedy werd erg geteisterd door de vele ziekten waaraan hij leed. Hij had voortdurend helse pijnen in zijn lijf, die hij van kinds af aan heeft moeten doorstaan. Hij leed aan de ziekte van Addison, die de bijnierschors aantast, waardoor het stresshormoon cortisol niet meer wordt aangemaakt. Dat hormoon is onmisbaar voor het afweersysteem van het lichaam. Maar Kennedy leed daarnaast aan nog een ernstige aandoening: al bij zijn geboorte was zijn ene been korter dan het andere, waardoor hij chronische rugklachten had gekregen. Schommelstoelen en straalkacheltjes waren niet genoeg: hij kreeg injecties met krachtige pijnstillers. Ironisch genoeg was John F. Kennedy, noodgedwongen door de vele pijnen, zich als geen ander bewust van zijn lijf en tastzin en raakte hij niet verstrikt in zijn gedachten. Bij spreekbeurten kon hij de energie in de zaal als het ware opzuigen en in woorden vertalen. Dit maakte hem een buitengewoon goede spreker die met zijn woorden en gevoel mensen in hun harten wist te raken. Door zijn uitstekend ontwikkelde kantoorruimte amsterdam gevoel en tastzin bezat hij de gave om anderen als het ware in zijn eigen energieveld te trekken. De getuigenissen van mensen die in de ban raakten wanneer ze met hem spraken of in zijn nabijheid verkeerden, zijn talloos. Zijn enorme aantrekkingskracht op vrouwen is welbekend. Het was zijn zwakte dat hij de aandacht van vrouwen niet kon weerstaan, wat heeft geleid tot talloze affaires en immoreel gedrag.”

Het Boek van de Waarheid

Gerelateerde afbeelding

“De eerste dag van onze ontmoeting heb ik je iets verteld over het genootschap Terra Nova, een genootschap dat de nieuwe aarde voorbereidt. De kennis van Het Boek van de Waarheid is alleen toegankelijk voor de leden van dit genootschap. De exacte inhoud van Het Boek van de Waarheid blijft voor jou een geheim, totdat je toetreedt tot ons genootschap. In je opleiding leer ik je de vier stappen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Daarmee heb je al een groot gedeelte van de geheime kennis te pakken. Maar het echte, baanbrekende inzicht krijg je pas te horen als je wordt geïnaugureerd en officieel toetreedt tot ons genootschap. De komende dagen ga je de vier stappen doorlopen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Je gaat inzicht krijgen in hoe toeval werkt en hoe je kunt werken met de vierde dimensie. Maar eigenlijk ga je dus leren hoe magisch ons leven werkelijk is.11 We halen beiden nog een kop koffie en gaan weer aan de zware houten tafel in het midden van de bibliotheek zitten. Nog altijd zijn er geen studenten in deze studieruimte, waar zoveel wijsheid ligt opgeslagen. “De eerste stap om deze vierde dimensie beter te kunnen begrijpen, is om alle vooroordelen over hoe de wereld in elkaar zit, los te laten. Een voorbeeld van zo’n vooroordeel is het eeuwenoude dogma dat onze geest fysiek in ons hoofd zit. Dat is onjuist. Ondanks vele jaren onderzoek heeft nog geen wetenschapper kunnen aantonen waar in onze hersenen de herinneringen fysiek liggen opgeslagen. Anders gezegd: het is hoogstwaarschijnlijk dat onze geest zich ook buiten ons lichaam bevindt en dat deze is aangesloten op het collectieve veld dat alles omvat. Herinneringen zitten dus niet in ons hoofd, maar liggen in Het Veld opgeslagen en we maken er kantoorruimte amsterdam zo contact mee.” “Wat bedoelt u met Het Veld?”
“Dat is een goede vraag. Het Veld is een collectief bewustzijn dat we de vierde dimensie noemen. Het is de dimensie waarin tijd en ruimte elkaar kruisen en verleden, heden en toekomst samenvallen. De vierde dimensie is voor het oog niet zichtbaar, maar het is de dimensie van onze ziel waar we met onze geest door de tijd en de ruimte kunnen reizen. Laat ik je een voorbeeld geven van hoe de vierde dimensie werkt: tijdens een dagdroom kun je met je geest op Times Square in New York zijn, terwijl je fysiek gezien op een stoel in Nederland zit. Een ander voorbeeld is wat er gebeurt bij regressietherapie: tijdens een sessie gaan mensen door de tijd terug naar vorige levens en herinneren ze zich details die ze niet kunnen weten. Ook voorgevoelens over toekomstige gebeurtenissen zijn alleen mogelijk, doordat er een collectief veld bestaat. Door de connectie met Het Veld staan we in contact met alles en iedereen. Dat is ook de reden dat uitvindingen vaak op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden en dat er telepathie bestaat. Maar ook paranormale gaven, helderziendheid en intuïtie zijn eigenschappen die tot stand komen doordat we in contact staan met Het Veld. Aboriginals, die in de binnenlanden van Australië wonen, zijn bijvoorbeeld in staat om op telepathische wijze met elkaar te communiceren, zelfs op vele kilometers afstand van elkaar verwijderd.

Een speciale aantrekkingskracht

Gerelateerde afbeelding

Het is in mijn opinie niet de sex die twee mensen het sterkst met elkaar verbindt, maar de liefde. En juist dat laatste mis ik sinds Kathleen is vertrokken. De liefde en aantrekkingskracht tussen man en vrouw zijn bijzondere fenomenen. Een man die succesvol is, heeft een speciale aantrekkingskracht op vrouwen. Hij straalt dat op een subtiele wijze uit en praktisch elke vrouw heeft daar voelsprieten voor. Misschien is het een overblijfsel van onze oerdrift, waarbij de kans op voortplanting het grootst is bij de sterke en gezonde paren. Hoe het ook zij, in New York hadden de vrouwen bij bosjes aan mijn voeten gelegen, zonder dat ik er enige moeite voor had hoeven doen. Ik kon vrijelijk kiezen uit de mooiste vrouwen van deze metropool. Alleen mijn relatie met Kathleen had me in toom gehouden. De handelaren op Wall Street hebben blijkbaar een sexappeal waar geen mannelijk torso tegenop kan.
De andere kant van de medaille is ook waar; zodra je aan de onderkant van onze samenleving terechtkomt, is de magie verdwenen. Ik heb geen geld en status meer en kantoorruimte amsterdam moet elke maand vechten om geen honger te hoeven lijden. Hoe aantrekkelijk is een man die elke vrijdag zijn boodschappentas bij de voedselhulp vult? De sex-appeal is verdwenen, terwijl ik nog altijd Nick Larson met dezelfde persoonlijkheid ben. Er is er geen vrouw te vinden die nog interesse in me heeft. Zelfs bij bijstandsvrouwen val ik buiten de boot. Ik heb geen geld om naar de kroeg te gaan of om me in te schrijven bij een datingbureau of om het lot enigszins te veranderen. Dus zijn de afgelopen maanden seksloos en zonder genegenheid verlopen. Dat is het droevige lot van een alleenstaande man in de schuldsanering, waar ik me bij neer moet leggen. Ik mis Kathleen als nooit tevoren. Gewoon iemand om ‘s nachts tegenaan te liggen of om je verhaal bij kwijt te kunnen. Het weggaan van Kathleen is een groot gemis in mijn leven.

Een periode van reflectie

Gerelateerde afbeelding

Voor de veiligheid heb ik de sleutel van de balkondeur in de vuilnisbak gegooid, om maar nooit in de verleiding te kunnen komen daadwerkelijk te springen. Mijn moeder is niet voor niets voor mijn geestesoog verschenen en af en toe tref ik haar in mijn dromen aan, waar zij mij moed inspreekt. Hierdoor herinner ik me dat er nog altijd hoop is, zelfs in de benauwde situatie waarin ik mij momenteel bevind.
Het is een periode van reflectie. Pas nu realiseer ik me wat het vroege overlijden van mijn vader met me heeft gedaan. Ik was pas veertien toen hij wegviel. Ik weet nog goed dat ik de avond na zijn overlijden in slaap ben gevallen. ‘Als ik morgen wakker word, is alles weer normaal’, zo hield ik mezelf voor de gek. Maar in mijn leven werd niets meer normaal en mijn bindingsangst is daar een direct gevolg van. Ik heb destijds onbewust besloten dat het geluk voor mij niet is weggelegd. Alles wat ik opbouw, breek ik eigenhandig ook weer af. Zo is het gegaan met mijn carrière, met mijn rijkdom, met Kathleen en met de meesten van mijn vrienden. Het is voor mij onmogelijk geweest om het geluk in mijn leven vast te houden. Elke keer als ik dacht dat ik iets had bereikt, glipte het uit mijn handen. Momenteel ben ik op het absolute dieptepunt van mijn leven beland.
Voor buitenstaanders is het niet gemakkelijk om zich de pijn van iemand met een depressie te kunnen voorstellen. Een lichamelijk ongemak heb je, maar een geestelijke ziekte ben je. Dat is het grote verschil en zelfs in onze taal is dat zo bepaald: je hebt een gebroken been, maar je bent depressief. Dat maakt dat depressiviteit een overweldigende ziekte is die tot in de ziel voelbaar is. Wat er in een periode van een zware depressie gebeurt, kan ik nauwelijks onder woorden brengen. Het is een van de heftigste vormen van lijden die een mens kan ondergaan. Dat staat vast en helaas kan ik er over meepraten. Het is alsof er een deken kantoorruimte amsterdam over me heen is getrokken die bestaat uit een onverbiddelijke maar reële angst, zoals ik deze nog nooit eerder in mijn leven heb ervaren. Het duivelse karakter van een depressie zit in het feit dat deze ziekte de dimensie van de tijd buiten werking zet. De zwarte tunnel waarin ik nu zit, lijkt een eeuwigheidswaarde te hebben, wat een machteloos gevoel geeft. Dit verergert de geestelijke pijn zodanig dat het een haast niet te dragen last is geworden. Ik heb
er geen enkel benul van of ik hier ooit weer uitkom. Het is een onvoorstelbaar lijden dat mij overkomt en de duur van deze wanhoop is nog onbekend. Zo wil ik niet verder leven. Het enige wat me overeind houdt, is het beeld van mijn moeder die me met regelmaat moed inspreekt. Ze is levensecht en knikt mij bemoedigend toe, alsof ze weet dat ik ooit uit deze el lende zal ontsnappen.