Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur)

Gerelateerde afbeelding

Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur)
In de gedecentraliseerde divisiestructuur worden activiteiten gegroepeerd naar de eindprestatie die de doelstelling van de functies vormt naar product, markt of geografisch gebied. De gedecentraliseerde divisiestructuur ontstaat bij een toenemend aantal verschillende product-marktcombinaties of geografische gebieden. Het belangrijkste doel van deze organisatiestructuur is de slagvaardigheid te verbeteren overeenkomstig de behoeften van de verschillende product-marktcombinaties of van de kantoorruimte huren eindhoven geografische gebieden. Elke groep activiteiten wordt dan toegewezen aan een productgroep of aan een divisiemanager. Daarmee wordt voorkomen dat managers beslissingen zouden moeten nemen over producten of gebieden die qua productietechnologie en qua marketingactiviteiten weinig verwantschap vertonen. Op divisieniveau vindt plaats wat in de F-vorm onder de directie is gegroepeerd (zie figuur 6.4). Dit betekent dat de concernleiding zich dan kan richten op strategische planning en ‘control’, bewaking van het prestatieniveau en prestatievermogen van de divisies. Aan de topleiding is dikwijls een aantal centrale diensten opgehangen: kantoorruimte huren den haag financiën, ondernemingsstrategie, juridische zaken en dergelijke. Deze staan niet alleen ten dienste van de topleiding maar kunnen ook vanuit de divisies worden benut.
In figuur 6.14 is een divisiestructuur – of strategische business unit – schematisch weergegeven. In deze structuur bevindt zich tussen de business unit en de top een extra managementlaag. Onder deze divisielaag zijn verschillende business units gegroepeerd op basis van kantoorruimte huren haarlem samenhangende activiteiten.
Potentiële voordelen van de divisielaag hebben met name betrekking op het realiseren van synergievoordelen bij samenhangende activiteiten. De divisies vervullen dan ofwel de rol van adviseur ofwel de rol van coördinator. Dit betekent overigens wel dat er relatief hoge kosten zijn verbonden aan de divisielaag. Deze kosten moet de divisie terugverdienen door waarde toe te voegen. De keerzijde van de medaille is dat de divisie de neiging heeft macht naar zich toe te trekken door een eigen, vaak snel kantoorruimte huren tilburg groeiende staf te ontwikkelen. Dit leidt tot een vergroting van de afstand tussen top en werkvloer. De voordelen van synergie worden zo tenietgedaan door hogere kosten op divisieniveau.

Structureren van organisaties

Gerelateerde afbeelding

In deel 2 is aandacht gegeven aan het richten van de organisatie op de omgeving en het positioneren van de organisatie in de omgeving om op langere termijn te kunnen voortbestaan. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord hoe de organisatie eruit moet zien om gekozen doelstellingen te kunnen bereiken. Op welke wijze moeten mensen en middelen worden gestructureerd? Ofwel, welke vorm moet een organisatie krijgen om zo goed mogelijk naar de omgeving toe te kunnen kantoorruimte huren eindhoven functioneren en de voorgenomen taakstelling door inzet van mensen en middelen te kunnen realiseren7 Het gaat dan om het ontwerpen van de voor deze situatie meest passende organisatiestructuur. De vorm bepaalt het functioneren. Zijn er fouten in de constructie, dan zullen mensen daarop stuklopen, gaan dingen mis en wordt niet dat effect bereikt in de markt dat men oorspronkelijk voor ogen had. Voldoende reden om het structureringsprobleem als het ontwerp van organisaties in dit deel aan de orde te kantoorruimte huren den haag stellen.
Bij de uitvoering en besturing van de bedrijfsprocessen moet in een organisatie een hoge mate van doelmatigheid, doelgerichtheid en doeltreffendheid worden gerealiseerd. Enerzijds zal bij het organiseren van de activiteiten rekening gehouden moeten worden met de externe afstemming van de organisatie; dus hetgeen dat strategisch gezien moet gebeuren. Men moet de doelstellingen goed voor ogen hebben en de wegen vaststellen waarlangs deze gehaald moeten worden. Bij het organiseren moet anderzijds gelet worden op de noodzakelijke interne afstemming op elkaar van individuele werknemers, machines en andere hulpmiddelen. Hierbij gaat het vooral om het op gang brengen en sturen van de processen en het regelen van de dagelijkse gang van zaken; dus om het functioneren van alledag en het realiseren kantoorruimte huren haarlem van de uitvoering. Organiseren of structureren wordt zo van twee kanten beïnvloed: door de externe afstemming en door de interne afstemming. In dit hoofdstuk gaan we in op de structurering van organisatie. Structureren van organisaties betreft het ontwerpen van de organisatiestructuur voor een bedrijf of instelling. Dit is niet zomaar een natuurgegeven. De voor een organisatie beste vorm moel bewust ontworpen worden. Het gaat om ‘maatwerk’. Daarbij kan men gebruikmaken van bestaande organisatievormen en van ‘oude’, beproefde, organisatieprincipes. Per geval zal dan bepaald moeten worden wat een voor deze situatie beste kantoorruimte huren tilburg organisatieontwerp is. De nadruk ligt daarbij op het kiezen van de meest passende vorm van arbeidsverdeling en de daarbij te benutten coördinatievoorzieningen. Ook dient aandacht gegeven te worden aan het toekennen van beslissingsbevoegdheden. Het inbouwen van een passende communicatie- en overlegstructuur vergt eveneens de aandacht bij het maken van een ‘organisatiestructuur op maat’.

Een uitdagend ‘lateraal’ idee

Gerelateerde afbeelding

Een bekend voorbeeld heeft met winkeldiefstal te maken. Een uitdagend ‘lateraal’ idee is: geeft alle artikelen weg, dat lost dit winkeldiefstalprobleem definitief op. Deze ‘tussenoplossing’ genereert daarna bijvoorbeeld het vol
gende idee: ‘hef een entree of laat contributie betalen en pas deze aan aan de omzet’. Met enige aanpassing zijn deze ideeën wellicht later kantoorruimte huren eindhoven bruikbaar. Een op het eerste gezicht vreemd idee kan leiden tot bruikbare gedachten.
Lateraal denken kan dus worden gebruikt om nieuwe ideeën of gezichtspunten te ontwikkelen. Het is niet geschikt voor het systematisch uitwerken en evalueren van ideeën. Dat ligt op het terrein van het logische, verticale denken.
In het besluitvormingsproces kunnen in fase 4 verschillende methoden worden gebruikt om uit de beschikbare alternatieven een verantwoorde keuze te doen. Twee van deze methoden worden hier besproken. Het betreft de beslissingsboom en de beslissingsmatrix.
Beslissin9sboom Een beslissingsboom kantoorruimte huren den haag stelt ons in staat een reeks keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden gevolgen onder extern bepaalde omstandigheden visueel weer te geven. Het principe van deze techniek zullen we met behulp van een voorbeeld verduidelijken. In figuur 5 .4 zien we de volgende reeks: keuze, extern bepaalde omstandigheid en resultaat. Het principe kan in relatief ingewikkelde situaties worden toegepast.
Stel dat een bedrijf voor de keuze staat om 3 ,5 miljoen te investeren om een nieuw product op de markt te brengen, óf dit bedrag op de bank te zetten tegen een rente van 10%. Als gekozen wordt voor de eerste mogelijkheid, bestaat er altijd een kans dat concurrenten met een soortgelijk product op de markt komen. Het eigen bedrijf kan hierop reageren door middel van de prijsstelling: hoog, midden of laag. Maar ook de concurrent heeft deze keuzemogelijkheden. Deze situatie kantoorruimte huren haarlem kan door middel van een beslissingsboom worden weergegeven (zie figuur 5.4). Daarin zien we dat elke combinatie van keuzemogelijkheden en extern bepaalde omstandigheden resulteert in een bepaalde winst of een bepaald verlies. Dit voorbeeld kan nog worden aangevuld met het aangeven van de waarschijnlijkheid die men toekent aan elke externe omstandigheid (wel/ geen concurrentie; de
beslissingsmatrix prijsstelling van de concurrent). Daarmee kan de verwachtingswaarde van elke tak van de beslissingsboom worden berekend kantoorruimte huren tilburg en op basis hiervan kan dan worden beslist of het geld zal worden geïnvesteerd in het lanceren van een nieuw product of dat het zal worden vastgezet.

De situatie

Gerelateerde afbeelding

De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat twee alternatieven tot hetzelfde eindresultaat leiden, zij het op verschillende wijzen. In een dergelijk geval is het noodzakelijk een nadere uitspraak te doen over de weg die men wil bewandelen. Stel het geval dat een bedrijf zich in een buitenlandse markt wil gaan begeven, waarbij twee mogelijkheden ontstaan, te weten: het vestigen van een eigen verkoopkantoor in dat gebied of het aangaan van een overeenkomst met een buitenlandse kantoorruimte huren eindhoven verkoopagent. Hoewel in beide gevallen hetzelfde eindresultaat wordt verwacht, bestaan er niettemin toch enige verschillen, bijvoorbeeld in termen van kosten en risico. Het bereiken van het einddoel is veelal een onvoldoende selectiecriterium, hetgeen betekent dat dit moet worden aangevuld met een randvoorwaarden aantal randvoorwaarden waaraan de te kiezen oplossing ook moet voldoen. Deze randvoorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de termijn waarop het doel moet worden bereikt, op de middelen die de kantoorruimte huren den haag organisatie voor een activiteit ter beschikking wil stellen, alsmede op het risico dat men bereid is te lopen.
De keuze wordt moeilijker als niet één maar meer doelen tegelijkertijd dienen te worden bereikt. In een dergelijke situatie is het onwaarschijnlijk dat de alternatieven alle in deze! priorireirenlijsr de mate de gestelde doelen zullen realiseren. Er moet dan een prioriteitenlijst komen. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan twee mogelijke wijzen van organiseren, één waarbij de efficiency wordt opgevoerd met relatief lage arbeidsvoldoening en een andere mogelijkheid waarbij de mogelijkheden tot het verkrijgen “.an bevrediging in het werk worden vergroot, maar de productiviteit naar verwachting lager zal worden. Beide aspecten in deze oplossingen zijn van belang voor de organisatie. Een dergelijk dilemma is kantoorruimte huren haarlem veelal via een compromis te overbruggen, waarbij overleg met de betrokken organisatieleden is geboden.
beslissen Beslissen houdt doorgaans in dat beslissers niet alles met zekerheid weten en dat de gegevens waarvan men uitgaat niet absoluut zeker zijn. Er is veelal gebrek aan informatie over toekomstige ontwikkelingen. Het verzamelen van extra informatie is dan een mogelijkheid beperking onzekerheid om de onzekerheid te beperken. Hierbij moet evenwel worden bedacht dat dit extra tijd exrra rijd en geld en geld vergt, terwijl het niet zeker is dat ook alle relevante informatie wordt kantoorruimte huren tilburg verkregen. Wat de factor tijd betreft, kan het zijn dat een beslissing niet kan worden uitgesteld omdat dan mogelijk de kans is verkeken en een beoogd resultaat niet meer kan worden behaald. Op deze wijze is hier sprake van een belangrijk afwegingsprobleem.

Overname problemen

Gerelateerde afbeelding

.Inmiddels ziet men dat de samensmelting (stilzwijgend?) is ontbonden. De vroegere NMB Bank opereert nu onder de naam ING Bank, terwijl de Postbank onder de oude naam voortgaat.
Een tweede vorm is de acquisitie of overname, waarbij de ene onderneming door middel van een vriendelijk of vijandig bod een andere onderneming overneemt. In ons land is enige jaren geleden nogal wat consternatie ontstaan door het vijandige bod van Elsevier op Kluwer. Vaak gaat een acquisitie overigens met minder wapengeweld gepaard. Hetzelfde Elsevier heeft in volle harmonie de uitgeverij Pergamon overgenomen. Ahold voert haar internationalisatiestrategie uit door overname van Amerikaanse winkelketens in goed overleg. Een acquisitie heeft als voordelen dat volledige zeggenschap wordt verkregen in de over te nemen partij, terwijl ook snel de voordelen van de samenwerking worden bereikt. Dit is wel op voorwaarde dat een goed implementatieplan wordt opgesteld.
Joint venture Een derde vorm van samenwerking is de joint venture. Hiervan is sprake indien twee ondernemingen besluiten samen een nieuwe derde onderneming op te richten. Een voorbeeld hiervan is de joint venture van Philips en Whirlpool op het gebied van huishoudelijke apparaten. Voordeel van deze vorm is onder meer de toegang tot de kennis van een andere onderneming, die op een andere manier niet kan worden bereikt. Ook zijn de vereiste middelen beperkter en is er sprake van kantoorruimte huren eindhoven delen van het risico met een ander. Als nadeel wordt soms de gedeelde zeggenschap ervaren.
Strategische alliantie De vierde samenwerkingsvorm is de strategische alliantie. Hiervan is sprake indien twee min of meer gelijkwaardige ondernemingen op basis van overeenkomsten samenwerken. Er wordt dus niet een nieuwe juridische eenheid opgericht. Voorbeelden in dit verband zijn Sony en Philips, die samen een technische standaard voor de cd-speler hebben ontwikkeld. Bij de voorbereiding van het op de markt brengen van de DCC (Digital Compact Casseue) werkte Philips samen met Matshushita Electronic Industries (co-licensor), Polygram voor de productiesoftware en andere leveranciers kantoorruimte huren den haag van cd’s enzovoort voor het opnemen van titels op DCC Voorts sloot men contracten af met Tandy voor het marketen van de ‘hardware’ in de USA, met producenten van banden en met Matshushita voor het cassettegedeelte. Ook hier worden de risico’s gespreid en worden de kosten over meer partners verdeeld. Vaak hebben de overeenkomsten een nauw omschreven doel en zijn ze in de tijd begrensd. Hierdoor zullen zeggenschapsproblemen zich minder snel voordoen. Soms wordt op langere termijn een alliantie omgezet in een aandelenparticipatie door een van de partijen. Denk in dit verband aan de vroegere relatie tussen Rover en Honda (nu is Rover onderdeel van BMW).
Strategische doelen en strategische kantoorruimte huren haarlem instrumenten Uit onderzoek is gebleken dat, afhankelijk vàn de fase van de product-marktlevenscyclus, de strategische doelen van ondernemingen kunnen zijn: identificeren en toegankelijk maken van nieuwe technologieën en vaardigheden; verkrijgen van kennis en vaardigheden in bestaande technologieën; snel en effectief inspelen op nieuwe mogelijkheden in de markt; snel opbouwen van een marktpositie; opbouwen kantoorruimte huren tilburg van continuïteit door middel van specialisatie; nastreven van kritische schaalgrootte; nastreven van kostprijsleiderschap; terugtrekken uit een bepaalde markt.

Ervarings- of leerkromme: het ‘experience’-effect

Gerelateerde afbeelding

Het ‘experience’ -effect houdt in dat de kostprijs van een product kan dalen met een percentage van 20 tot 30 bij een verdubbeling van de geaccumuleerde productie. De geaccumuleerde productie is het aantal eenheden dat tot een bepaald moment vervaardigd is. Aan het ‘experience ‘-effect liggen onder meer de volgende oorzaken ten grondslag: hogere productiviteit door technologische vernieuwingen; hogere productiviteit door routine-effecten; schaaleffecten en kantoorruimte huren eindhoven specialisatie-effecten; verbeterd productontwerp.
Uiteraard ontstaat het ‘experience’ -effect niet vanzelf. Om de besparingen ook inderdaad te bereiken zal bet management met grote nauwleuendheid de kosten in de hand moeten houden. Het ‘experience ‘-effect heeft twee belangrijke strategische aspecten. In de eerste plaats zal het niet kunnen volgen van de concurrent in de kostenbesparingen leiden tot een ongunstiger kostenpositie en dus ook tot een ongunstiger concurrentiepositie. In de tweede plaats leidt een minder snelle groei dan die van de concurrentie, uitgaande van een zelfde beginpositie, eveneens tot een slechtere positie. Immers, het bedrijf met de laagste kosten is in staat ook de laagste aanbiedingsprijs te stellen. Derhalve kantoorruimte huren den haag zal dit bedrijf de grootste omzet halen, evenals de hoogste winst.
Recente, bekende voorbeelden van de werking van het effect van de leerkromme zijn de prijsdaling van elektro
nische zakrekenmachines, compactdiscspelers, personal computers, vliegtarieven en kleurentelevisies.
Continuïteit door evenwichtige portfolio van activiteiten Wil een organisatie haar continuïteit kunnen handhaven, dan zal er steeds geld beschikbaar dienen te zijn om nieuwe activiteiten te kunnen financieren die de oudere, nu nog rendabele activiteiten kunnen kantoorruimte huren haarlem vervangen. Uit de bespreking van de uitgangspunten van de portfoliobenadering is naar voren gekomen dat de cashflow van een activiteit bepaald wordt enerzijds door de fase van de levenscyclus waarin de business zich bevindt: deze bepaalt immers het groeipercentage en daarmee indirect de financieringsbehoefte. Anderzijds speelt het relatieve marktaandeel een rol. Dit wordt omschreven als het eigen marktaandeel, gedeeld door dat van de grootste concurrent. Hoe groter het relatieve marktaandeel is, des te meer men de voordelen van het ‘experience’-effect kantoorruimte huren tilburg kan plukken. Men bereikt dan met andere woorden een betere rentabiliteitspositie en een betere cashflowpositie dan de concurrenten.

Strategisch management: een luxe of noodzaak?

Gerelateerde afbeelding

Strategisch management: een luxe of noodzaak?
Naarmate de omgevingsdynamiek toeneemt wordt het noodzakelijker om expliciet aandacht te besteden aan strategieformulering. Het wordt dan steeds moeilijker om op een intuïtieve manier een goed inzicht te krijgen in het veranderende krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt_ In een dergelijke situatie is een impliciete omgevingsstrategie beslist ontoereikend. Voor een organisatie levert expliciete strategieformulering voordelen op. Om te beginnen, geeft een strategie sturing kantoorruimte huren eindhoven aan de activiteiten. Deze krijgen een duidelijker patroon en gaan meer samenhang vertonen. De organisatie wordt dus duidelijker op de doelen gericht en de coördinatie van activiteiten wordt bevorderd. Een nadeel is dat het formuleren van een strategie tijd en geld kost, middelen die op een meer ‘direct productieve’ wijze zouden kunnen worden aangewend. Ook kan het zijn dat als men eenmaal een richting heeft gekozen, het moeilijk is om daar nog van af te wijken.
Intuïtie is belangrijk … maar geen blijvende oplossing! Intuïtie wordt wel omschreven als een manier van denken, waarbij niet alle stappen bewust en kantoorruimte huren den haag beredeneerd gezet worden. Overgezet naar het strategievraagstuk, is er sprake van een irnuïtieve benadering indien een ondernemer ‘een gat in de markt ziet waar goed aan te verdienen valt’ zonder daarbij de analyses te maken die later in dit hoofdstuk aan de orde komen. Er zijn voorbeelden te geven van ondernemers die met deze benadering zeer succesvol zijn geworden. De term ‘intuïtieve benadering’ houdt op zich geen waardeoordeel in. Wel kunnen we ons afvragen waar deze benadering van het strategieprobleem haar grenzen vindt. Er zijn immers ook voorbeelden van aanvankelijk succesvolle ondernemers die in een latere fase geconfronteerd worden met het niet voldoende doordacht hebben van hun handelen bij de oprichting en in de beginfase kantoorruimte huren haarlem van hun bedrijf. Er zijn twee redenen aan te geven waarom een intuïtieve benadering geen blijvende oplossing kan bieden. Allereerst is er het verschijnsel van de toenemende dynamiek in de wereld buiten de eigen organisatie. Naarmate deze toeneemt wordt het moeilijker een (intuïtief) beeld te krijgen van alle relevante ontwikkelingen. Een tweede reden ligt in de toenemende complexiteit van de activiteiten, toegepaste technologieën enzovoort van een organisatie. Ook deze maakt het moeilijker, zo niet onmogelijk om een kantoorruimte huren tilburg organisatie op een intuïtieve wijze te besturen. Daar komt nog bij dat een intuïtief beeld niet of nauwelijks met andere functionarissen te bediscussiëren is. Juist bij toenemende dynamiek en complexiteit neemt de noodzaak van meer voelhoorns, naar buiten en naar binnen, toe.

Arbo risico-inventarisatie

Gerelateerde afbeelding

Arbo risico-inventarisatie en plan van aanpak Vanaf 1 999 zijn alle arbeidsorganisaties met honderd of meer werknemers verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie en een plan van aanpak te maken over arbeidsomstandigheden (ingevolge de Arbowet – Arbeidsomstandighedenwet). Het gaat bij arbeidsomstandigheden niet alleen om veiligheid en gezondheid maar kantoorruimte huren eindhoven ook om welzijn. Dit plan van aanpak is een overzicht van de feitelijke situaties met betrekking tot bepaalde aspecten van de arbeidsomstandigheden en van maatregelen die de werkgever op dit terrein heeft genomen. Een beperkt aantal ondernemingen (chemische installaties) kende al eerder de verplichting van een arbeidsveiligheidsrapport. Dit plan, onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bevat de maatregelen om de geconstateerde risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn aan te pakken en de termijn waarop ze kantoorruimte huren den haag worden genomen. Die rapportage en het actueel houden van de risicoinventarisatie is een zaak waarover de werkgever vooraf met de ondernemingsraad. de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers moet overleggen zodat deze invloed daarop kunnen uitoefenen. Dit soort rapportages dienen ook te bevatten: een beschrijving van het beleid gericht op veiligheid, gezondheid kantoorruimte huren haarlem en welzijn, informatie over de bedrijfsgezondheidsdienst, een cijfermatig overzicht van ongevallen en arbeids- of ziekteverzuim (verzuimduur, verzuimpercentage en meldingsfrequentie), maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van ongevallen of beroepsziekten, een overzicht van door werknemers gemelde gevaren. In samenhang met het financiële en het sociale jaarverslag kan het Arboplan kantoorruimte huren tilburg van aar,pak dienen als middel tot het uitdragen van het beleid. Op zijn beurt kan dat weer leiden rot betere werk- en overlegverhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan effecten op de arbeidsmotivatie, werkzaamheden van de ondernemingsraad, personeelsbeleid dat (beter) bespreekbaar wordt.

Effecten van nationale cultuur op organisaties

Gerelateerde afbeelding

Effecten van nationale cultuur op organisaties
Uit onderzoek (van Hofstede, Trompenaars e.a.) blijkt dat er een relatie bestaat tussen de cultuur van een land en het relatief vaak voorkomen van bepaalde organisatiemodellen.
Organisaties in Nederland, Scandinavische en Anglo-Amerikaanse landen (kleine machtsafstand en lage mate van onzekerheidsvermijding) zijn over kantoorruimte huren eindhoven het algemeen vrij informeel en de mate van arbeidsverdeling en formalisatie is er relatief laag. Er is sprake van relatief weinig hiërarchie, wat ook weerspiegeld wordt in het beperkte aantal niveaus. De typolodorpsmarkt gie van de organisatie die daar het beste bij past is de zogeheten ‘dorpsmarkt’ (‘implicitly implicitly structured structured’).
Aan het andere culturele uiterste kantoorruimte huren den haag vinden we Japan en Latijns-Amerikaanse, Islamitische en sommige Aziatische landen. Organisaties in deze landen worden vaak gekenmerkt door de piramide ‘piramide’ (‘full bureaucracy’). De relaties rond mensen en tussen mensen aan de ene kant full bureaucracy en het werkproces aan de andere kant kantoorruimte huren haarlem zijn strikt voorgeschreven in formele regels en wetten of in tradities. Er is tevens een grote nadruk op hiërarchie in de organisatie, Zie figuur 3.7.
In landen in Zuidoost-Azië (lage mate van onzekerheidsvermijdend gedrag en relatief grote machtsafstanden) worden de relaties tussen mensen wel sterk kantoorruimte huren tilburg bepaald door regels, hiërarchie en traditie, maar wordt het werkproces niet strikt gestructureerd. De organisatievorm die daar relatief vaak voorkomt, is te vergelijken met een ‘familie’ (‘personal bureaucracy’).

Een gestage groei

Gerelateerde afbeelding

Een gestage groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kantoorruimte huren eindhoven kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen kantoorruimte huren den haag van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad  voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven kantoorruimte huren haarlem uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen kantoorruimte huren tilburg voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.