De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wetgeving Wetgeving is een belangrijk instrument van de overheid om haar taak te kunnen vervullen. Wetgeving is geen doel op zichzelf, maar een middel om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of te sturen. Wetgeving kan worden omschreven als het maken van regels, die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de regel ‘het is verboden om door rood licht te rijden’ in elke situatie opnieuw toepasbaar is en kan worden afgedwongen, in dit geval met een geldboete.
Art. 81 Gw bepaalt dat de wetgevende macht gezamenlijk door de regering en Staten-Generaal wordt uitgeoefend. In plaats van ‘regering’ worden ook de termen ‘Koning’ of ‘Kroon’ gebruikt. Uit deze Grondwetsbepaling blijkt al direct dat de wetgevende macht niet het uitsluitend recht is van de StatenGeneraal alleen. Zonder de regering kunnen de Staten-Generaal geen wet tot stand brengen. Evenmin is de regering in staat om zonder de Staten-Generaal een wet te maken.
De wetten die door flexplek utrecht regering en Staten-Generaal tot stand worden gebracht, heten fo rmele wetten. Dit ter onderscheiding van het begrip materiële wetten. Formele wetten zijn het product van samenwerking van regering en StatenGeneraal. Met het begrip materiële wetten wordt aangeduid dat het gaat om algemeen verbindende voorschriften, ongeacht door welk orgaan deze wetten zijn vastgesteld. Welke organen buiten regering en Staten-Generaal bevoegd zijn om wetten uit te vaardigen, komt aan de orde in subparagraaf 2.5.1.
De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten kunnen, zoals eerder gezegd, als volgt worden gecombineerd: 1 Materiële wetten die tevens formele wetten zijn. Dit zijn wetten gemaakt door regering en Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals het Wetboek van Strafrecht, de Wet milieubeheer en de Woningwet. 2 Materiële wetten die niet tevens wetten in formele zin zijn. Dit zijn wetten afkomstig van andere organen dan de regering en Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de algemene plaatselijke verordening van de gemeente. 3 Formele wetten die niet tevens wetten in materiële zin zijn. Dit zijn wetten die gemaakt worden door regering en Staten-Generaal, maar geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de begrotingswetten.

Materieel en formeel recht

Gerelateerde afbeelding

Dwingend en aanvullend recht Dwingend recht legt verplichtingen op: partijen mogen er niet van afwijken. Publiekrecht is vrijwel altijd dwingend recht.
• Voorbeeld Een gemeente mag een bouwer geen bouwvergunning verlenen als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De Woningwet staat dat niet toe, zelfs niet als gemeente en bouwer dat bouwplan allebei toejuichen.
Aanvullend recht (of ‘regelend recht’) geldt voor zover partijen niet iets anders afspreken. Aanvullend recht komt voornamelijk voor in het privaatrecht.
• Voorbeeld Als er geen testament is gemaakt, regelt de wet de verdeling van de nalatenschap. Is er wel een testament gemaakt, dan gelden de bepalingen van het testament.
De bepalingen over de aard en de inhoud van het recht, vormen het materieel recht.
•Voorbeeld Een verhuurder heeft het recht op het ontvangen van de huurprijs. Iemand die een diefstal pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Een subsidietoezegging aan een sportvereniging moet worden nagekomen.
De bepalingen die aangeven hoe men zijn recht kan vergaderruimte utrecht verwezenlijken, noemen we formeel recht of procesrecht. Voor het privaatrecht heten die regels: burgerlijk procesrecht. Deze regels zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarin kan iemand dus nalezen op welke wijze hij zich tot de rechter moet wenden om een vonnis te verkrijgen en welke stappen hij tijdens de procedure moet ondernemen wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Het formele strafrecht (het strafprocesrecht) is te vinden in het Wetboek van Strafvordering. Hierin staat precies beschreven waar de politie zich aan moet houden bij de opsporing van een verdachte en bijvoorbeeld hoe lang een verdachte van diefstal mag worden vastgehouden. Het procesrecht voor bestuursorganen is grotendeels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn de procedures te vinden voor het maken van bezwaar tegen overheidsbeslissingen, bijvoorbeeld als een toegezegde subsidie niet wordt uitbetaald.

Temple Brew House

Gerelateerde afbeelding

Temple Brew house is een typisch Engelse pub waar je uitstekend kunt eten. De bruine inrichting, de houten tafels en het lage plafond geven de pub een huiselijke uitstraling. Het is nog rustig in de pub zo vroeg op de avond, waardoor ik direct word geholpen. Aan de bar bestel ik de specialiteit van het huis en een glas Tempale. Dit is een donkerbruin Engels bier, waarvan wordt gezegd dat het oorspronkelijke recept nog stamt uit de tijd waarin de Tempeliers als genootschap actief waren. Een half uur later wordt het bord met ‘fish en chips’ voor me op de bar neergezet en raak ik met de barman in gesprek. “Wat brengt je hier?” vraagt hij met een typisch, haast niet te verstaan plat Engels accent. “Ik kom vanavond een bezoek brengen aan Temple Church,” antwoord ik. “Temple Church is vanaf vijf uur gesloten,” zegt hij. “Daar kom je vandaag niet meer in. Waar kom je vandaan?” “Uit Nederland.” “Jullie glorietijd is voorbij en het voetbal stelt niet veel meer voor,” stelt de barman met een triomfantelijke lach. Ik draai me van de barman weg en kijk naar het televisiescherm achter de bar, waar een Engelse voetbalwedstrijd opstaat. De wedstrijd kan me niet echt boeien, maar het is beter dan met de barman praten over het slechte voetbal in Nederland. In één teug drink ik mijn glas bier leeg. “Er wordt gefluisterd dat Temple Church een geheim met zich meedraagt.” Als door een wesp gestoken draai ik me om en kijk vragend naar de grijnzende barman, die al ver in de zestig moet zijn. “Wat voor een geheim?” vraag ik hem. “Eerst nog maar een biertje?” vraagt hij. Ik knik en de barman tapt mijn glas weer vol. “Temple Church, het is een vreemde plaats,” zegt de barman. “Al eeuwenlang wordt er flexplek utrecht generatie op generatie over het geheim van de Tempeliers gefluisterd”, zegt de man. Hij komt met zijn hoofd dichter naar mij toe, waardoor ik zijn slechte adem kan ruiken. “Eeuwenlang heeft er in de ronde kapel van de kerk een manshoog schilderij gehangen uit het jaar 1463. De titel van het schilderij was ‘Dans des doods’. Op het schilderij stond de volgende tekst: ik roep een ieder op mee te dansen; de paus, keizer en alle schepselen, arm, rijk, groot en klein. Dans maar mee, want rouwen helpt niet! Je moet naar mijn pijpen dansen.” Zonder enige hapering spreekt de barman de tekst uit, alsof hij deze al duizenden keren heeft uitgesproken. Hij kijkt mij met een onderzoekende blik aan. “Luister goed mijn vriend. Het schilderij is begin deze eeuw op een mysterieuze wijze verdwenen, maar de Tempe1 iers liggen nog altijd in de ronde kapel. Niemand weet wat er met het schilderij is gebeurd. Maar dat is niet het enige mysterie.”

Onbereikbare illusie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dan weet ik vooraf antwoorden op vragen als: is dit wel de juiste partner voor me? Moet ik deze baan wel nemen of moet ik het contact met deze persoon aanhouden of juist verbreken? Dan hoef ik mijn keuzes niet meer te beredeneren, maar weet ik gewoon wat ik moet doen. Mijn nieuwsgierigheid naar al die onbekende kennis neemt alleen maar toe. “Er is een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden te ontdekken als je echt contact maakt met de vierde dimensie,” zegt professor Markowitz. “Je kunt het zinvol Ie toeval als kompas gebruiken en het helpt je bij het bewandelen van je levenspad. Daarom is het belangrijk om altijd goed te luisteren naar wat het leven je aanreikt. Als je jezelf meer openstelt voor signalen vanuit Het Veld, hoor je de stem van je ziel en leer je werkelijk wie je bent. Gebeurtenissen overkomen je niet zomaar, maar ontstaan in Het Veld om je iets te leren of om verder te kunnen groeien. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat gebeurtenissen je te vertellen hebben. We zijn hier vanavond in dit bijzondere restaurant omdat het onze laatste kantoorruimte amsterdam avond samen is. Morgennacht vlieg je naar London om daar op vrijdagavond te worden ingewijd als nieuw lid van Terra Nova.” “Maar ik ben nog niet het plan om afscheid te nemen,” zeg ik. “Dat bepaal je helaas niet zelf. Je bent klaar om te worden ingewijd Nick,” antwoordt de professor. “Je moet leren om de controle los te laten en erop te vertrouwen dat het leven het goede met je voorheeft. Alles komt op tijd op je pad, geen seconde te vroeg, maar ook geen seconde te laat.”
Hoe laat ik de controle in hemelsnaam los? Zeker na het faillissement was de neiging om alles onder controle te willen krijgen alleen maar groter geworden. Ik wilde controle over mijn leven, controle over Kathleen en uiteindelijk controle over mijn gedachten en mijn gedrag. Maar het is allemaal niet gelukt en het leven bepaalde de koers. Ik heb geleerd dat controle een onbereikbare illusie is, waar ik veel energie aan heb besteed, maar wat me niets heeft opgeleverd. In feite probeer ik iets in stand te houden wat niet in stand te houden is. Het leven gaat zijn eigen gang en stuurt onze levens. Nu krijg ik te horen dat ik morgennacht naar London vlieg om daar tot het geheime genootschap Terra Nova toe te treden.

De keerzijde van onze hoogontwikkelde technologische informatiemaatschappij

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dat is de keerzijde van onze hoogontwikkelde technologische informatiemaatschappij, waarin echte vrienden worden vervangen door kennissen op social media. Geef mij eens een stevige hand.” Ik pak de uitgestoken hand van professor Markowitz vast en schud hem de hand. “Een hand geven zegt veel over de manier waarop de ander in de wereld staat. Is de gegeven hand zacht en open of hard en gespannen? Is de hand droog of zweterig als je hem vastpakt? De meeste mensen merken geen verschil op. Toch levert de aangereikte hand je veel informatie over de ander op. Zoals dat ik nu aan jouw hand kan voelen dat je op je hoede bent.” “Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar u heen wilt met deze uitleg?” “Als je niet met je lijf kunt voelen, begrijp je niets van energiestromen en krijg je nooit contact met de vierde dimensie. Het leven van John F. Kennedy is niet te begrijpen als je niets weet over gevoel en tastzin. John F. Kennedy werd erg geteisterd door de vele ziekten waaraan hij leed. Hij had voortdurend helse pijnen in zijn lijf, die hij van kinds af aan heeft moeten doorstaan. Hij leed aan de ziekte van Addison, die de bijnierschors aantast, waardoor het stresshormoon cortisol niet meer wordt aangemaakt. Dat hormoon is onmisbaar voor het afweersysteem van het lichaam. Maar Kennedy leed daarnaast aan nog een ernstige aandoening: al bij zijn geboorte was zijn ene been korter dan het andere, waardoor hij chronische rugklachten had gekregen. Schommelstoelen en straalkacheltjes waren niet genoeg: hij kreeg injecties met krachtige pijnstillers. Ironisch genoeg was John F. Kennedy, noodgedwongen door de vele pijnen, zich als geen ander bewust van zijn lijf en tastzin en raakte hij niet verstrikt in zijn gedachten. Bij spreekbeurten kon hij de energie in de zaal als het ware opzuigen en in woorden vertalen. Dit maakte hem een buitengewoon goede spreker die met zijn woorden en gevoel mensen in hun harten wist te raken. Door zijn uitstekend ontwikkelde kantoorruimte amsterdam gevoel en tastzin bezat hij de gave om anderen als het ware in zijn eigen energieveld te trekken. De getuigenissen van mensen die in de ban raakten wanneer ze met hem spraken of in zijn nabijheid verkeerden, zijn talloos. Zijn enorme aantrekkingskracht op vrouwen is welbekend. Het was zijn zwakte dat hij de aandacht van vrouwen niet kon weerstaan, wat heeft geleid tot talloze affaires en immoreel gedrag.”

Het Boek van de Waarheid

Gerelateerde afbeelding

“De eerste dag van onze ontmoeting heb ik je iets verteld over het genootschap Terra Nova, een genootschap dat de nieuwe aarde voorbereidt. De kennis van Het Boek van de Waarheid is alleen toegankelijk voor de leden van dit genootschap. De exacte inhoud van Het Boek van de Waarheid blijft voor jou een geheim, totdat je toetreedt tot ons genootschap. In je opleiding leer ik je de vier stappen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Daarmee heb je al een groot gedeelte van de geheime kennis te pakken. Maar het echte, baanbrekende inzicht krijg je pas te horen als je wordt geïnaugureerd en officieel toetreedt tot ons genootschap. De komende dagen ga je de vier stappen doorlopen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Je gaat inzicht krijgen in hoe toeval werkt en hoe je kunt werken met de vierde dimensie. Maar eigenlijk ga je dus leren hoe magisch ons leven werkelijk is.11 We halen beiden nog een kop koffie en gaan weer aan de zware houten tafel in het midden van de bibliotheek zitten. Nog altijd zijn er geen studenten in deze studieruimte, waar zoveel wijsheid ligt opgeslagen. “De eerste stap om deze vierde dimensie beter te kunnen begrijpen, is om alle vooroordelen over hoe de wereld in elkaar zit, los te laten. Een voorbeeld van zo’n vooroordeel is het eeuwenoude dogma dat onze geest fysiek in ons hoofd zit. Dat is onjuist. Ondanks vele jaren onderzoek heeft nog geen wetenschapper kunnen aantonen waar in onze hersenen de herinneringen fysiek liggen opgeslagen. Anders gezegd: het is hoogstwaarschijnlijk dat onze geest zich ook buiten ons lichaam bevindt en dat deze is aangesloten op het collectieve veld dat alles omvat. Herinneringen zitten dus niet in ons hoofd, maar liggen in Het Veld opgeslagen en we maken er kantoorruimte amsterdam zo contact mee.” “Wat bedoelt u met Het Veld?”
“Dat is een goede vraag. Het Veld is een collectief bewustzijn dat we de vierde dimensie noemen. Het is de dimensie waarin tijd en ruimte elkaar kruisen en verleden, heden en toekomst samenvallen. De vierde dimensie is voor het oog niet zichtbaar, maar het is de dimensie van onze ziel waar we met onze geest door de tijd en de ruimte kunnen reizen. Laat ik je een voorbeeld geven van hoe de vierde dimensie werkt: tijdens een dagdroom kun je met je geest op Times Square in New York zijn, terwijl je fysiek gezien op een stoel in Nederland zit. Een ander voorbeeld is wat er gebeurt bij regressietherapie: tijdens een sessie gaan mensen door de tijd terug naar vorige levens en herinneren ze zich details die ze niet kunnen weten. Ook voorgevoelens over toekomstige gebeurtenissen zijn alleen mogelijk, doordat er een collectief veld bestaat. Door de connectie met Het Veld staan we in contact met alles en iedereen. Dat is ook de reden dat uitvindingen vaak op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden en dat er telepathie bestaat. Maar ook paranormale gaven, helderziendheid en intuïtie zijn eigenschappen die tot stand komen doordat we in contact staan met Het Veld. Aboriginals, die in de binnenlanden van Australië wonen, zijn bijvoorbeeld in staat om op telepathische wijze met elkaar te communiceren, zelfs op vele kilometers afstand van elkaar verwijderd.

Een speciale aantrekkingskracht

Gerelateerde afbeelding

Het is in mijn opinie niet de sex die twee mensen het sterkst met elkaar verbindt, maar de liefde. En juist dat laatste mis ik sinds Kathleen is vertrokken. De liefde en aantrekkingskracht tussen man en vrouw zijn bijzondere fenomenen. Een man die succesvol is, heeft een speciale aantrekkingskracht op vrouwen. Hij straalt dat op een subtiele wijze uit en praktisch elke vrouw heeft daar voelsprieten voor. Misschien is het een overblijfsel van onze oerdrift, waarbij de kans op voortplanting het grootst is bij de sterke en gezonde paren. Hoe het ook zij, in New York hadden de vrouwen bij bosjes aan mijn voeten gelegen, zonder dat ik er enige moeite voor had hoeven doen. Ik kon vrijelijk kiezen uit de mooiste vrouwen van deze metropool. Alleen mijn relatie met Kathleen had me in toom gehouden. De handelaren op Wall Street hebben blijkbaar een sexappeal waar geen mannelijk torso tegenop kan.
De andere kant van de medaille is ook waar; zodra je aan de onderkant van onze samenleving terechtkomt, is de magie verdwenen. Ik heb geen geld en status meer en kantoorruimte amsterdam moet elke maand vechten om geen honger te hoeven lijden. Hoe aantrekkelijk is een man die elke vrijdag zijn boodschappentas bij de voedselhulp vult? De sex-appeal is verdwenen, terwijl ik nog altijd Nick Larson met dezelfde persoonlijkheid ben. Er is er geen vrouw te vinden die nog interesse in me heeft. Zelfs bij bijstandsvrouwen val ik buiten de boot. Ik heb geen geld om naar de kroeg te gaan of om me in te schrijven bij een datingbureau of om het lot enigszins te veranderen. Dus zijn de afgelopen maanden seksloos en zonder genegenheid verlopen. Dat is het droevige lot van een alleenstaande man in de schuldsanering, waar ik me bij neer moet leggen. Ik mis Kathleen als nooit tevoren. Gewoon iemand om ‘s nachts tegenaan te liggen of om je verhaal bij kwijt te kunnen. Het weggaan van Kathleen is een groot gemis in mijn leven.

Een periode van reflectie

Gerelateerde afbeelding

Voor de veiligheid heb ik de sleutel van de balkondeur in de vuilnisbak gegooid, om maar nooit in de verleiding te kunnen komen daadwerkelijk te springen. Mijn moeder is niet voor niets voor mijn geestesoog verschenen en af en toe tref ik haar in mijn dromen aan, waar zij mij moed inspreekt. Hierdoor herinner ik me dat er nog altijd hoop is, zelfs in de benauwde situatie waarin ik mij momenteel bevind.
Het is een periode van reflectie. Pas nu realiseer ik me wat het vroege overlijden van mijn vader met me heeft gedaan. Ik was pas veertien toen hij wegviel. Ik weet nog goed dat ik de avond na zijn overlijden in slaap ben gevallen. ‘Als ik morgen wakker word, is alles weer normaal’, zo hield ik mezelf voor de gek. Maar in mijn leven werd niets meer normaal en mijn bindingsangst is daar een direct gevolg van. Ik heb destijds onbewust besloten dat het geluk voor mij niet is weggelegd. Alles wat ik opbouw, breek ik eigenhandig ook weer af. Zo is het gegaan met mijn carrière, met mijn rijkdom, met Kathleen en met de meesten van mijn vrienden. Het is voor mij onmogelijk geweest om het geluk in mijn leven vast te houden. Elke keer als ik dacht dat ik iets had bereikt, glipte het uit mijn handen. Momenteel ben ik op het absolute dieptepunt van mijn leven beland.
Voor buitenstaanders is het niet gemakkelijk om zich de pijn van iemand met een depressie te kunnen voorstellen. Een lichamelijk ongemak heb je, maar een geestelijke ziekte ben je. Dat is het grote verschil en zelfs in onze taal is dat zo bepaald: je hebt een gebroken been, maar je bent depressief. Dat maakt dat depressiviteit een overweldigende ziekte is die tot in de ziel voelbaar is. Wat er in een periode van een zware depressie gebeurt, kan ik nauwelijks onder woorden brengen. Het is een van de heftigste vormen van lijden die een mens kan ondergaan. Dat staat vast en helaas kan ik er over meepraten. Het is alsof er een deken kantoorruimte amsterdam over me heen is getrokken die bestaat uit een onverbiddelijke maar reële angst, zoals ik deze nog nooit eerder in mijn leven heb ervaren. Het duivelse karakter van een depressie zit in het feit dat deze ziekte de dimensie van de tijd buiten werking zet. De zwarte tunnel waarin ik nu zit, lijkt een eeuwigheidswaarde te hebben, wat een machteloos gevoel geeft. Dit verergert de geestelijke pijn zodanig dat het een haast niet te dragen last is geworden. Ik heb
er geen enkel benul van of ik hier ooit weer uitkom. Het is een onvoorstelbaar lijden dat mij overkomt en de duur van deze wanhoop is nog onbekend. Zo wil ik niet verder leven. Het enige wat me overeind houdt, is het beeld van mijn moeder die me met regelmaat moed inspreekt. Ze is levensecht en knikt mij bemoedigend toe, alsof ze weet dat ik ooit uit deze el lende zal ontsnappen.

De hectische wereld van derivaten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toch blijven de onrustige gevoelens mijn leven beheersen. Wat heb ik straks aan een Ferrari als ik nauwelijks de tijd heb om ervan te genieten? En niet alleen voor mijn nieuwe speeltje heb ik geen tijd, ook voor Kathleen ontbreekt er voldoende tijd en dat zet onze relatie verder onder druk. Ze is een begerenswaardige vrouw die om aandacht schreeuwt. Maar het allerergste is dat ik ook voor mezelf geen tijd meer overhoud. Filosoferen, wat ik zo graag doe, schiet erbij in en zelfs de afleveringen van ‘Made’ gaan aan mijn neus voorbij. In deze vakantie komen alle twijfels samen. Wat heb ik aan geld, macht en aanzien als ik niet aan mijn eigen leven toekom, zo vraag ik me af. Dat is de belangrijkste les die ik meeneem van de twee weken durende vakantie op de parelwitte stranden van Columbus eiland aan de azuurblauwe oceaan. Voor even heb ik me laten onderdompelen in de stille onderwaterwereld, die zo rijk is aan veelkleurige vissen. Als ik duik, de stilte om me heen voel en de pracht van de natuur zie, ben ik pas echt gelukkig. Op het witte strand staar ik naar de azuurblauwe oceaan en overdenk ik mijn leven. Na de vakantie zink ik weg in de dagelijkse sleur van hard werken, risico’s nemen en de stresspieken die me opnieuw naar het randje van de afgrond brengen. Mijn dagen bestaan uit honderden kantoorruimte amsterdam telefoontjes, vergaderingen over nieuwe kredietderivaten en het volgen van de wereldwijde beurskoersen. Dat was het laatste jaar het geval en dat gaat ook de komende dertig jaar het geval zijn, totdat ik eindelijk uitgeblust met pensioen kan gaan. Maar de kans dat ik eerder sneuvel aan een hartaanval is groter. Mijn vader is ook niet ouder geworden dan zesenveertig jaar. Hij is mijn voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Op het moment dat ik in een flits mijn toekomstig leven overzie, knapt er iets in mijn hoofd.
Ik wil niet net als mijn vader al jong komen te overlijden. De hectische wereld van derivaten, aandelen, opties en futures leidt me naar de afgrond. Ik wil ontsnappen uit de gouden gevangenis waarin ik verzeild ben geraakt. Het is een wereld, waarin de grote pensioenfondsen en instituten aan de touwtjes trekken ten koste van mijn vrijheid en met kans op een hartaanval. Hoewel ik altijd absurd veel geld heb verdiend, is ook mijn uitgavenpatroon extravagant geweest. Auto’s, vakanties, dure horloges, een grote villa en veel uitjes hebben ervoor gezorgd dat ik weliswaar een flink vermogen bezit, maar niet genoeg om nu al te kunnen stoppen. Mijn verslaving aan risico’s, geld, macht en status maakt dat ik mijn baan niet kan opzeggen en dat ik moet blijven meedoen aan het spel op de beursvloer. Ik heb gevangenismuren van geld, status en macht om me heen gebouwd, die ervoor zorgen dat ik niet meer kan ontsnappen uit de wereld van het grote geld.

Type oriëntatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Type oriëntatie bepaalt internetgebruik en marketingaanpak Bepalen welke oriëntatie bij de organisatie past is belangrijk, omdat het bepaalt wat internet kan doen – of juist niet. Bij interne of doelgroeporiëntatie wordt internet in feite toegevoegd aan de reguliere bedrijfsprocessen. En in deze gevallen blijven ook de traditionele marketingsprincipes en -aanpakken vanuit het doelgroepdenken van toepassing. Kiest men voor een klant- of netwerkoriëntatie, dan wordt internet een integraal onderdeel van het bedrijfsconcept. Het gaat om wat de klant wil, hoe die zich ontwikkelt en met wie hij of zij praat. Aangepaste aanpakken en websites, rekening houdend met de verschillende oriëntaties, portal-strategie zijn dan ook aan te bevelen. Daartoe dienen bedrijven te beslissen over hun ‘portal’-strategie. Vanuit de marketingoptiek wordt nog te veel met hagel geschoten op alles wat in de markt beweegt en wordt te weinig focus aangebracht. Bedrijven dienen na te denken over hun ‘verticale’ (bedrijfskolomgerichte) ‘portals’ en hun ‘segment portals’, zo beveelt een recente McKinsey-studie aan. verticale porrals Verticale ‘portals’ zijn gewijd aan de functie of schakel die men binnen een bedrijfskolom (in een bepaalde bedrijfstak) wil vervullen, door bijvoorbeeld het aanbieden van autoverzekeringen of financiële diensten. segment portals Segment ‘portals’ zijn in feite subsites binnen op de massamarkt gerichte portals om specifieke doelgroepen te bedienen (denk bijvoorbeeld aan Yahoo’ Finance) die slechts in een beperkt aantal producten of diensten zijn geïnteresseerd. Daarbij dient uiteraard ook 828 het onderscheid tussen B2B (business-to-business)-vormen van ‘e-commerce’ en B2C ‘e-commerce’ (business-to-consumer)-verkoop goed voor ogen te worden gehouden. Het kiezen van een 8ZC effectieve bedrijfsstrategie voor internet is derhalve niet een automatiseringsprobleem, maar vergt een toegesneden en afgewogen benadering. Conflicten tussen kanaalbelangen en partijen die daarbij in de bedrijfskolom een rol spelen, zijn niet denkbeeldig. En bij multichannelbenadenng een multichannelbenadering dient men ook steeds bedacht te zijn op het kantoorruimte amsterdam ontstaan van kannibalisatie-effecten, waarbij uitholling van omzet ontstaat door in de verschillende kanalen met elkaar strijdige dingen te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsstelling en serviceverlening. Zomaar aankondigen dat een bedrijf een internetstrategie aan het optuigen is, is dus niet voldoende. Internet en ‘e-commerce’ zijn geen toverwoorden, maar vergen een uitgekrisgeintegreerde talliseerde benadering, vooral ook een geïntegreerde managementbenadering.