De ontwerpparameters

Ontwerpparameters zijn bepalend voor de arbeidsverdeling in een organisatie. De belangrijkste ontwerpvariabelen zijn: a functiespecificatie: dat wil zeggen het aantal taken per functie en toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; b omvang van afdelingen of groepen: heeft betrekking op het aantal werknemers per afdeling of groep; c centralisatie of decentralisatie: de mate waarin bevoegdheden aan medewerkers […]

Interne specialisatie

Bij interne specialisatie worden de te verrichten werkzaamheden gegroepeerd op basis van het eindresultaat. Als wederom het voorbeeld van een productiebedrijf van meubilair genomen wordt, zien we dat bepaalde personen zich alleen bezighouden met het vervaardigen van stoelen. Dit houdt alle taken in: van het ontwerpen van stoelen, het inkopen van het materiaal, het zagen […]

Bepalen van doelstellingen, resultaten en prestatienormen

Bij het vaststellen van de doelstellingen spelen twee zaken een belangrijke rol. Enerzijds moeten alleen die resultaatgebieden gekozen worden waarop de ondergeschikte invloed kan uitoefenen en die voor de effectiviteit van de taakuitoefening belangrijk zijn. Anderzijds moeten de doelstellingen zo veel mogelijk kwantitatief zijn. Aan het einde van de periode zal het presteren van flexplek […]

De doorlooptijd van functies en opleidingen

Welk aspect van management vindt u het leukst in uw huidige functie? Een manager oefent doelbewust invloed uit op mensen en processen in zijn omgeving. Daarmee kun je uiting geven aan eigen creativiteit en het belang bepalen op basis van eigen opvattingen, keuzes en interpretatie van ontwikkelingen in de omgeving. Over wat voor soort vaardigheden […]

Criteria

Criteria moeten elkaar zo veel mogelijk aanvullen Wanneer tussen de criteria een tegenstrijdigheid aanwezig is, ontstaat een situatie dat uit de verschillende alternatieven geen uiteindelijke keuze gemaakt kan worden. Dit kan ertoe leiden dat via een compromis een oplossing gevonden wordt. Een andere manier is om aan bepaalde criteria een hogere prioriteit toe te kennen. […]

Stresspreventie

een psychisch zwaar belastende werksituatie die moeilijk te veranderen is (bijvoorbeeld het moeten samenwerken met een collega met wie men grote problemen heeft); d werkproblemen die een uitstraling hebben naar andere gebieden van het functioneren, zoals naar de thuissituatie (bijvoorbeeld werkonzekerheid en toekomstonzekerheid). Toch is niet alle stress desastreus. Volgens Selye, een Canadese endocrinoloog die […]

Historische voorbeelden van grote leiders

Andere bekende historische voorbeelden van grote leiders zijn: Napoleon, Winston Churchill en Eisenhower. Indien de medewerkers de leidinggevende manager waarderen en accepteren wordt het werk van de leidinggevende ook prettiger. Echte loyaliteit komt niet uit de lucht vallen. Indien de manager zijn dagelijkse werkzaamheden op de op deze pagina genoemde tien regels baseert, zal dit […]

Opleidingsbehoefte of -noodzaak

Het mogen volgen van een opleiding wordt vaak afhankelijk gesteld van de opleidingsbehoefte of -noodzaak tot het verwerven van kennis en vaardigheden. Onder het begrip opleidingsbehoefte vallen in het alge- opleidingsbehoefte meen die opleidingen die niet direct verband houden met de uitoefening van de huidige functie van de werknemer, maar een aanvulling vormen op zijn […]

Human Resource Management

Brengt de baan veel veranderingen met zich mee? Ondernemingen die snel groeien en veranderen, dwingen werknemers om mee te groeien en te veranderen. Hierdoor krijg je een blijvende voorsprong op andere werknemers. 5 Is de onderneming een EOC of FPF? Een EOC (Employer of Choice) is een onderneming waarvoor iedereen wil werken. Als je voor […]

Denkrichtingen en persoonlijkheden

In figuur 4.1 worden de belangrijkste personen uit de geschiedenis van de organisatiekunde op een tijdlijn gezet. Deze personen vertegenwoordigen vaak een bepaalde stroming of denkrichting binnen de organisatiekunde. In de volgende paragrafen zullen de denkrichtingen en persoonlijkheden de revue passeren, die (veel) invloed gehad hebben op de ontwikkeling van het organisatiekundig denken. Vanwaar deze […]