Het gorillaexperiment

Het gorillaexperiment toont aan dat enige aandacht nodig is om de verrassende stimulus op te merken. De verrassing activeert en focust vervolgens uw aandacht: u gaat kijken en graaft uw geheugen af naar een verhaal of voorval dat het verrassende voorval kan verklaren. Systeem 2 is ook verantwoordelijk voor de controle over uw eigen gedrag […]

Bestuursrecht algemeen

Het is al eerder gezegd: bezwaar en beroep hebben in het algemeen geen schorsende werking. Dit wil zeggen: de werking van het besluit wordt niet opgeschort. Deze regel geldt ook wanneer beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ingeval het noodzakelijk wordt geacht om de werking van een besluit te […]

Het ontwerp van het besluit

Het ontwerp van het besluit wordt zes weken lang ter inzage gelegd (art. 3:11 Awb). Vanaf het moment van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijze’ (dat is de officieel gekozen term) naar voren brengen (art. 3:15 Awb, 3:16 Awb). Het dossier dat ter inzage ligt, moet overigens actueel worden gehouden (art. 3:14 Awb): alle nieuwe stukken […]

Persoon of college

Ad b Ander persoon of college met enig publiek gezag bekleed Vervolgens diende de vraag te worden beantwoord of het bestuur van de stichting was aan te merken als een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub b Awb. In de memorie van toelichting wordt […]

Het Lozingenbesluit bodembescherming

Indien het een lozing betreft binnen een inrichting wordt de lozing in de Wm-vergunning geregeld en is in die zin een ontheffing van het Lozingenbesluit bodembescherming, een AMvB op grond van de WBB. Bodemsanering De persoon die handelingen verricht als hiervoor vermeld bij 1 t/m 6 onder het kopje ‘Algemene maatregelen van bestuur’ en kantoorruimte […]