Bestuurlijke handhaving

Hij moet zo spoedig mogelijk het voorval melden aan het gezag dat bevoegd is de milieuvergunning te verlenen en anders bij burgemeester en wethouders. Het bevoegd gezag moet onverwijld andere betrokken overheidsorganen in kennis stellen. Het handhaven van de Wet milieubeheer en kantoorruimte huren eindhoven de andere milieuwetten waarvan de handhaving geschiedt op basis van […]

Afvalbeheersplan

Afvalbeheersplan De minister van VROM stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een afvalbeheersplan (art. 10.3 Wm). Het wordt LAP genoemd, Landelijk afvalbeheerplan. In het LAP staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het geeft kantoor huren eindhoven onder meer het beleid voor nuttige toepassing […]

Voorschriften bij milieuvergunningen

Voorschriften bij milieuvergunningen kunnen zelf regelingen bevatten op grond waarvan een nader besluit nodig is, bijvoorbeeld een nadere eis. Art. 8.13 lid 1 onder f Wm maakt het mogelijk dat een ander bestuursorgaan zo’n nadere eis stelt. Het moet kantoor huren eindhoven gaan om detaillering van de vergunningsvoorschriften. In tegenstelling tot de nadere eis (de […]

Wet milieubeheer

Tweede voorbeeld: Tussen twee steden bestaat een personenvervoerprobleem. Dit kan worden opgelost door de vervoersbehoefte te beperken, bijvoorbeeld door nieuwe locaties van bedrijven of woningen of door het stimuleren van thuiswerken. Het is ook mogelijk de wegen te verbreden ten behoeve van particulier autovervoer (waarvoor in bepaalde gevallen een tracébesluit kantoor huren eindhoven nodig is) […]

Provinciale Staten

Volgens art. 7.6 Wm kunnen Provinciale Staten met het oog op de bescherming van het milieu in binnen hun provincie gelegen gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin het milieu reeds in ernstige mate is verontreinigd of aangetast, in de provinciale winkel huren eindhoven milieuverordening activiteiten aanwijzen waarvoor een MER moet worden gemaakt (art. […]

Algemene regels

Algemene regels Bij AMvB kunnen nadere (algemene)regels worden gesteld ten aanzien van ontgrondingen waarvoor de minister de vergunningverlenende instantie is (art. 5 Ontgrondingenwet). Bij provinciale verordening kunnen nadere regels worden gesteld voor het ontgronden waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is. Ad c Machtiging Indien niet kan winkel huren eindhoven worden gewacht totdat de vergunning […]