De rechtbank benoemt één of meer deskundigen, een oneven aantal, om een begroting van de te geven schadeloosstelling te maken. De rechtbank benoemt ook een rechter uit haar midden als rechter-commissaris die bij de te houden plaatsopneming, de ‘descente’, aanwezig zal zijn (art. 27 lid 1 en 2 OW). De griffier maakt de door de […]

Beschermde monumenten

Aanwijzing van beschermde monumenten Volgens art. 3 Monw kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Hij kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van een winkel huren eindhoven belanghebbende. Tevoren vraagt de minister advies aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen. Indien […]

De belanghebbende

Burgemeester en wethouders moeten dus nagaan of de omstandigheden die de belanghebbende aanvoert inderdaad uitstel van de aanvang of opschorting van de bouw rechtvaardigen. De Woningwet regelt de intrekking van winkel huren eindhoven een bouwvergunning; er zijn geen speciale voorschriften voor de intrekking van een weigering bouwvergunning. De intrekking kan ambtshalve plaatsvinden, derhalve zonder een […]

De instandhoudingtermijn

Bij een bouwwerk dat slechts toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming. Soms bepaalt een bestemmingsplan dat gedurende enkele jaren een bepaalde bestemming geldt, de voorlopige bestemming. Een bouwwerk ten behoeve van winkel huren eindhoven de voorlopige bestemming behoeft niet langer dan die voorlopige bestemming in stand te blijven. 4 Bij een bouwwerk waarop art. 3.22 […]

Het Bouwbesluit

In art. 3 Wonw staat dat in het Bouwbesluit kan worden verwezen naar normen of delen van normen en naar kwaliteitsverklaringen. Een norm is volgens art. 1 Wonw een document, uitgegeven door een onafhankelijk, deskundig instituut, waarin wordt winkel huren eindhoven omschreven aan welke eisen een bouwmateriaal, bouwdeel of bouwconstructie moet voldoen dan wel waarin […]

De bouwwerken

Uit art. 5 lid 2 Bblb blijkt dat de bouwwerken die op grond van art. 3 lid 1 Bblb bouwvergunningsvrij zijn, licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze niet aan de in art. 3 lid 1 Bblb genoemde kenmerken voldoen. Voor een bouwwerk van beperkte omvang op een erf, antenne of nutsgebouw, of een gebo.uw voor het telecommunicatieverkeer, […]