Het Bouwbesluit

Volgens art. 1b lid 2 Wonw is het verboden een bestaand(e): a gebouw, b bouwwerk, niet zijnde een gebouw of c standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden dat (die) niet voldoet aan de desbetreffende voorschriften in het Bouwbesluit 2003 (art. 2 lid 2, 4 of 6 Wonw). Overtreding van […]

Lichtvaardige verzoeken

Procedure Om te voorkomen dat er lichtvaardige verzoeken worden ingediend, heffen burgemeester en wethouders van de aanvrager een recht (leges) van €300 (art. 6.4 lid 1 en 3 Wro). Dit bedrag mag bij verordening van de gemeenteraad met ten hoogste tweederde deel worden verhoogd of verlaagd. Er kunnen plaatselijke omstandigheden zijn waardoor kantoor huren almelo […]

Provinciaal inpassingsplan

Provinciaal inpassingsplan en projectbesluit Provinciale Staten stellen voor een gebied het provinciale inpassingsplan vast. Zij horen tevoren de desbetreffende gemeenteraad, die na de vaststelling vooralsnog niet meer bevoegd is voor het gebied zelf een bestemmingsplan vast te stellen. Vooralsnog, omdat Provinciale Staten in het vaststellingsbesluit moeten opnemen kantoor huren almelo tot welk tijdstip de uitsluiting […]

De standaardbepaling

Lid 2 van de standaardbepaling zegt dat het volgens lid 1 toegestane gebruik mag worden veranderd in een ander met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Dat is echter alleen toegestaan indien met het beoogde gebruik de afwijking van (de bestemming in) het plan kantoor huren almelo naar aard en omvang wordt verkleind. Het verschil met de […]

Overheidshandelingen

Schade als gevolg van overheidshandelen Overheidshandelingen kunnen schade veroorzaken. In beginsel dient de overheid geleden schade te vergoeden. Dit beginsel is op veel plaatsen in ons recht terug te vinden. Zo zijn er talrijke wettelijke schadevergoedingsbepalingen, waarvan de bekendste ongetwijfeld art. 49 WRO is. Art. 8:73 Awb regelt een recht op schadevergoeding kantoor huren almelo […]

Bestuursrechtkamers van de rechtbanken

Bestuursrechtkamers van de rechtbanken De algemene administratieve rechtspraak is in eerste instantie opgedragen aan de administratieve kamers van de rechtbanken. Dit is geregeld in art. 43 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Art. 8:1 Awb sluit bij deze algemene opdracht aan door te bepalen: ‘een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de […]

Motiveringsbeginsel

Bepaalt dat een beschikking dient te berusten op een deugdelijke motivering. Deze verplichting behoort tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sinds de Awb is dit een geschreven regel. De motiveringsverplichting kent twee aspecten: 1 De beschikking moet gedragen kunnen worden door de daaraan ten grondslag gelegde motivering (vereiste van flexplek huren eindhoven draagkrachtige motivering). […]

De hoofdzaken

In dit hoofdstuk komen eerst de hoofdzaken van de Awb aan de orde. Daarna handelt een paragraaf over rechtsbescherming tegen de overheid. De overheid heeft een veel sterkere positie dan een burger; ons rechtssysteem beschikt dan flexplek huren eindhoven ook over uitgebreide mogelijkheden voor bescherming tegen overheidshandelen, waarvoor de Awb de algemene bron is. De […]