Bevoegdheden van Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het bevoegde orgaan tot het maken van verordeningen in het belang van de provincie (art. 145 Provw). Provinciale Staten kunnen hun bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten delegeren, met uitzondering van een aantal met name flexplek huren eindhoven opgesomde bevoegdheden (art. 152 Provw), waarvan de belangrijkste zijn de bevoegdheid tot: het vaststellen of wijzigen […]

Benoeming en taken

Benoeming en taken van ministers Ministers worden bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen volgens art. 43 Gw. Benoeming van een minister of van een volledig kabinet geschiedt niet voetstoots. Er gaat soms een lange voorbereidingsperiode aan vooraf. Het is een ongeschreven regel van staatsrecht dat een kabinet een afspiegeling dient te zijn van de flexplek […]

Gewoontevorming

Als recht ontstaat uit gewoontevorming dan is ‘gewoonte’ een rechtsbron. Onder gewoonterecht moet dan worden verstaan dat men overtuigd is dat de gedragingen overeenkomen met wat men vindt dat er behoort te gebeuren. Naast herhaling moet dus ook het flexplek huren eindhoven besef bestaan dat de gedragingen behoren plaats te vinden. Het burgerlijk recht, dat […]

Bewust of onbewust

Beslissingen nemen is net zoiets als in proza spreken: mensen doen dit, bewust of onbewust, voortdurend. Daarom is het niet verrassend dat besluitvorming een onderwerp is dat uiteenlopende disciplines bezighoudt, van wiskunde en statistiek, via economie en politieke wetenschappen, tot sociologie en psychologie. Het onderzoek naar beslissingen richt zich flexplek huren eindhoven zowel op normatieve […]

Representativiteit

Representativiteit Veel van de probabilistische vragen waarmee mensen moeite hebben, behoren tot de volgende typen: Wat is de kans dat object A tot klasse B behoort? Wat is de kans dat uitkomst A uit proces B voorkomt? Wat is de kans dat proces B uitkomst A veroorzaakt? Bij het beantwoorden van dergelijke vragen vertrouwen mensen […]

Financiële aspiraties

Doelen maken veel uit. Negentien jaar nadat zij hun financiële aspiraties kenbaar hadden gemaakt, hadden veel van de respondenten die een hoog inkomen begeerden dit ook bereikt. Onder de 597 artsen en andere medische professionals in de steekproef flexplek huren eindhoven stond elk toegevoegd punt op de schaal voor het belang van geld gelijk aan […]

Cold-pressortest

Welk zelf moet de toon aangeven? Om de sterke rol aan te tonen die het terugblikkende zelf speelt bij het nemen van beslissingen hebben mijn collega’s en ik een experiment ontworpen met een milde vorm van marteling, die ik de koude-handproef zal noemen (de lelijke technische naam is cold-pressortest). Aan deelnemers wordt gevraagd hun hand […]

Een gecombineerde beoordeling

Wanneer de woordenboeken afzonderlijk beoordeeld worden, wordt woordenboek A het hoogst gewaardeerd, maar natuurlijk verandert de voorkeur bij een gecombineerde beoordeling. Het resultaat illustreert Hsee’s beoordeelbaarheidshypothese: bij een afzonderlijke beoordeling wordt aan het aantal lemma’s geen gewicht toegekend, omdat dit kantoor huren eindhoven aantal niet op zichzelf beoordeeld kan worden. Bij een gecombineerde beoordeling is […]

Een risicobeleid

Een risicobeleid dat afzonderlijke beslissingen samenbundelt tot één geheel, komt overeen met de externe visie op planningsproblemen die ik eerder heb besproken. Het externe gezichtspunt verschuift de aandacht van de specifieke bijzonderheden van kantoor huren eindhoven de situatie die aan de orde is, naar de gegevens van uitkomsten in overeenkomstige situaties. Het externe gezichtspunt is […]

Zeldzame gebeurtenissen

Ik heb verscheidene malen Israël bezocht tijdens een periode waarin er betrekkelijk veel zelfmoordaanslagen in bussen plaatsvonden -hoewel ze in absolute termen natuurlijk heel zeldzaam waren. Tussen december 2001 en september 2004 werden er 23 van deze aanslagen gepleegd, waarbij in totaal 236 dodelijke slachtoffers vielen. Op dat moment was het aantal kantoor huren eindhoven […]