De grondexploitaties

In de wereld van de grondexploitaties wordt het begrip netto contante waarde veel gebruikt. Men spreekt dan van “het resultaat van de gebiedsexploitatie is X op netto contante waarde basis per datum D”, of bij gebiedsontwikkelingen die een tekort vertonen: “het tekort op netto contante waarde basis is X per datum D”. Het begrip netto […]

PROJECTONTWIKKELING

– Partnerrisico: risico voortkomend uit het niet voldoende presteren van partners in samenwerkingsverbanden. Dit risico is ook specifiek; – Financieringsrisico: risico’s verbonden aan financieringen zoals het niet kunnen voldoen aan schuldverplichtingen als gevolg flexplek huren eindhoven van te weinig liquiditeit, wijzigende rentestanden bij variabele rente contracten of, nu in de kredietcrisis van 2008-2009 actueel, de […]

Common practice

Door jaarlijks de residuele kasstroom voor de vastgoedexploitatie te bepalen kan middels het disconteren tegen een marktconforme rendementseis een waarde aan het vastgoed toegekend worden. Worden de all-in stichtingskosten (exclusief grond) hiervan goedkoop kantoor huren eindhoven afgetrokken dan kunnen we een residuele grondwaarde vaststellen. Van essentieel belang om bovenstaande berekeningen te kunnen maken is goede […]

De IRR

De IRR is een van de kengetallen die we bestuderen als we een investeringsbeslissing afwegen. De IRR heeft een aantal eerder beschreven beperkingen. De belangrijkste zijn: de IRR kan niet altijd berekend worden, de IRR zegt niets over de schaal van een investeringen (een investering van 1 .000 kan dezelfde IRR hebben als een investering […]

Een gemiddeld leegstandspercentage

Men kan ook relatief eenvoudig een gemiddeld leegstandspercentage benaderen. Stel dat de gemiddelde duur van een huurcontract 5 jaar, d.w.z. 60 maanden (De), is en dat de gemiddelde periode van leegstand tussen twee contracten 3 maanden is (DL), dan goedkoop kantoor huren eindhoven kunnen we de gemiddelde mutatieleegstand (L) benaderen. Immers gedurende elke periode van […]

Het toepassen van de WACC

Aan het toepassen van de WACC kleven beperkingen, gebaseerd op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de WACC 1. De WACC veronderstelt dat de verhouding vreemd en eigen vermogen gedurende de gehele periode constant blijft: alsof er sprake is van een aflossingsvrije lening. Dit komt zelden voor. Een verstrekker van vreemd vermogen zal gedurende […]

De toekomstige gebiedsontwikkeling

In een nieuw uitleggebied liggen de zaken weer anders. Ook daar kunnen verschillende grondeigenaren zijn, die een uiteenlopende visie kunnen hebben op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Maar allen hebben zij een ding gemeen: ze hebben belang bij de toekomstige waardecreatie. Dat proces is gemakkelijker dan in geval van een herstructureringsgebied. Daar goedkoop kantoor huren eindhoven spelen […]