Coördinatie

Coördinatie De relatiebeheerder rekent tot zijn taak de zorg voor een tijdige afstemming met verhuurder en huurder. Veel verstoringen in de relatiesfeer bedrijfspand huren eindhoven zijn geen gevolg van het feit dat werkzaamheden niet worden uitgevoerd, maar ontstaan omdat de werkzaamheden niet volgens een vooropgezet plan en op een vooraf besproken wijze 302 VASTGOEDMANAGEMENT OP […]

Analyseren: nauwkeurig onderzoek

Zoals weergegeven in de figuur bestaat het ontwerpproces uit een aantal stappen: – analyseren: nauwkeurig onderzoek. Ontleden van de vraag aan welke functie(s) het ontwerp moet voldoen. De analyse moet leiden tot een pakket van eisen en begrenzingen waaraan het product moet voldoen. Bij het ontwerpen van een gebouw noemen we dit een Programma van […]

Direct rendement

Direct rendement Het directe rendement wordt verkregen uit de vastgoedexploitatie. Het wordt als volgt berekend: 262 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU Direct rendement = huuropbrengsten – exploitatiekosten x l OO% waarde vastgoed einde periode 7.5.1 Omdat de rendementsberekeningen worden gemaakt van vastgoed in exploitatie wordt gerekend kantoorruimte huren in eindhoven met de waarde van vastgoed op het einde […]

Detailniveau van de inspectie

Detailniveau van de inspectie Om zicht te kunnen krijgen op de kwaliteit zal voor een beoordeling van het vastgoed eerst moeten worden bepaald hoe en op welk detailniveau gegevens moeten worden vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald wat er moet worden geïnspecteerd. De volgende vragen moeten dan al zijn beantwoord: – welke objecten (complexen)? – welke subobjecten […]

Ruimtelijke aspecten

Ruimtelijke aspecten Bij het beoordelen van de ruimtelijke aspecten wordt van elke ruimte in het gebouw de kwaliteitsscore bepaald. Uitspraken op dit bedrijfspand huren eindhoven niveau gaan voornamelijk in op afmetingen, afstanden en oppervlakte. Meer op de achtergrond staan aspecten zoals de relaties van de ruimten tot elkaar en de mate van flexibiliteit. In tabel […]

Het prestatievermogen van een vastgoedobject

Al deze vragen kunnen worden afgehandeld met behulp van de VKM. Het prestatievermogen van een vastgoedobject laat zich moeilijk in één waarde uitdrukken. Immers, het prestatievermogen is een optelsom van diverse aspecten met ieder voor zich karakteristieke meetwaarden. Er is geen rekenkundige formule die daarin voorziet. De VKM fungeert als bedrijfspand huren eindhoven checklist – […]

Organisatierisico’s

A. Organisatierisico’s Iedere onderneming maakt keuzes binnen de organisatie waaraan risico’s verbonden zijn. Afhankelijk van het moment waarop de keuzes worden gemaakt, kunnen bedrijfsrisico’s en strategische risico’s worden onderscheiden: 1. Bedrijfsrisico’s Elke onderneming staat voortdurend bloot aan risico’s. De bedrijfsrisico’s worden gezien als normale ondernemersrisico’s: investeringsrisico: door een onvolledige investeringsanalyse kunnen verkeerde investeringsbeslissingen bedrijfspand huren […]

Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs

Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs Totaal West 2 1 14 7 6 2 2 2 3 1 27* 13 Oost 1 2 2 6 Zuid Noord 4 2 2 4 4 * Object 9129 is in d it overzicht niet meegenomen, omdat het pand leegstaat. De huurder(s) zijn hierdoor nog niet bekend. Regio West kent […]

de Rijksgebouwendienst

De eigenaar, de Rijksgebouwendienst, heeft een rapport laten opstellen naar aanleiding van klachten van de gebruikers van de 1 42 meter hoge kantoortoren. Veel ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kampten met onduidelijke klachten over verkoudheid en hoofdpijn (Bron: Cobouw, 21 mei 2008). De economen van het CPB hebben kantoorruimte huren in […]

De probleemformulering

De probleemformulering begint op het moment dat de beheerder van een gebouw signalen krijgt dat er iets mis is, of dat het wenselijk is verbeteringen aan te brengen. Het kan ook zijn dat het management de exploitatiewijze van gebouwen wil doorlichten. Het regelmatig bedrijfspand huren eindhoven doorlichten van de exploitatie biedt het management immers de […]