SCOR staat voor supply chain operations reference

Hoe kan SCM de logistieke prestaties van samenwerkende organisaties verbeteren?
In dit hoofdstuk hebben we een aantal concepten besproken, die gebruikt worden bij de inrichting van logistiek en andere samenwerkingsverbanden, in een keten. We spreken over een keten bij twee ofmeer interfaces tussen ondernemingen. Dat wil zeggen dat er minstens drie schakels vrijwillig moeten samenwerken.
Hoe ziet het ontwikkelingspad van kantoorruimte huren eindhoven logistiek naar SCM eruit? Logistiek is oorspronkelijk gestart als een van de vele bedrijfsfuncties. Maar eigenlijk vooral naar binnen het bedrijf en binnen de eigen afdeling gericht. Dat resulteerde vaak in het ‘over de muur gooien’ van problemen naar andere afdelingen. Die tijd is gelukkig voorbij. De toenemende druk op doorlooptijdverkorting vereist een logistieke visie over de gehele supply chain. De goederen en diensten moeten niet op voorraad worden gelegd, maar blijven stromen door de keten. Door de logistiek over de supply chain heen te coördineren. Het gaat daarbij over het afstemmen van alle functionele gebieden tussen alle ketenpartners. Dus uitdrukkelijk ook over logistieke afstemming. In dit boek hebben we het ontwikkelpad vooral vanuit de optiek van een kantoorruimte huren den haag producent bekeken. Maar ook vanuit handelsbedrijven valt er iets vergelijkbaars op te merken.
Waarom zijn alle bedrijfskundefuncties belangrijk op ketenniveau? Kennis over concepten die binnen ondernemingen worden toegepast is zeer bruikbaar voor het inrichten van samenwerkingen tussen ondernemingen. Vandaar dat we gestart zijn met het verschil tussen bedrijfskunde en supply chain management (SCM).
Waarin verschilt een demand chain van een supply chain? De term supply roept een sterke associatie op met de gedachte dat SCM alleen betrekking heeft op het managen van de relaties met toeleveranciers. Vanuit een klantperspectief kiezen wij ervoor om te starten vanuit demand management en daarmede stellen we ketenomkering centraal als leidend thema.
Welke vier vormen van ketenlogistiek hebben in de praktijk hun waarde bewezen? In het kader van dit boek hebben we SCM toegespitst op logistiek en vier vormen van ketenlogistiek onderscheiden: 1 fysieke integratie; 2 informatie-integratie; 3 besturingsintegratie; 4 grondvormintegratie.
Waarom behaart ketenomkering een kantoorruimte huren haarlem essentieel onderdeel te zijn van ketensoftware? Hulpmiddelen om de ketensamenwerking te ondersteunen is gevonden in advanced planning and scheduling (APS). Met behulp van deze APS-pakketten is het mogelijk inzicht te krijgen waar in de keten capaciteitsproblemen voordoen en hoe men deze problemen kan oplossen.
Wat kan het SCOR-model een logisticus brengen? SCOR staat voor supply chain operations reference. Het SCOR-model is in 1996 in de Verenigde Staten ontwikkeld door de Supply Chain Council. Wereldwijd zijn ongeveer 750 industriele bedrijven lid van deze council. Het SCOR-model wordt gebruikt voor het opzetten, beheersen en verbeteren van logistieke en supply-chainprocessen. Op kantoorruimte huren tilburg basis van de standaardmethodiek is het mogelijk om de logistieke prestaties van ondernemingen onderling te vergelijken

De NEVEM

In 1973 werd in Nederland de NEVEM opgericht. Dit stond voor de Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management. Later omgedoopt tot de Vereniging Logistiek Management (VLM). In die tijd werd het gebruik van de computer steeds meer gemeengoed. De nadruk hierbij lag op de kosten van de hardware. De pakketten draaiden meestal in een batch-run. Dit betekende kantoorruimte huren eindhoven dat in de loop van de week de veranderingen werden doorgegeven aan een centrale afdeling, en in die tijd gebruikte men hiervoor nog ponskaarten. Voor het weekeinde werden de gegevens ingevoerd. In het weekeinde draaide de computer grote hoeveelheden papier uit. Op maandag werden deze stapels verspreid. De material manager kreeg zodoende eigenlijk achterhaalde informatie binnen. Op de lijst stond bijvoorbeeld dat een product op een bepaalde plaats zou moeten liggen. Dit bleek dan echter allang weer verder verwerkt te zijn. Veel bedrijven werkten toen ook met losse, van elkaar onafhankelijke systemen. Veel werd nog met de hand gedaan. In veel bedrijven werkte men in het magazijn nog met een kaartenbak. Bij Fokker kantoorruimte huren den haag werd de kaartenbak in het magazijn pas omstreeks 1985 vervangen. Chasseurs waren in die jaren personen die de producten letterlijk naliepen en door het bedrijf opjoegen, en daarnaast corrigeerden ze de lijsten om een beetje overzicht te houden. De material manager bestuurde het bedrijf als een auto waarin hij alleen in de achteruitkijkspiegel mocht kijken. De overgang naar integratie binnen de onderneming werd steeds noodzakelijker, zie figuur 12.3.
De druk op doorlooptijdverkorting en de komst van betere computer- of besturingssystemen leidde ertoe dat er betere softwarepakketten op de markt kwamen. De reeds genoemde MRP-pakketten gaven een beter inzicht in de goederenstroom. De informatie kwam online ter beschikking. Daarnaast kwam steeds meer inzicht in het feit dat doorlooptijdverkorting noodzakelijk was om de concurrentieslag te winnen. De diverse muren tussen afdelingen werden langzamerhand afgebroken. Zo ontstonden er meerdere stromen met ieder hun eigen karakteristieken. Op die manier werd het mogelijk om het KOOP in elke kantoorruimte huren haarlem stroom op een verschillend punt te !eggen. Soms ging dit zelfs zover dat er afzonderlijke businessunits ontstonden met een eigen besturing. De behoefte aan integratie met klanten en toeleveranciers nam ook toe. Er waren namelijk veel punten in de goederenstroom die onnodig dubbel werden uitgevoerd. Leverancier en ontvanger controleerden beiden de goederen en hadden vaak beiden een eigen voorraad. Door kantoorruimte huren tilburg samenwerking en elkaar inzicht te geven werden hier oplossingen voor gevonden (zie figuur 12.4).

Advanced planning and scheduling (APS)

SaaS Software as a service (SaaS) wordt ook wel eens software on demand genoemd. Het is een stuk software die als een onlinedienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen. Het gebruik kan
Advanced planning and scheduling (APS)
bijvoorbeeld via een contract per rnaand per gebruiker. De aanbieder van SaaS zorgt voor de installatie, het onderhoud en beheer. De gebruiker benadert kantoorruimte huren eindhoven de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. SaaS is een nieuwe vorm van application service provider (ASP)-diensten. Bij ASP kan een onderneming via internet bedrijfssoftware gebruiken die op een computer bij de aanbieder gehost is. Dit gebeu1t bijvoorbeeld bij een ERP-pakket.
De kenmerken van de diensten van een SaaS en ASP zijn: De klant hoeft de software ende daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen. De gebruiker betaalt alleen die diensten die verbruikt worden. De software en hardware wordt niet bij de klant ge”installeerd, rnaar bij de ASP. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privenetwerk. De ASP verzorgt het kantoorruimte huren den haag applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups. Dat geldt ook voor het onderhoud, de installatie van nieuwe versies, updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en dergelijke. Het gebruikersbeheer kan zowel bij de ASP als bij de klant liggen.
SaaS en ASP zijn niet helemaal hetzelfde. Kenrnerk van SaaS is dat de gebruiker gebruikrnaakt van geheel op het web gebaseerde techniek. De applicatie wordt benaderd via een webbrowser. Google ofWikipedia of open source zijn duidelijke exponenten van SaaS. Ook worden SaaS-diensten aangeboden in de vorm van webservices, zodat de diensten vanuit een service oriented architecture benaderd kunnen worden. Bij SaaS is het voordeel voor de leverancier dat hij vanaf een centrale plek met een handeling updates (verbeteringen) en zelfs upgrades (nieuwe versies) kan doorvoeren. Orndat ASP vaak uit applicaties bestaat, waarbij iedere gebruiker een eigen licentie heeft, is updaten en upgraden bij ASP niet altijd vanuit een locatie te realiseren. Wanneer er sprake is van licenties, die voor elke gebruiker apart moeten worden beheerd, spreken we dus niet van SaaS, maar van ASP. De als ASP-dienst beschikbare Microsoft-producten zijn daarom geen SaaS.
Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, is de trend anno 2009 om die toepassingen en hun data kantoorruimte huren haarlem op meerdere servers en locaties te positioneren. Deze ontwikkeling wordt cloud cornputing genoemd. De beschikbaarheid en stabiliteit wordt hierdoor fors vergroot, rnaar het wordt ook minder duidelijk waar applicaties en gegevens zieh feitelijk bevinden. Goede afspraken rnet de leverancier over verantwoordelijkheid zijn daardoor belangrijk in verband met transparantie.
Volgens het rapport ‘SaaS Delivery Challenges On-Prernise Software’ van het onderzoeksbureau Gartner, werd in 2005 nog rnaar 5% van zakelijke software uitgegeven aan SaaS. Gartner verwacht dat dit percentage in 2011 op 25% ligt. Voorbeelden voor de particulier zijn diensten van Google (Gmail) en Microsoft (Hotmail), rnaar er zijn ook steeds meer aanbieders van zakelijke software. Een Nederlands kantoorruimte huren tilburg voorbeeld is het bedrijf Cordys. Dit door Jan Baan opgezette bedrijf gebruikt een soort Apps zoals die voor de 1-phone zijn onn<Vikkeld (zie www.cordys.com). De verwachting is dat ook particulieren meer SaaS zullen gaan gebruiken.
>

Het ophalen van materialen

Op elk werkeiland liggen alle onderdelen en gereedschappen voor het grijpen, die de medewerker nodig heeft. lets verkeerds toevoegen kan dus haast niet, en er gaat geen tijd verloren met het ophalen van materialen. Sterker nog, magazijnen zijn overbodig geworden, nu de voorraden zijn verschoven naar ‘supermarkten’ rondom de eilanden, die worden bevoorraad via een kantoor huren eindhoven kanbansysteem. ‘Mede daardoor is onze fabriek nu veel te groot, terwijl we toch meer produceren. In 2009 gaan we een compleet nieuwe productiehal bouwen, met nog maar een kwart van de omvang. De grond die vrijkomt gaan we herontwikkelen.’ De assemblage bij Vector lijkt een typisch voorbeeld van lean manufacturing. ‘Dat klopt, in die zin dat value stream mapping is gebruikt om verspillingen zoals zoeken, wachten en voorraden te verwijderen.’ ‘Lean moet echter geen doel op zieh worden’, benadrukt Bakx. ‘Je ziet soms dat bedrijven heel efficient bezig zijn om hun doel niet te bereiken. lnspelen op wensen van je klanten, dat moet je uitgangspunt zijn.’ Bakx is daarom een vurig aanhanger van de value-chaintheorie van Porter. ‘Die theorie moet je per productgroep toepassen. Bij complexe aandrijf- en besturingsvraagstukken past het customer intimacy model. Onze klanten kunnen echter 66k kiezen uit een groot aantal standaardaandrijvingen. Dat zijn de kantoor huren den haag motorreductoren die in deze hal worden geassembleerd. Bij dat bedrijfsproces past operational excellence.’ Een klant zoals Vanderlande ziet Vector als een logistiek dienstverlener. ‘Zij willen de juiste motorreductor op het juiste moment hebben. Flexibiliteit, een snelle levertijd en 100% leverbetrouwbaarheid zijn dan erg belangrijk. Gaan produceren in een one piece flow was voor ans een middel om daaraan te voldoen. Zelts spoedorders, te leveren binnen 24 uur, zijn geen enkel probleem meer. Zo’n order kunnen we nu gewoon invoegen in de reguliere assemblagestroom.’
Cardboard engineering Door die focus op de klantwensen is de procesverbetering bij Vector duidelijk strate
gie-gedreven, top-down. Bij de invulling is er echter sprake van een bottom-upbenadering. Dit gaat zelfs zover, dat de assemblagemedewerkers hun eigen werkeilanden kantoor huren haarlem ontwerpen! ‘Dat begint met een driedaagse workshop’, vertelt Andre van der Ven, projectmanager bij Vector. ‘De medewerkers gaan dan aan de slag met kartonnen dozen, waaruit ze een model voor hun eigen optimale werkplek bouwen. Cardboard engineering noemen we dat. Dit gebeurt onder begeleiding van een bedrijfsinterne WIEPRO-consultant, hetgeen staat voor: Wissen, Entwickeln und Prozessen Optimieren. Het is een eigen variant op de bekende lean-aanpak, aangevuld met nuttige technieken. De oplossingen moeten natuurlijk wel passen binnen de strategische richting. ‘Verder moet het echter het kindje van de betreffende medewerker worden. We hebben liever een 70% optimaal werkeiland, dat voor 100% wordt geaccepteerd, dan andersom. Daarom begint het ontwerpproces van elk eiland weer helemaal van voren af aan. Overigens kamen daar wel soortgelijke oplossingen uit. Dit komt mede doordat we slimme werkwijzen bij andere SEW-vestigingen als suggestie aan de medewerkers aanreiken.’ Vector heeft als leverancier van aandrijfsystemen een groot voordeel: de werkeilanden, en de transportbanen daartussen, worden door het bedrijf zelf gebouwd. ‘De terugverdientijd van een nieuw werkeiland bedraagt ongeveer een jaar. Omdat er sprake is van voortschrijdend inzicht gaat de boel echter regelmatig weer op de schop, creatieve vernietiging noemen we dat. Je moet oude werkprocessen durven loslaten om daadwerkelijk tot vernieuwing te kamen. Natuurlijk gaat het daarbij niet altijd om rigoureuze veranderingen. In het begin pakte kantoor huren tilburg de medewerker de benodigde materialen nog uit een minimagazijn, vlakbij bij zijn of haar werkeiland. Nu zien we dat het n6g beter is om het te assembleren product langs de schappen van het minimagazijn te laten bewegen.

Lean nog te vaak ongestructureerd

Lean nog te vaak ongestructureerd
Nederlandse bedrijven ‘zeggen’ bezig te zijn met lean. Maar vooralsnog wordt er door allerlei managers vooral over lean gepraat. Bezig zijn met lean zoals Toyota’s Taiichi Ohno het bedoelde zijn er maar weinig. De focus bij zowel productiebedrijven als dienstverleners ligt te veel op lean benaderen vanuit de instrumentele kant, maar zou meer op basis van de lean-gedachtegang moeten plaatsvinden. Tijdens een masterclass SCM (supply chain management), georganiseerd door Capgemini, ging een van de presentaties over Jean. Een van de consultants deed de uitspraak dat uit onderzoek kantoor huren eindhoven van Capgemini bleek dat er in Nederland maar weinig bedrijven zijn die echt gestructureerd met lean werken. Deze uitspraak is de aanleiding voor dit artikel, want is het inderdaad zo dat Nederlandse bedrijven Jean niet zo oppakken als de bedoeling was van Toyota’s Taiichi Ohno?
Instrumenten SS, Auto-Quality Jidoka, Poka-Yoke & Andon en kaizen zijn alle instrumenten die passen binnen het lean-gedachtegoed, of beter gezegd, het zijn instrumenten die ondernemingen kunnen inzetten om verspilling binnen een bedrijf tegen te gaan. Het gaat volgens Ohno om verspilling te voorkomen. ‘Het enige wat we doen, is kijken naar de tijd vanafhet moment dat kantoor huren den haag de klant ons een order geeft, tot het punt waarop we het geld ontvangen. En we reduceren die tijd door de niet-waardevolle verspillingen te verwijderen:
Eenvoudige stappen Lean is een gedachtegoed, maar begint vrijwel altijd met eenvoudige stappen, die bestaan uit het toepassen van instrumenten om efficienter te werken.
‘Maar als je SS oppakt binnen je bedrijf, wil dat nog niet zeggen dat je ook “Jean” bent; is de mening van Dick van Teeffelen, zelfstandige, maar eerder binnen Nefit betrokken bij de invoering van Jean in de Drentse productielocatie. ‘Ook kan het niet zo zijn dat een werknemer zegt “we doen aan Jean omdat de directeur het zo wil”. Zoiets is onzin, Jean werkt alleen als het breed wordt gedragen in de organisatie. Pas na een aantal jaren zu! je de echte voordelen van Jean gaan zien, het implementeren kantoor huren haarlem kost gewoon tijd; stelt Van Teeffelen.
Genoeg aandacht Congressen, masterclasses, artikelen, het onderwerp lean heeft de afgelopen jaren voldoende aandacht gekregen. In de wandelgangen waren termen als SS en kaizen ookveelgehoord, maar er gestructureerd mee aan de slag gaan gebeurde nog te weinig. Dat is ook de mening van Hesse! Visser, adviseur, auteur en docent op leangebied: ‘Lean is niet alleen minder neerzetten ende boel opruimen. Je moet het eerst in het DNA van het personeel krijgen en de directie erachter hebben staan voordat je resultaten kunt verwachten. Bij de mensen die het in gang moeten zetten en houden dient bewustwording kantoor huren tilburg te worden gecreeerd. Aan de directie is het dus niet de taak om alleen “gij zult Jean doen” te verspreiden. Doen ze dat wel, dan wordt het door het personeel gezien als trucje om goedkoper tewerken:

Het groeien van populariteit

Met het groeien van populariteit van het concept groeit ook het aantal critici: haalbaarheid en winstgevendheid zouden niet realistisch zijn en tevens kantoor huren eindhoven zijn er duurzaamheidaanhangers die stellen dat het slechts hetzelfde verhaal in een nieuw jasje is. In deze paragraaf diepen we het C2C-concept uit om meer duidelijkheid te krijgen. Ook gaan we kort in op de toepasbaarheid van het concept.
9.2.1 Detaillering van het C2C-concept Om het effect van het concept op de bedrijfskunde en logistiek te bepalen en te begrijpen moet het concept volledig duidelijk zijn. We proberen in deze subparagraaf het concept cradle-to-cradle te concretiseren en tastbaar te maken. Braungarten McDonough (2002) beschrijven in detail hoe het concept tot stand is gekomen en wat de achterliggende kantoor huren den haag gedachte is. In de hoofdstukken wordt chronologisch uiteengezet welke toepasbaarheid het concept heeft en worden praktijkvoorbeelden besproken. Door het innovatieve karakter van het concept is theorievorming op dit gebied volop in ontwikkeling. Theorievorming geschiedt op dit moment vaak binnen wetenschap met publicaties op het internet. Op verschillende websites die zijn opgenomen in de literatuurlijst van dit document zijn actuele onderwerpen en ontwikkelingen te vinden. C2C is een concept dat zieh probeert te onderscheiden van duurzaamheidsconcepten. De grondleggers van het concept spreken in hun boek en vele lezingen dan ook over een andere manier van denken. Volgens hen is het van oudsher zo dat bij duurzaamheidsconcepten binnen een incorrect vastgesteld begrippenkader wordt geredeneerd. Een veel naar voren komende kreet hierbij is: ‘produceer niet minder siecht maar produceer goed’. Voorheen hebben volgens de bedenkers van C2C verschillende concepten, organisaties en belangenverenigingen zieh gericht op het verminderen en beperken van de negatieve effecten kantoor huren haarlem van productie voortkomend uit de industriele revolutie, een na”ieve benadering die uitgaat van de mens als een vervuiler en een schuldvraag toekent. Braungarten McDonough (2002) beschrijven, in hun boek en het uitgewerkte concept, een visie die verdergaat. In hun analyse stellen ze dat tijdens de industriele revolutie waarbij echte massaproductie ontstond een maat is gesteld die niet meer overeenkomt met de huidige denkwijze en ontwikkelde kennis. Ze argumenteren in het boek dan ook dat het onvermijdelijk is deze revolutie opnieuw te bekijken met de huidige kennis over verschillende effecten van stoffen. In het C2C-concept stellen zij dat de totstandkoming van een prod .uctsamenstelling op andere gronden moet plaatsvinden. Hierbij stellen zij dat de mens moet worden gezien als onderdeel van de natuur en net als andere onderdelen van de natuur moet bijdragen aan circulatie. Een veelgemaakte vergelijking is die met een boom. Alles wat een boom achterlaat is voedsel voor andere onderdelen van de natuur. Ons afval zou moeten dienen als voedsel voor de natuur. Door de huidige samenstelling van producten en grondstoffen is dit niet meer het geval waardoor een breuk ontstaat in de natuurlijke circulatie. Door de chemische combinaties die door ons worden gecreeerd is het haast onmogelijk geworden voor de natuur kantoor huren tilburg om deze weer op te nemen in cfe circulatie. Het C2C-concept stelt dat de basis van het gebruik van grondstoffen kritisch moet worden bekeken. Er dient volgens het concept alleen gebruikgemaakt te worden van homogene grondstoffen, grondstoffen die oneindig opnieuw kunnen worden hergebruikt en dus oneindig doorcirculeren zonder.

De inrijstelling en doorrijstelling

Palletstellingen zijn vooral geschikt voor hoeveelheden per artikel die beperkt zijn tot een grijplocatie en enkele bulklocaties. Als de voorraad van een bepaald artikel relatief groot is, behoeft men niet op ieder moment elke pallet te kunnen bereiken. In dat geval bieden de inrijstelling en doorrijstelling uitkomst. Bij deze opslagmethodiek worden de pallets achter elkaar in een diepe stelling geplaatst. Op deze wijze kan een zeer hoge vullingsgraad van een magazijnruimte worden gerealiseerd. De inrijstelling en doorrijstelling komen in aanmerking voor gepalletiseerde artikelen als er sprake is van beperkte kantoor huren eindhoven tot matige omslagfrequenties: grote voorraadvorming (in aantal pallets) per artikel, grote aan- en afvoerhoeveelheden per behandeling. Voor een doorrijstelling geldt in het bijzonder dat het fifo-principe wel ondersteund wordt. Een groot voordeel daarbij is de gunstige verhouding tussen opslag en gangpadgedeelte, waardoor een goede bezetting van de opslaghal kan ontstaan. Als nadelige aspecten kunnen worden gezien: de noodzaak om dergelijke stellingen continu gevuld te hebben, de enigszins hagere investering en de geringere toepasbaarheid van bijvoorbeeld magazijntrucks.
Draagarmstelling Een draagarmstelling is vooral kantoor huren den haag bedoeld voor goederen met lange afmetingen (ianggoed). Indien de draagarmstellingen voorzien worden van Iegborden, kunnen ook kortere en sterk in !engte varierende artikelen in combinatie met de langgoederen worden opgeslagen. Evenals dat het geval is bij de palletstelling en doorrolstelling, kan er een onderverdeling worden gemaakt in bulklagen en grijplagen. Relatieflichte goederen kunnen ook aan de kop van een stelling naar binnen worden geschoven. Er is dan sprake van een insteekstelling.
Legbord/vakkenstelling Voor kleine hoeveelheden per artikel is een palletplaats vaak veel te groot. In dat geval bieden vakken uitkomst. In een legbordstelling kunnen op de mimte met de afmetingen van een palletplaats soms wel honderden kleine artikelen in opslag liggen.
Doorrolstelling Waar er bij een doorrijstelling sprake is van een magazijntruck die de pallets diep wegzet in een stelling, gebeurt dit wegzetten in een doorrolstelling kantoor huren haarlem via een rollenbaan. Zowel pallets als dozen kunnen als afmeting worden gekozen bij de breedte van de rollenbaan. Het vullen van de stelling en het orderverzamelen uit de stelling vindt per definitie niet aan dezelfde kant van een stelling plaats. Op basis van de relatief hoge investeringen is een doorrolstelling alleen geschikt voor goederen met een relatief hoge omslagfrequentie.
Verrijdbare stelling In tegenstelling tot de inrij-/ doorrolstelling is het bij de verrijdbare stelling mogelijk om verschillende artikelen achter elkaar in een stelling weg te zetten. ledere stelling wordt eenvoudig zelfstandig verplaatsbaar gemaakt.
De verrijdbare constructie is toe te passen bij de palletstelling, de draagarmstelling en de legbord/vakkenstelling. Door de toepassing van de verrijdbare constructie kan men kantoor huren tilburg de stellingrijen die geen bewerking ondergaan tijdelijk tot een aaneengesloten blok formeren. Een belangrijk nadeel van deze opslagmethode is de relatiefhoge investering en het feit dat bijna altijd eerst stellingen moet worden verschoven alvorens men bij het gezochte artikel kan kamen.

Stadia in de transport

Stadia in de transport Het transport bestaat uit een aantal stadia: • de voorbereiding; de planning; • de controle; • de financieel administratieve afhandeling; • de beheersing door middel van managementinformatie.
De voorbereiding van het transportproces betreft de aquisitie van lading direct ofvia een vrachtuitwisselingssysteem, en informatie over kantoor huren eindhoven transportmogelijkheden. EDI en internet zijn daarbij mogelijke technieken.
De planning betreft het definitief boeken, inplannen en bevestigen van transportopdrachten, de rit en routeplanning en het op de hoogte stellen van anderen in de logistieke keten van de geplande aankomsten vertrektijden. EDI speelt hierbij een dominante rol. Zo ook bij Penske Logistics Europe. Deze logistiek dienstverlener wil met behulp van EDI elk uur alle gegevens wegschrijven naar een apart datawarehouse. Klanten zijn dan in staat om online hun eigen rapportages samen te stellen en elk kantoor huren den haag moment van de dag te raadplegen. De controle betreft het bewaken van de uitvoering in relatie tot de planning. Bij een dreigende vertraging kan worden bijgestuurd of kan de klant worden gewaarschuwd. Daarnaast heeft controle betrekking op conditiebewaking van lading en voertuig ter voorkoming van pech of bederf onderweg. Tracking en tracing, mobiele communicatie en EDI speien hierbij een hoofdrol. Ten slotte zijn er definanciele administratie ende logistieke prestatieadministratie. Met speciale software kunnen gegevens die beschikbaar komen uit de voorgaande systemen worden gebundeld tot stuurinformatie voor het management voor de onderneming. Het transportmanagementsysteem stelt de logistiek dienstverlener in staat om veel procenten te besparen kantoor huren haarlem op transportkosten. Voor Penske Logistics Europe is de kracht van het IT-systeem ‘de mogelijkheid om transportroutes te optimaliseren en ladingen te combineren tot “full truck loads”. Deze “optimizer” kent hiervoor twaalfverschillende strategieen: Penske gebruikt het TMS ook om klanten binnen te halen, door in een periode van een aantal maanden transportopdrachten in het systeem te voeren en te berekenen hoeveel percentage bespaard kan worden.
7.5.2 Besparing van kosten en het gebruik van ICT Een TMS is voor de logistiek dienstverlener een belangrijke bron om kosten op transport te besparen, een aantal mogelijkheden zijn: • Het besparen op distributiekosten: door een optimale routeplanning kan men in minder kilometers en/of in kortere tijd en/of met minder vrachtwagens een gegeven aantal klanten bedienen. • Het sneller en eenvoudiger opstellen van een basisplan voor de dagelijkse rittenplanningen. • Gevoeligheidsanalyse: men kan snel het effect van veranderingen in het distributiepatroon doorrekenen. • Het verschaffen van managementinformatie: gegevens over de beladingsgraad (benutting van de beschikbare capaciteit) en prestaties per kilometer kunnen een belangrijk bijproduct zijn van een computermatige rittenplanning. De software vergroot de transparantie van de keten. Vos Logistics weet dankzij satellietcommunicatie met vrachtauto’s en elektronische communicatie kantoor huren tilburg van elke zending de status en positie. Voordat Vos Logistics dit systeem had, hadden zij te maken met verborgen voorraden. Voorraden op bijvoorbeeld overslagterminals waarop ze geen zieht hadden. Dankzij de communicatiesystemen heeft Vos Logistics dit nu wel (Te Lindert, 2002).
Het gebruik van ICT in de transportsector is de afgelopen jaren toegenomen. De aandacht lag daarbij vooral op investeringen in internettoepassingen en voertuigautomatisering. lntegratie van de bestaande en nog aan te schaffen ICT-systemen blijft het belangrijkste aandachtpunt voor de komende jaren.

Het gebruik van ICT in de transportsector

Het gebruik van ICT in de transportsector is de afgelopen jaren toegenomen. De aandacht lag daarbij vooral op investeringen in internettoepassingen en voertuigautomatisering. lntegratie van de bestaande en nog aan te schaffen ICT-systemen blijft het belangrijkste aandachtpunt voor de komende jaren.
7.5.3 Tracking en tracing Tracking en tracing is simpel gezegd het volgen van goederen. In het kader van distributiebesturing kan dit veel waardevolle kantoor huren eindhoven informatie opleveren onder andere in verband met het wel en dan niet halen van de afgesproken serviceprestatie tussen leverancier en afnemer. De essentie van tracking en tracing is het leveren van informatie ten behoeve van de beheersing van de fysieke goederenstroom door: • informatie te leveren over de locatie; • informatie te leveren over de status; onderweg, afgeleverd; • informatie te leveren over het tijdstip; aankomsttijd, aflevertijd.
De doelstelling van tracking en tracing valt onder te verdelen in drie categorieen: 1 kwaliteitsverbetering producten/ diensten: • verbeterde procesbeheersing; • minder klachten door vermissing van ladingen; • kortere responstijd op vragen van klanten; • hagere flexibiliteit door kantoor huren den haag online-informatie; • minder fouten door toepassingen van informatietechnologie; 2 kostenreductie: • verlies van zendingen terugdringen; • minder kosten door terugdringen documentenstroom; • snellere facturering; • fraudegevoelige lading is beter te volgen; • minder fouten door elektronische informatie uitwisseling; 3 waarborgen continu”iteit: • omzetverhoging door betere dienstverlening aan de klant; • betere klantenbinding; • imagoverbetering; • nieuwe dienstverlening in de vorm van extra informatieverstrekking aan de klant.
Er zijn twee factoren waarom bedrijven behoefte hebben aan tracking en tracing: 1 als intern meetinstrument voor de beheersing van de goederenstroom; 2 als middel voor een verhoogde serviceverlening.
Tracking en tracing is een zeer belangrijk onderwerp geworden voor bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren, met name als het gaat om goederen kantoor huren haarlem met een beperkte houdbaarheid zoals levensmiddelen. De wetgeving over tracering van goederen wordt steeds strenger. Uiteindelijk zal de wetgeving afdwingen dat bedrijven de goederen kunnen traceren een schakel voor en een schakel in de keten na het eigen bedrijf (General Food Law, 2004). Toekomstige ontwikkelingen van traceerbaarheid hangen sterk samen met verdere wetgeving. Voor veel logistiek dienstverleners is tracking en tracing een service die ze aanbieden aan verladers, die willen weten waar de producten zieh in de logistieke keten bevinden. Seacon Logistics: ‘Tracking en tracing is uiterst belangrijk. Er wordt van ons verwacht dat wij kantoor huren tilburg de informatiestroom zo transparant mogelijk maken’ (Tansen, 2000). Tracking en tracing kan een waardevolle bijdrage leveren aan het besturen van de goederenstroom door verladers en dienstverleners.

Voorraad als buffer

Voorraad als buffer
Wanneer de aanvoer van grondstoffen stagneert, kan het verwerkingsproces dankzij de aanwezigheid van een voorraad grondstoffen voorlopig ongestoord worden voortgezet. Wanneer de afzet tijdelijk stokt, hoeft de productie niet ogenblikkelijk te worden gestaakt, omdat de voort te brengen
producten op voorraad kunnen worden gelegd. Wanneer de productie door technische storingen wordt lamgelegd, hoeft de verkoop niet direct te worden gestaakt, omdat kantoor huren eindhoven geleverd kan worden uit de – hopelijk aanwezige – voorraad.
Dergelijke voorbeelden kunnen ook worden uitgebreid tot de schakels in het distributiekanaal: doordat de grossier relatief hoge voorraden aanhoudt, kan de detaillist volstaan met een betrekkelijk kleine voorraad; omdat de detaillist toch nog enige voorraad aanhoudt, hoeft de grossier hem kantoor huren den haag niet elke dag goederen te bezorgen enzovoort.
264 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Hiermee hebben we aangegeven dat voorraden de mogelijkheid bieden bepaalde deelprocessen los te koppelen in een bedrijfskolom. Tegen dit relatieve voordeel moeten de kosten van het voorraadbeheer worden afgezet. Als hulpmiddel bij dit afwegingsproces is er een aantal modellen ontwikkeld. Voor een producent spreekt men dan over het bepalen van de optimale (productie)seriegrootte; voor kantoor huren haarlem een distribuant gaat het over de bepaling van de optimale bestelgrootte. Die onderwerpen zijn besproken in hoofdstuk 4. Wie in staat is over verscheidene perioden de vraag naar een product betrouwbaar te voorspellen, kan door middel van distribution requirements planning (DRP-I) een betere vorm van voorraadbeheer in een distributiekolom realiseren. De genoemde onderwerpen kunnen worden aangemerkt als de belangrijkste instrumenten voor het voorraadbeheer gereed product die ter beschikking kunnen staan kantoor huren tilburg van een manager distributielogistiek.
TUSSENVRAAG 7.1 Kijk nog eens naar de casus aan het begin van hoofdstuk 1: Logistiek is de kunst van het slim organiseren. Hoe kan het voorraadbeheer in een distrivutiekanaal daaraan bijdragen?