De beta-universiteiten

En de belangstelling van de wetenschappers loopt ook niet altijd parallel met de belangen van het bedrijfsleven. ‘De industrie roept bijvoorbeeld dat de kantoorruimte huren eindhoven universiteiten te weinig doen aan polymeerchemie. Maar dat is voor onderzoekers niet zo interessant. Een beetje saaie bouwstenenchemie: als je een lange keten hebt, heb je een polymeer. En dan wat?’ Je zou kunnen zeggen dat DSM dat onderzoek dan maar in zijn eigen laboratorium moet doen. ‘Maar daar heeft DSM wel afgestudeerden voor nodig die dat terrein in hun studie gehad hebben. Ze kunnen het in hun eigen laboratorium niet doen als het niet aan de universiteiten wordt onderwezen.’ In dit klimaat wordt de druk steeds groter om aan het bedrijfsleven de regie van het wetenschappelijk bedrijf toe te kennen. Ondernemers menen kantoorruimte huren den haag immers te weten waaraan de maatschappij behoefte heeft. De voorzitter van de werkgeversverenigingVNO-NCW windt er geen doekjes om.’Wetenschappelijke instellingen moeten het als hun missie zien om voor het bedrijfsleven te werken’, stelt hij.3 ‘Desnoods moet de overheid hen hiertoe dwingen.’ En zoals het een topmanager betaamt, heeft hij alvast een reorganisatie in petto. ‘De
beta-universiteiten hadden allang gefuseerd moeten zijn.’ Want schaalvergroting betekent efficiency, nietwaar?’
Productie van ‘wetenschappelijke waar’
‘Er is een verschuiving opgetreden in de planning en regulering van de kennisarbeid, eerst binnen commerciele ondernemingen en tegenwoordig ook binnen kantoorruimte huren haarlem universiteiten en het publieke onderzoek’, stelt De Wilde in zijn oratie (juni 2001 ). ‘Tot in de jaren zestig stonden onderzoekers primair onder toezicht van de eigen disciplinaire professie: die bepaalde de agenda van hun werk en schermde dat werk ook af. Een groot deel van het beroepsmatig handelen was onttrokken aan de kennis en de zeggenschap van de werkgever.’ Maar in een tijdperk waarin alles op financieel resultaat wordt gewaardeerd, brokkelt de macht van de professionele status af. ‘In plaats van een no go oreo voor het management is het werk van professionals in toenemende mate open kernen te liggen voor onderzoek, en is het object kantoorruimte huren tilburg geworden van strategische planning en controle.’ De ‘taylorisatie van het kenniswerk’ hoeft niet meteen te betekenen dat mensen hun wetenschappelijke zelfstandigheid verliezen. Wel dat de mate van autonomie afhankelijk wordt gemaakt van de te verwachten innovatieve productiviteit.

Mass costumization

Mass costumization zou je kunnen omschrijven als massaproductie per enkel stuk. Standaardproducten worden samengesteld aan de hand van de wensen van de individuele klaut. Ook hiervan biedt Dell een voorbeeld. De klauten kunnen via internet kantoorruimte huren eindhoven hun eigen computer samenstellen in een modulair systeem, als een bouwwerk uit legoblokjes. Daarna worden de specificaties rechtstreeks doorgegeven aan de productie. Ook kunnen zij tijdens het productieproces volgen in welk stadium de uitvoering van hun order verkeert. De enthousiastelingen voor het principe van mass costumization verwachten hiervan het definitieve einde van het tayloristische systeem: het combineert de efficiency van de massaproductie met de individualisering van de consument. Kern van het systeem is het Costumer Relation Management ( CRM), het onderhouden van de elektronische relatie met de klaut, waardoor kantoorruimte huren den haag de voorspelbaarheid van de afzet wordt vergroot, in combinatie met een vrijwel volledig geautomatiseerd, flexibel productieproces. De toepassingen zijn tot op heden voornamelijk te vinden in de kantoorruimte huren haarlem kleding-eo schoeiselindustrie (omdat pasvorm hier een belangrijke rol speelt) eo de successen zijn nog ge
ring. Een van de fouten die aanvankelijk werd gemaakt, is dat de techniek een schier oneindige variatie aan keuzen mogelijk maakt, waardoor de consument algauw door de bomen het bos niet meer kon zien. Een bedrijf als Dell, dat het principe consequent heeft toegepast, is nog een uitzondering. Maar het gaat hier dan ook om een jonge onderneming, zonder historisch gegroeide kantoorruimte huren tilburg organisatorische scheidslijnen, en een onderneming die een product aanbiedt dat zieh bovendien bij uitstek leent voor modulaire samenstelling .

Techniek en werk – werk en techniek

Techniek en werk – werk en techniek
De herseneconomie heeft betrekking op de verschuiving van materiele productie naar abstracte productie, het verwerken van informatie. Mensen vormen de schakel tussen materie en informatie. Ze leven als het ware in twee werelden en kunnen gemakkelijk kantoorruimte huren eindhoven overschakelen van de ene naar de andere. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 5 was het systeem van de massaproductie erop gericht deze twee-eenheid te verbreken door de verdeling binnen de arbeid – een splitsing die de arbeider ‘anteigende’ van zijn knowhow, als we de gedachtegang van Braverman willen volgen. Het kantoorruimte huren den haag ontwerp vergt creativiteit en die ligt nog steeds secuur opgesloten in de hersenen van de ontwerper of de ingenieur. Hun werk kan nog niet ‘anteigend’ worden – tenminste niet zolang kunstmatige intelligentie een onderwerp is van wetenschappelijke speculatie in plaats van praktische toepassing. Maar in het productieproces neemt de intelligente machine geleidelijk veel knowhow over. Dat opent rooskleurige perspectieven, zoals The Economist stelt:
‘De blik van een man die werkt aan een werktuig is naar binnen gericht, naar het hanteren van zijn gereedschap. Maar nu het werktuig voor zichzelf kan zorgen, kan hij naar buiten kijken, naar de productstroom van en naar de machine, hoe deze beter kan worden kantoorruimte huren haarlem gebruikt en naar het onderhoud. Het ‘getayloriseerde’ werk eiste dat de mens alles buiten zijn taak negeert. Gecomputeriseerd werk maakt het mogelijk dat de aard van het werk – de productstroom, de kwaliteit en het ontwerp -weer wordt teruggewonnen als onderdeel van de collectieve ervaring van de werkende mens.,3
We kunnen dus eindelijk Bravermans boek weggooien, als we het niet willen bewaren uit historische interesse. Maar dat zal nog wel even duren, zoals de geschiedenis van de invoering van nieuwe productietechnieken op de werk
vloer ons leert. De aanpassing van mensen kantoorruimte huren tilburg zowel als organisaties aan de technologische ontwikkeling verloopt meestal traag en pijnlijk, omdat zij organisch van aard zijn in plaats van mechanisch.

Integrale Organisatievernieuwing Stadskanaal (IOVS)

De verandering
Het project Integrale Organisatievernieuwing Stadskanaal (IOVS) ging eind 1986 van starten liep tot eind 1 992. Het doel was tegelijkertijd de kwaliteit van het werk, van de arbeidsverhoudingen en van de organisatie te veranderen. Daartoe werd de regelcapaciteit zo diep mogelijk in de organisatie neergelegd. Vertrouwen was het hoofdbestanddeel van het proces en het belangrijkste instrument was opleiding, heel veel opleiding. Aanvankelijk was de weerstand tegen weer kantoorruimte huren eindhoven een reorganisatie groot, zeker nu deze gepaard ging met de dreiging van een complete sluiting. De toenmalige cultuur in het bedrijf omschrijftVan Oord als een ‘vechtcultuur’. ‘Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden lag al op tafel nog voordat de overlegvergadering begonnen was.’
Het veranderingsproces begon met een strategische herorientatie. ‘Je moet vanaf het begin een duidelijke missie hebben’, zegt John Nizet, de toenmalige human resources-manager.’Voor ons was dat in de eerste plaats overleven. En als we ons bestaan eenmaal veilig hadden gesteld, wilden we een flexibel en innovatief bedrijf scheppen, dat in staat zou zijn zieh aan te passen kantoorruimte huren den haag aan een onvoorspelbare omgeving. Het ging de mensen aanvankelijk om behoud van werk.Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we ook het bedrijf wilden verbeteren.’ Van Oord: ‘Dit project was mislukt als niet vooraf was gezegd: het gaat niet alleen om kwaliteit van de arbeid maar ook om een efficientere organisatie.We moeten samen geld verdienen. En je moet al vrij snel concrete doelen stellen: volgend jaar zoveel procent kostprijsvermindering, zoveel procent meer marktaandeel.’ De tweede fase was de actie ‘Kwaliteit nu’. Het doel was op korte termijn een aantal problemen in de productie op te lossen en zo, langs de weg van snelle kantoorruimte huren haarlem resultaten, vertrouwen te wekken in het project. De leden van het projectteam verdronken er bijna in, want er werd een immense luchtballon aan verwachtingen opgepompt.Van Oord:’Aan die actie hebben we ons vertild. Het idee was te kernen tot een snelle inventarisatie van knelpunten; daarom waren er zo veel mensen bij betrokken. Daarmee hebben we veel te hoge verwachtingen gewekt, alsof we alle problemen in een keer kantoorruimte huren tilburg zouden kunnen oplossen. Maar er werd ons veel meer aangereikt dan we aankonden. Begin daar dus nooit aan.Als je de sluis openzet, word je weggespoeld.’

De arbeidsorganisatie

Er werden wetenschappelijk onderzoekers ingezet om een oplossing voor deze problemen te vinden. Al experimenterend pasten zij zowel de werkmethode als de arbeidsorganisatie zodanig aan dat er weer zelfstandige teams ontstonden, die snel konden reageren op onveilige en onzekere situaties. De resultaten ten aanzien van zowel de productiviteit als het kantoorruimte huren eindhoven ziekteverzuim waren opzienbarend. De !es die hieruit werd geleerd, is dat technische aspecten – werkmethode, structuur, beheersingssystemen – en de sociale elementen, zoals motivatie, gedrag, samenwerking en gemeenschappelijke doelgerichtheid, in een organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide zijn variabel. Deze sociotechnische benadering was toen een doorbraak in de technische en kantoorruimte huren den haag gedragswetenschappen. Deze richtten zieh immers op de afzonderlijke technische dan wel sociale aspecten in een organisatie. De sociotechniek gaat ervan uit dat een organisatie in voortdurende wisselwerking staat met de omgeving, een zogenaamd ‘open systeem’. Daarbinnen stellen de beide aspecten – het technische en het sociale -elk hun speci
140
fieke eisen. Sociale eisen zijn bijvoorbeeld een zekere mate van uitdaging en variatie in het werk (zoals Marx al tachtig jaar tevoren had vastgesteld), de mogelijkheid om iets te leren, eigen verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken met anderen enzovoort. Deze aspecten worden veelal ondergeschikt gemaakt aan de eisen die de techniek ‘nu eenmaal’ stelt. Maar bij kantoorruimte huren haarlem nader inzien blijkt de techniek niet zo’n absolute grootheid als zij vaak lijkt. Veel oplossingen die ingenieurs bedenken, zijn gebaseerd op keuzen waarbij -vaak onbewust -de sociale effecten over het hoofd worden gezien, zoals we zagen in het geval van de nieuwe productiehal voor de rubberfabriek. In de sociotechniek staat het zoeken naar een optimale combinatie van beide aspecten centraal. Daaruit ontstond het concept van het zelfsturende team en nieuwe inzichten betreffende de taak van het management. De primaire taak kantoorruimte huren tilburg van de manager is niet intern toezicht te houden, maar het onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met klanten of andere bedrijfsonderdelen. Als de manager grotendeels bezig is met intern toezicht, wordt hij afgeleid van deze primaire taak.

Het belang van aandeelhouders

In de managementliteratuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen control systems en commitment systems, beheerssystemen en betrokkenheidssystemen. ‘Beheerssystemen zijn sterk hierarchisch en benadrukken verschillen in status. In een controlesysteem zijn de activiteiten van managers erop gericht “productie te draaien”. Betrokkenheidsystemen zijn gericht op kantoorruimte huren eindhoven verhoging van de productie door werknemerstevredenheid. Zij benadrukken decentralisatie en betrekken de werknemers bij het bedrijf.’ Welnu, betrokkenheidssystemen scoren negatief, beoordeeld naar de maatstaf die de onderzoekers zelf aanleggen. Langdurige dienstverbanden tonen een negatieve correlatie met aandeelhouderswaarde, evenals carrieregerichte opleidingen. Hetzelfde geldt voor de rolopvatting van managers als coach en mentor en voor werknemers die het effect begrijpen dat hun werk
heeft voor klanten. Hoe meer werknemers hebben geparticipeerd in een medewerkerstevredenheidsonderzoek, hoe lager de aandeelhouderswaarde. Hetzelfde geldt voor kantoorruimte huren den haag medewerkers die betrokken zijn bij de evaluatie van het werk van hun collega’s en meer nog als zij deelnemen aan de beoordeling van hun baas. Dit bevestigt het beeld van hire and fire, van uitnutting van menselijke capaciteiten op de korte termijn, zonder er veel in te hoeven investeren. Natuurlijk, dit zijn Amerikaanse onderzoeksresultaten, geen Europese. Maar het Amerikaanse model werpt zijn schaduw vooruit. Ook in de beide Euro pese onderzoeken blijkt een negatief verband met training, en meer in het algemeen met een ‘overdreven’ paternalistische zorg voor werknemers. ‘Dat was een schokkende conclusie’, zegt een van de kantoorruimte huren haarlem onderzoekers. ‘Gezien vanuit de afzonderlijke onderneming zou dat ertoe moeten leiden de opleidingsinspanningen te verminderen. Want wat je meer investeert in je werknemer dan je op korte termijn kunt gebruiken, komt wel ten goede aan zijn kansen op de arbeidsmarkt, maar niet aan de onderneming. Op macroniveau schept dat echter een probleem. Dat hebben we gezien in het begin van de jaren tachtig, toen ondernemingen massaal hun bedrijfsscholen sloten. Dat leidde na verloop van tijd tot een tekort aan vaklieden.’ Tsja. .. Het belang kantoorruimte huren tilburg van aandeelhouders is beperkt.

De operator aan het telefoontoestel

Het werk van de operator aan het telefoontoestel wordt geheel bepaald door de techniek. Jac Yermeer, director contact services van SNT, de marktleider in de callcenterbranche in Nederland,geeft een extreem voorbeeld.’We hebben van KPN de dienst nummerinformatie overgenomen, het vroegere 008. Een gesprek duurt ongeveer 56 seconden in operatortijd.Als je die tijd kunt kantoorruimte huren eindhoven inkrimpen naar bijvoorbeeld de helft en je behoudt de dienstverlening aan de klant, dan heb je het over een enorme productiviteitsverbetering. ‘Dat hebben wij kunnen realiseren. De klant wordt nu welkom geheten door de computer met de stem van de operator, terwijl die zelf nog niet aan de telefoon is. De computer verzoekt achtereenvolgens de naam, de straatnaam en de woonplaats in te spreken. Dan pas komt de operator aan de telefoon, die door het intoetsen van een paar zoektermen het telefoonnummer op het scherm krijgt. Zodra hij het kantoorruimte huren den haag nummer heeft, drukt hij op een knop en de computer gaat met zijn stem verder met de
klant.Terwijl deze denkt dat hij de operator nog aan de lijn heeft, is die alweer met een volgende klant bezig. ‘Het stukje van het gesprek dat de operator feitelijk aan de lijn is, duurt dan nog maar 25 seconden. Op die manier hebben we het aantal gesprekken kunnen opvoeren van vijftig naar honderd per uur. Dat scheelt enorm, want in een callcenter vormen de loonkosten de grootste kostenpost. Dit systeem draait sinds 2000. Het personeelsbestand is daardoor met de helft afgenomen, want het aantal nummerinformatiegesprekken stabiliseert.Je ziet een duidelijke verschuiving naar de lijstjes in de mobiele kantoorruimte huren haarlem telefoon en naar internet. Maar KPN had dat al langer voorzien, en de verwachte uitstroom uit de dienst is opgevangen met flexibele krachten. Er zijn dus geen gedwongen ontslagen gevallen.’ Een taakcyclus van 25 seconden is extreem kort en komt zelfs in de huidige massafabricage niet meer voor. Maar de volgende stap is niet ver weg meer. Dan wordt de operator vrijwel helemaal vervangen door de spraaktechnologie. De computer herkent in 60 tot 70% van de gevallen de vraag en zoekt zelf het telefoonnummer. Dit werk is dus gedoemd grotendeels kantoorruimte huren tilburg te verdwijnen.

Managementtheorieen

Managementtheorieen richten zieh vooral op organisatiestructuren en de effectiviteit van systemen, op efficiency en rendement. Macht lijkt daarbij een blinde vlek, maar is een belangrijk gegeven als we de werking van organisaties willen begrijpen. Macht is het vermogen om het gedrag van anderen (individuen of groepen) te beheersen en daardoor gehoorzaamheid af te dwingen of, anders gezegd, gewenst gedrag te realiseren. De uitkomst – het gewenste gedrag – noemen we kantoorruimte huren eindhoven invloed. In haar meest primitieve vorm is machtsuitoefening gebaseerd op dwang, in het uiterste geval op fysiek geweld. Het industriele kapitalisme was in zijn vroege fase in belangrijke mate gebaseerd op dwang als machtsmiddel. ‘Er waren maar weinig gebieden met moderne industrieen die niet waren verbonden met gevangenissen, werkhuizen en weeshuizen. Dit verband wordt veelal onderschat, vooral door historici die veronderstellen dat de nieuwe fabrieken alleen vrije arbeid aanwierven.”8 Maar dwang is slechts in beperkte mate kantoorruimte huren den haag effectief, en in elk geval weinig efficient als middel om gewenst menselijk gedrag te realiseren, zoals Taylor al benadrukte. Gezag is veel effectiever, omdat het is gebaseerd op een gedeeld geloof, namelijk in het legitieme recht van de machthebber om te bevelen en in de plicht van de ondergeschikte om te gehoorzamen. Rechten plicht zijn morele categorieen-Zuboff noemt dat de spirituele dimensie van de macht. Legitimiteit kantoorruimte huren haarlem is gebaseerd op een mythe of, zo men wil, een ideologie. Maar waarop is dat geloof – terecht of ten onrechte, dat blijft hier in het midden -gebaseerd? In de oudste tijden werden aan bepaalde personen buitengewone eigenschappen kantoorruimte huren tilburg toegeschreven – al dan niet bewezen – waarover
een gewone sterveling niet beschikte, eigenschappen die hen bij uitstek geschikt maakten voor het leiderschap. De oorspronkelijke gedachte waarop de monarchie is gebaseerd, is dat de uitzonderlijke eigenschappen van de vorst door genetische vererving zouden overgaan op zijn nakomelingen. Ondanks het bewezen tegendeel blijft de mythe van de monarchie in stand-een bewijs hoe hardnekkig mythes kunnen zijn.

Vanaf de eerste beschaving

Vandaar was het nog maar een kleine stap naar het systeem van massaproductie, dat zo’n enorme sprong in de productiviteit zou realiseren. Maar intussen moet worden opgemerkt dat het vak van de monteur overbodig was geworden, net als dat van de ambachtelijke textielarbeider v66r hem.
Vanaf de eerste beschaving was de mens kantoorruimte huren eindhoven onafscheidelijk van zijn product, omdat de informatiecomponent – de knowhow – lag opgeslagen in zijn hersenen. Werk bestond uit een onlosmakelijke combinatie van denken en doen. Pas rond het begin van de vorige eeuw is het gelukt die twee componenten van elkaar te scheiden.
Een voor de hand liggende vraag is: wat doet het er toe? De rijtuigbouwer is ook uitgestorven ende klompenmaker kan zijn ambacht alleen nog maar op
braderieen demonstreren. Dat is de vooruitgang, nietwaar? Maar dit was een fundamentele verandering. Productie is het omzetten van materie in producten met behulp van informatie, dat wil zeggen van de kennis van het transformatieproces. Vanaf de eerste kantoorruimte huren den haag beschaving was de mens onafscheidelijk van zijn product, omdat de informatiecomponent -de knowhow – lag opgeslagen in zijn hersenen. Werk bestond uit een onlosmakelijke combinatie van denken en doen. Pas rond het begin van de vorige eeuw is het gelukt die twee componenten van elkaar te kantoorruimte huren haarlem scheiden. De onderlinge inwisselbaarheid van onderdelen maakte het mogelijk taken en processen van elkaar te scheiden en van dezelfde arbeider, die voordien onafscheidelijk was van zijn werk, op dezelfde manier als de auteur onafscheidelijk is van dit boek. Taken en processen, en de mensen die ze uitvoeren, werden als het ware radertjes in de machine die naar believen konden worden gehergroepeerd. Daardoor deed zieh een verschuiving voor in termen van machten afhankelijkheid van mensen in hun werk. Het verschil is voor iedereen kantoorruimte huren tilburg zichtbaar die de inhoud van het werk in de hedendaagse massaproductie, bijvoorbeeld in de auto-industrie, vergelijkt met die in een professionele organisatie als een reclamebureau.

Bepaalde beroepsgroepen

‘Het proces dat nu zo de aandacht trekt, hebben we al jaren eerder doorgemaakt. Maar niemand heeft het opgemerkt, omdat we per saldo steeds meer mensen kantoorruimte huren eindhoven in dienst hebben genomen. Dat proces was ook niet pijnloos, want bepaalde beroepsgroepen hebben weinig kansen. Mensen die zieh de laatste vijftien jaar niet verder hebben gekwalificeerd, hebben een probleem. ‘We hebben toen de gemakkelijkste weg gekozen en medewerkers voortijdig gepensioneerd. Maar daarin hebben we ons vergist: de gemakkelijkste weg is een dure weg. Mensen worden gemiddeld tien jaar ouder en zijn zeven jaar eerder met pensioen gegaan – dat betekent dus zeventien extra jaren kantoorruimte huren den haag doorbetalen. Dat betekent weer dat wij als banken duurder worden ende hogere kosten moeten verhalen op onze klanten. Of we kunnen onze huidige medewerkers minder geven, omdat we het al aan de ouderen hebben gegeven.We hebben socialistische politiek bedreven zonder socialisme. En wat als er een concurrent van buiten komt die deze ballast niet heeft?’ Bij de huidige reorganisaties worden de taken die mechanisch van aard waren het meest bedreigd.’Maar er zijn ook gekwalificeerde taken waarin wij niet zo goed zijn als kleine ondernemingen. We zullen dus uitbesteding zien van bepaalde complexe deelfuncties. IT-specialisten zullen bijvoorbeeld kantoorruimte huren haarlem in de toekomst niet meer bij ons in dienst zijn. ‘Het bankbedrijf is nog veel te veel verticaal ge’integreerd.We lijken wel de Kombinate van de voormalige DDR. Laatst wilde deze bank een kinderdagverblijf openen.Toen heb ik gezegd: nu worden we nog meer een Kombinat.We kunnen nu ook al kinderopvang organiseren.Je bent toch een bank. Laat dat toch doen door mensen die daar beter in zijn. ‘De verticale desintegratie zal ons veel arbeidsplaatsen kosten. lk zeg niet dat de vraag naar financiele dienstverlening afneemt. In de toekomst zijn er meer rijkere mensen, die meer en beter willen beleggen. Ondernemingen zullen grote, ingewikkelde financieringen vragen; de vraag naar eenvoudige kredieten neemt af. De financiele sector blijft een groeisector, waarin meer gekwalificeerde mensen werkzaam zullen zijn. Maar bedrijfseconomisch zullen we ons anders organiseren. In wat we nu banken noemen zullen we geen groei van de werkgelegenheid meer zien.’ De bankmedewerker kantoorruimte huren tilburg van de toekomst zal niet alleen beter, maar ook anders ge
68
kwalificeerd zijn.’ln het primaire proces zal een verandering optreden: meer marketeers en minder administrateurs. En in de bestuursgremia zullen de juristen en de bedrijfseconomen niet meer zo de overhand hebben. De financiele sector wordt meer een verkoop- dan een productieorganisatie. Dat is het effect van de automatisering.Want voor verkoop en advies heb je mensen nodig.’