Het Lozingenbesluit bodembescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het een lozing betreft binnen een inrichting wordt de lozing in de Wm-vergunning geregeld en is in die zin een ontheffing van het Lozingenbesluit bodembescherming, een AMvB op grond van de WBB.
Bodemsanering De persoon die handelingen verricht als hiervoor vermeld bij 1 t/m 6 onder het kopje ‘Algemene maatregelen van bestuur’ en kantoorruimte huren eindhoven kennisneemt van een verontreiniging of aantasting van de bodem die door die handelingen wordt veroorzaakt, moet zo spoedig mogelijk daarvan melding maken bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar de verontreiniging plaatsvindt (art. 27 WBB). Hij moet daarbij de maatregelen aangeven die hij voornemens is te treffen of heeft getroffen. Gedeputeerde Staten kunnen aanwijzingen geven over de te nemen kantoorruimte huren den haag maatregelen. Ook degene die voornemens is de bodem te saneren moet daarvan melding maken bij Gedeputeerde Staten. Bij de melding moet een bodemonderzoeksrapport worden overgelegd. Binnen vijftien weken na de melding stellen Gedeputeerde Staten in een beschikking vast of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (art. 29 WBB), dat wil zeggen: een geval waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.
9.16 Overige milieuwetgeving 409
Gedeputeerde Staten stellen bij de kantoorruimte huren haarlem beschikking tevens vast of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is (art. 37 WEB). Indien zij dat vaststellen bepalen zij dat met de sanering dient te worden kantoorruimte huren tilburg begonnen voor een door hen vast te stellen tijdstip dat ligt zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de beschikking, bedoeld in het eerste lid. Bij de beschikking kunnen Gedeputeerde Staten het uiterste tijdstip van een in te dienen saneringsplan aangeven.

Bestuurlijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hij moet zo spoedig mogelijk het voorval melden aan het gezag dat bevoegd is de milieuvergunning te verlenen en anders bij burgemeester en wethouders. Het bevoegd gezag moet onverwijld andere betrokken overheidsorganen in kennis stellen.
Het handhaven van de Wet milieubeheer en kantoorruimte huren eindhoven de andere milieuwetten waarvan de handhaving geschiedt op basis van de Wet milieubeheer, kan op twee manieren plaatsvinden: handhaving door het bestuursorgaan: bijvoorbeeld burgemeester en wethouders (subparagraaf 9.13.1); handhaving door het Openbaar Ministerie: de officier van justitie met de politie (subparagraaf 9.13.2).
Naast de handhaving van plichten op kantoorruimte huren den haag grond van vergunningen, vindt er ook handhaving plaats van andere plichten op grond van milieuwetten.
Regelingen hebben geen effect als ze niet gehandhaafd worden. Het milieu wordt niet beschermd als bedrijven wél in werking zijn en niet over een adequate milieuvergunning beschikken of zich niet aan de voorschriften houden. Regelmatig moeten er controles kantoorruimte huren haarlem worden gehouden en moet het belang om het milieu te beschermen bij de bedrijven ‘levend’ worden gehouden. Als iemand zich desondanks niet aan de regels houdt, moet naleving kunnen worden afgedwongen. Hoofdstuk 18 Wm bevat een algemene regeling voor de handhaving van de wet zelf en de daarop berustende kantoorruimte huren tilburg regelingen, alsmede van twaalf andere in art. 13. l Wm genoemde milieuwetten.

Afvalbeheersplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afvalbeheersplan
De minister van VROM stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een afvalbeheersplan (art. 10.3 Wm). Het wordt LAP genoemd, Landelijk afvalbeheerplan. In het LAP staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het geeft kantoor huren eindhoven onder meer het beleid voor nuttige toepassing en ·voor het storten en verbranden van afval. Het LAP bevat een beleidskader, sectorplannen, capaciteitsplannen en bijlagen. Elk bestuursorgaan moet rekening houden met het LAP. Het is dus bindend voor alle ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen (art. 10.14 Wm). In art. 10.4 Wm staat de voorkeursvolgorde waarmee de minister bij het vaststellen kantoor huren den haag van het LAP rekening moet houden. Het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: a het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt; b bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken; c stoffen, preparaten of producten na gebruik als zodanig opnieuw kantoor huren haarlem worden gebruikt; d stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt; e afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking; f afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land; g afvalstoffen worden gestort.
De belangrijkste doelen van het LAP zijn: meer kantoor huren tilburg preventie (voorkomen dat afval ontstaat); meer nuttige toepassing (door meer afvalstoffen te hergebruiken en meer afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt, als brandstof te gebruiken; in 2002 werd 78% van het afval nuttig toegepast, in 2012 moet dat 83% zijn);

Voorschriften bij milieuvergunningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorschriften bij milieuvergunningen kunnen zelf regelingen bevatten op grond waarvan een nader besluit nodig is, bijvoorbeeld een nadere eis. Art. 8.13 lid 1 onder f Wm maakt het mogelijk dat een ander bestuursorgaan zo’n nadere eis stelt. Het moet kantoor huren eindhoven gaan om detaillering van de vergunningsvoorschriften.
In tegenstelling tot de nadere eis (de detaillering) waarvoor het in art. 8.13 Wm mogelijk wordt gemaakt dat die door een ander bestuursorgaan kan worden gesteld, kan een ander nader besluit (zoals een ontheffing, die geen detaillering betreft maar een kantoor huren den haag hoofdzaak, zoals een bepaald voorschrift bij een vergunning) alleen afkomstig zijn van het vergunningverlenend bestuursorgaan zelf (zie ABRvS 15 januari 1999, AB 1999/298).
9.5.9 Aanwijzing door de minister
De minister kan in het algemeen belang een aanwijzing geven betreffende de op de aanvraag milieuvergunning te nemen beslissing, die bindend is (art. 8.27 Wm). Hij kan de aanwijzing ook geven indien de vergunning al is verleend. Tevoren moet hij met kantoor huren haarlem het bevoegd gezag overleg plegen. Zijn voornemen moet hij meedelen aan de Staten-Generaal. Het is de bedoeling dat het geven van aanwijzingen een uitzondering zal zijn: het is een mogelijkheid voor de minister om in kantoor huren tilburg te grijpen als een milieuvergunning dreigt te worden verleend of is verleend en daardoor strijd ontstaat met het Nationaal Milieubeleidsplan.

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tweede voorbeeld: Tussen twee steden bestaat een personenvervoerprobleem. Dit kan worden opgelost door de vervoersbehoefte te beperken, bijvoorbeeld door nieuwe locaties van bedrijven of woningen of door het stimuleren van thuiswerken. Het is ook mogelijk de wegen te verbreden ten behoeve van particulier autovervoer (waarvoor in bepaalde gevallen een tracébesluit kantoor huren eindhoven nodig is) of door vrije busbanen aan te leggen of door het bevorderen van vervoer over rails. Bij het vaststellen van het plan dat de uitgangspunten bevat moeten de milieueffecten van de alternatieven in een rapport (planMER) worden afgewogen.
Ad 2 Plan-MER plicht voor plannen waarin een activiteit is opgenomen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 Naast de in het Besluit MER aangegeven gevallen waarbij is aangegeven dat een MER voor een plan moet worden gemaakt, zijn er ook andere MER-plichtige plannen. Het betreft plannen voor de kantoor huren den haag gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Indien daar een plan wordt opgesteld voor activiteiten die significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden in het gebied en het opstellen van het plan verplicht is op grond van een besluit van een bestuursorgaan of op grond van een wettelijke regeling moet voor het plan een plan-MER worden gemaakt waarin de passende beoordeling herkenbaar moet worden opgenomen (art. 7.2a Wm). Daardoor wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het plan of de activiteit voor het natuurgebied.
De plannen die in het Besluit MER zijn kantoor huren haarlem opgenomen onder Besluiten (kolom 4) zijn niet plan-MER plichtig maar alleen besluit-MER plichtig. Het zijn de plannen die niet het kader vormen voor een MER-plichtig besluit, maar de activiteit op één bepaalde plaats of met één uitgangspunt tot doel hebben.
De milieueffectrapportageprocedure voor plannen is lichter dan voor besluiten. Zo mag het MER voor het plan worden opgenomen bij of in het plan, mits het daarin als zodanig herkenbaar is weergegeven (art. 7.lla lid 2 Wm). Aan het bestuursorgaan wordt de vrijheid gelaten kantoor huren tilburg om het voornemen tot het vaststellen van het MER-plichtige plan -de startnotitie – ter inzage te leggen; zienswijzen in te winnen; en de Commissie MER advies te vragen (art. 7.llc lid 2 Wm).

Provinciale Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 7.6 Wm kunnen Provinciale Staten met het oog op de bescherming van het milieu in binnen hun provincie gelegen gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin het milieu reeds in ernstige mate is verontreinigd of aangetast, in de provinciale winkel huren eindhoven milieuverordening activiteiten aanwijzen waarvoor een MER moet worden gemaakt (art. 7.6 lid 1 Wm). Dit is een extra-MER verplichting, naast de verplichting op grond van het Besluit MER (art. 7.6 Wm, zie paragraaf 9.4).
9.3 Milieukwaliteitseisen
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip (art. 5.1 lid 1 Wm). De eisen kunnen gelden voor bepaalde gebieden. De tijdstippen waarop winkel huren den haag de gewenste toestand moet worden bereikt, kunnen verschillen.
•Voorbeeld In een gebied waar bedrijven al lange tijd vervuiling veroorzaken, zal een gewenst niveau op een later tijdstip haalbaar zijn dan in andere gebieden.
9.3 Milieukwaliteitseisen 345
9.3.1 Milleukwaliteitseisen vastgesteld bij AMvB of bij provinciale milieuverordening
De milieukwaliteitseisen kunnen worden gesteld bij AMvB of bij de provinciale milieuverordening.
Algemene maatregel van bestuur Vaststelling bij AMvB is alleen toegestaan als er sprake is van een bovenprovinciaal belang. Het nationale winkel huren haarlem milieuprogramma bevat mede een programma voor de vaststelling en herziening van milieukwaliteitseisen. Bij de vaststelling van het nationale programma moet rekening worden gehouden met het nationale winkel huren tilburg milieubeleidsplan (art. 4.7 lid 3 Wm). De AMvB bepaalt of de milieukwaliteitseis wordt aangemerkt als grenswaarde of als richtwaarde.

Algemene regels

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Algemene regels Bij AMvB kunnen nadere (algemene)regels worden gesteld ten aanzien van ontgrondingen waarvoor de minister de vergunningverlenende instantie is (art. 5 Ontgrondingenwet). Bij provinciale verordening kunnen nadere regels worden gesteld voor het ontgronden waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is.
Ad c Machtiging Indien niet kan winkel huren eindhoven worden gewacht totdat de vergunning voor het ontgronden onherroepelijk is, kan het bevoegde gezag, met inachtneming van bepaalde regels, machtiging geven om alvast met ontgronden te beginnen (art. 12 Ontgrondingen wet). Tegen een besluit van een waterschap over verlening, intrekking of wijziging van een vergunning om te ontgronden kan een belanghebbende beroep instellen bij Gedeputeerde Staten. Tegen het winkel huren den haag besluit van Gedeputeerde Staten kan men in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen een besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat en van Gedeputeerde Staten over verlening, intrekking of wijziging van een vergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend, maar winkel huren haarlem kan iemand direct in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen een beschikking schorst gewoonlijk de werking van een beschikking niet automatisch: schorsing van een besluit moet
8.11 Ontgrondingenwet 331
worden gevraagd en worden toegekend. In de Ontgrondingenwet is dit anders geregeld. De werking van een besluit tot verlening, wijziging of intrekking van winkel huren tilburg een vergunning wordt wel automatisch opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, tot op het beroep is beslist (art. 16 Ontgrondingenwet).

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De rechtbank benoemt één of meer deskundigen, een oneven aantal, om een begroting van de te geven schadeloosstelling te maken. De rechtbank benoemt ook een rechter uit haar midden als rechter-commissaris die bij de te houden plaatsopneming, de ‘descente’, aanwezig zal zijn (art. 27 lid 1 en 2 OW). De griffier maakt de door de rechter-commissaris bepaalde winkel huren eindhoven plaats en het tijdstip van de plaatsopneming bekend in de daartoe aangewezen nieuws- of advertentiebladen. Hij roept partijen en deskundigen op om bij de plaatsopneming aanwezig te zijn. 4 De griffier maakt van de opneming een door de rechter-commissaris en hem te ondertekenen proces-verbaal op met alle verklaringen van de gehoorde personen. De rechter-commissaris stelt ook de dag vast waarop de deskundigen hun rapport bij de griffie zullen neerleggen, niet later dan zes maanden na de plaatsopneming (art. 34 OW). 5 De winkel huren den haag griffier maakt de nederlegging aan partijen bekend. Hij doet dat ook in één of meer nieuws- of advertentiebladen (art. 28 OW). 6 Gedurende vier weken na de nederlegging kunnen partijen en belanghebbenden een bezwaarschrift bij de rechter-commissaris indienen. Zo spoedig mogelijk na die termijn vindt de behandeling bij de rechtercommissaris plaats, indien hij behandeling nodig acht (art. 36 OW). 7 De terechtzitting die tot het eindvonnis moet leiden, vindt plaats na verloop van vier weken na de zitting waarop de bezwaarschriften zijn behandeld. Indien geen bezwaarschriften zijn ingediend, wordt de terechtzitting gehouden binnen zes weken na de dag van winkel huren haarlem de nederlegging (art. 37 lid 1 OW). Binnen vier weken na de terechtzitting doet de rechtbank uitspraak over de onteigening en stelt zij in haar vonnis de schadeloosstelling vast. 8 Er is geen hoger beroep tegen het vonnis mogelijk; wel kan binnen twee weken bij de Hoge Raad in cassatie worden gegaan (art. 52 OW). Als de rechtbank conform art. 25 OW een eis tot onteigening niet toewijst (vanwege de daar genoemde formele gebreken) en de dagvaarding nietig verklaart of de eis tot onteigening ontzegt, kan wel in hoger beroep worden gegaan. 9 Binnen acht dagen nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen, laat de griffier een uittreksel publiceren in winkel huren tilburg de aangewezen nieuws- of advertentiebladen. 10 De eigendom gaat over nadat het, eventueel vervroegde, vonnis is ingeschreven in de openbare registers ten hypotheekkantore.

Beschermde monumenten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanwijzing van beschermde monumenten Volgens art. 3 Monw kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Hij kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van een winkel huren eindhoven belanghebbende. Tevoren vraagt de minister advies aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen. Indien het gebouw is gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente, vraagt hij tevens advies aan Gedeputeerde Staten. Hij doet de eigenaar en andere zakelijk gerechtigden mededeling van de adviesaanvraag. Voor een zakelijk gerechtigde is een aanwijzing als monument zeer ingrijpend: hij wordt sterk belemmerd in hetgeen hij met het monument, meestal een gebouw, kan doen. Om te voorkomen dat na de mededeling aan de eigenaar ongewenste plannen worden uitgevoerd, gaat de bescherming van het monument al in op het moment winkel huren den haag dat de eigenaar de mededeling van de adviesaanvraag krijgt.
302 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De minister geeft de eigenaar en de andere zakelijk gerechtigden de gelegenheid om zich te laten horen. De gemeenteraad moet binnen vijf maanden na de adviesaanvrage advies geven. Voordat de minister beslist, hoort hij de Raad voor het Cultuurbeheer, waarin deskundigen zitting hebben. Binnen tien maanden na het verzenden van zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad, beslist de minister over de aanwijzing. Volgens art. 4 Monw stelt de minister burgemeester en wethouders winkel huren haarlem vervolgens van zijn beslissing op de hoogte. Bij een aanwijzing leggen burgemeester en wethouders de beschikking ter inzage en maken dit bekend. De minister zendt ook een afschrift van de inschrijving in het register aan burgemeester en wethouders en aan de bewaarder van de hypotheekregisters en het kadaster. Burgemeester en wethouders leggen het afschrift van de inschrijving ter inzage. De aanwijzing wordt overgeschreven in de openbare registers en in het kadaster wordt melding gemaakt van de aanwijzing. Tegen de aanwijzing als monument staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb ter beschikking.
Alle door de minister aangewezen monumenten worden door de minister in een register ingeschreven (art. 6 Monw).
Op grond van hun autonome winkel huren tilburg bevoegdheden uit de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten in gemeentelijke en provinciale verordeningen in het algemeen gebouwen aanwijzen als gemeentelijk en provinciaal monument.

De belanghebbende

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders moeten dus nagaan of de omstandigheden die de belanghebbende aanvoert inderdaad uitstel van de aanvang of opschorting van de bouw rechtvaardigen.
De Woningwet regelt de intrekking van winkel huren eindhoven een bouwvergunning; er zijn geen speciale voorschriften voor de intrekking van een weigering bouwvergunning. De intrekking kan ambtshalve plaatsvinden, derhalve zonder een verzoek. Indien de gemeente na het weigeren van de bouwvergunning toch wil voortgaan met de afhandeling van de aanvraag, kan de oude aanvraag opnieuw in behandeling genomen, waarbij volgens de Afdeling bestuursrechtspraak als datum van ontvangst genomen moet worden de datum waarop het intrekkingbesluit aan de aanvrager is winkel huren den haag gezonden (bekendgemaakt) (ABRvS 28 juni 1999, AB 1999/415). Voor belanghebbenden is het wenselijk dat het opnieuw in behandeling nemen wordt gepubliceerd, alsof een nieuwe aanvraag is ingekomen.
Het is mogelijk dat op één perceel een nog niet uitgevoerde bouwvergunning én ook een aanvraag bouwvergunning voor een ander bouwplan betrekking hebben. Die omstandigheid is geen reden om de bouwvergunning in te trekken. Intrekken van de eerste winkel huren haarlem bouwvergunning is wel mogelijk zodra de tweede bouwvergunning wordt verleend.
6.9 Handhaving
De behandeling van de handhavingsbepalingen van de Woningwet in paragraaf 5.7 had ook betrekking op nieuwbouw. Er wordt naar deze paragraaf verwezen. Art. la lid 2 Wonw bevat een algemene zorgplichtbepaling voor hem die bouwt:
‘( … ) 2 Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, winkel huren tilburg voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.’