Meer internationale beleggingen

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS

bedrijfsruimte huren in Den Haag
bedrijfsruimte huren in Den Haag

Meer internationale beleggingen.
Door de beperkte omvang van de Nederlandse markt zal de reeds inge­ zette trend van beleggen in buitenlands vastgoed worden doorgezet. Ook het belang van regionale risicospreiding stimuleert deze ontwikkeling.

Groei van aandeel vastgoed in beleggingsmix professionele beleggers. Het streefpercentage van het aandeel vastgoed in de beleggingsmix van de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ligt tussen de 1 0 en 20%. Dit percentage wordt momenteel niet gerealiseerd door de relatief sterke stijging van de waarde van de aandelenbeleggingen zoals kleine kantoorruimte huren tilburg en het ontbreken van voldoende geschikte beleggingsobjecten. De institutionele beleggers zullen voor het hervinden van een evenwichtige beleggingsportefeuille extra aandacht besteden aan het op peil brengen van hun beleggingen in vastgoed.

Stijging totale omvang vastgoedfondsen.

De verschuiving van directe naar indirecte beleggingen in vastgoed van goedkoop kantoor huren tilburg door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zal doorzetten. Om aan deze vraag te voldoen van kantoor huren tilburg, zal meer indirect vastgoed beschikbaar moeten komen.

2. Ontwikkelen, bouwen en gebruiken

2 . 1 Inleiding

Het ontwikkelen van vastgoed waarbij bedrijfsruimte huren den haag kan worden gekenschetst als het bijeen brengen van grond, stenen en geld met als uiteindelijk doel het creëren van een vastgoedobject dat voldoet aan de eisen van de (toekomstige) eigena­ren en gebruikers. In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de verschil­ lende in het ontwikkelingsproces te onderscheiden fasen beschreven:

  • Initiatief Grondverwerving
  • Planontwikkeling Ontwerp
  • Bestek en aanbesteding Contractering en realisatie Verhuur en/of verkoop Beheer en exploitatie
  • Niet bij iedere ontwikkeling zullen alle fases worden doorlopen. Ook van een door de bovenstaande opsomming gesuggereerde volgtijdelijkheid is niet in alle gevallen sprake.
  • Niet alleen zullen sommige fases gedeeltelijk parallel verlopen, ook de volgorde kan in voorkomende gevallen afwijken van de bovenstaande. Dit is onder andere het gevolg van de bij het ont­ wikkel- en bouwproces betrokken partijen.
  • Dit zijn er niet alleen veel met verschillende belangen, de structuren waarbinnen het proces wordt doorlo­ pen liggen steeds minder vast. De belangen van partijen verschuiven waar­ door de procesfuncties van iedere partij per project kunnen wisselen. In plaats van een simpel ‘boter, kaas en eieren’ is steeds vaker sprake van een schaakspel zoals bij kantoorruimte huren den haag centrum.

2. 1 : Toenemende complexiteit van het speelveld

De paragraafindeling aan de hand van een kunstmatige indeling in fasen is van kantoorruimte huren den haag prijs dan ook alleen gehanteerd als kapstok om de verschillende processen en actoren die een rol spelen bij het ontwikkelen, bouwen en gebruiken van vastgoed enigszins gestructureerd te beschrijven.

Stedelijke ontwikkeling kent een aantal overeenkomsten met het vastgoed­ ontwikkelingsproces maar is op een aantal punten toch sterk verschillend. Het stedelijk ontwikkelproces vormt een kader om het ontwikkelproces van bedrijfspand huren den haag funda bij individuele vastgoedobjecten. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt kort op het stedelijk ontwikkelingsproces ingegaan.

2.2 Initiatief

Het initiatief tot het ontwikkelen van vastgoed kan genomen worden door een projectontwikkelaar die of op risico, dat wil zeggen voordat een feite­ lijke afnemer en/of huurder van het object is gevonden, of aan de hand van een concrete vraag het ontwikkelingsproces start. Ook andere partijen zoals een gemeente, een architect, een belegger of een ruimtezoekende gebruiker kan het initiatief nemen, al dan niet gevolgd door inzet van een projectontwikkelaar.

In de initiatieffase worden de eerste ideeën over locatie, vormgeving, prijs en doelgroep geformuleerd zoals bij tijdelijk bedrijfsruimte huren den haag. Veelal wordt daarbij een marktverkenning ver­ richt en een globale raming van de kosten en opbrengsten gemaakt. Als de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek aanleiding geven tot een posi­ tieve beslissing wordt het initiatief verder uitgewerkt.

Als het initiatief door een toekomstige eigenaar en/of gebruiker wordt genomen kunnen op hoofdlijnen de volgende varianten worden onderscheiden: kantoor huren Eindhoven en bedrijfsruimte huren Haarlem .

De vastgoedmarkt in haar facetten van bedrijfsruimte huren in Tilburg en Haarlem

De vastgoedmarkt

Een latere ontwikkeling stond ook andere detailhandel-formules toe zich te vestigen, zolang zij door hun individuele omvang duidelijk onderscheidend zijn van hun collega’s in binnensteden zoals kantoor huren Tilburg of wijken. Dit beleid voor zogenaamde geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen met kantoor te huur in Haarlem  (GDV-beleid) is beperkt tot een aantal stedelijke knooppunten die in de Vinex gedefinieerd zijn. Een GDV trekt bezoekers uit een omtrek van 30 tot 50 km. Hieruit kan direct worden geconcludeerd dat in Nederland maar beperkt plaats is voor levensvatbare GDV-locaties.

kantoor huren Tilburg
kantoor huren Tilburg

Een variant op GDV Loodgieter Amsterdam die recent in Nederland in de belangstelling staat, is het zogenaamde factory outlet center (FOC). Een factory outlet moet een directe verkoop van een fabrikant aan de eindconsument mogelijk maken. Door het omzeilen van de normale distributiekanalen kan een veel lagere verkoopprijs worden gehanteerd dan in de reguliere detailhandel. Meestal gaat het om artikelen die zijn vervangen door nieuwere types of versies. De seizoensoverschotten, en/of artikelen die relatief geringe fabrieksfouten hebben (b-keus). Door verschillende outlet-centra te clusteren zoals de Schoonmaakbedrijf Amsterdam , ontstaat een winkelgebied met een heel apart karakter. Dit wordt in het buitenland versterkt door de verkoopcentra aan te vullen met recreatieve voorzieningen.

In de laatste jaren krijgen buurtgerichte winkelcentra concurrentie van de grotere centra in bedrijfsruimte te huur te Zwolle die een groter verzorgingsgebied hebben. De grootste centra, met een landelijk verzorgingsgebied, gaan juist concurreren met andere vormen van tijdsbesteding zoals recreatieparken en festivals. Kleine wijkcentra doen er alles aan om hun banden met de wijk te verstevigen door prijs-en product- differentiatie; grote winkelcentra met een kantoor te huur in Rotterdam voegen producten en diensten aan hun assortiment toe met de nadruk op productverbreding
en amusement. Een en ander heeft tot gevolg dat in plaats van concurrentie tussen winkels in één winkelgebied, er steeds meer sprake is van concurrentie tussen verschillende winkelgebieden.

Huur overeenkomsten openbaar van kantoren en bedrijfsruimtes?

Deze algemene overzichten kunnen alleen met de nodige voorzichtigheid bij de beoordeling van één specifiek object worden betrokken. De vastgoedmarkt is immers opgebouwd uit een aantal deelmarkten: bedrijfsruimte te huur te Tilburg die onderling veel verschillen kunnen vertonen. Niet naar deelmarkt gedifferentieerde overzichten over de status van de vastgoedmarkt zoals kantoren huren te Haarlem kunnen daarom niet zonder meer op iedere situatie van toepassing worden verklaard. Zo kan het van belang zijn in welke van de volgende deelmarkten het betreffende object zich bevindt:

Kantoor-, winkel-of bedrijfsruimte
Randstad of perifere locatie
Groot of klein

Hoge of lage kwaliteit
A-, B-of C-locatie
In of buiten de stad

Huur-of eigendomspanden

kantoor huren haarlem
kantoor huren haarlem

 

TRANSPARANTIE

Over het algemeen kunnen alle marktpartijen goed inzicht verkrijgen in de relevante gegevens van de markt. Veel beleggers en huurders staan toe dat details van nieuwe huurovereenkomsten openbaar worden gemaakt: circa 9096 van alle transacties wordt gepubliceerd. De transparantie van de Nederlandse vastgoedmarkt zoals bedrijfsruimtes huren te Zwolle is vergelijkbaar met die van andere West Europese landen. Spanje en Italië: hebben een veel minder transparante vastgoedmarkt.

Ook de koop en verkoopmarkt is transparant, de details van individuele (beleggings) transacties zijn relatief eenvoudig te achterhalen. Diverse organisaties publiceren periodiek transactiegegevens. Bij het interpreteren van gepubliceerde gegevens is enige voorzichtigheid geboden, omdat definities van enkele sleutelbegrippen kunnen verschillen. Zo kan een makelaarskantoor bijvoorbeeld alleen huurtransacties vanaf 500 m2 verhuurbaar vloeroppervlak van kantoorruimte te huur in te Rotterdam meenemen in de analyse. Terwijl in een bepaalde publicatie alle transacties meetellen. Of zo publiceert een vastgoedbank bijvoorbeeld jaarlijks alle koop- en verkooptransacties, terwijl een groot makelaarskantoor alleen transacties tussen professionele
vastgoedbeleggers in het marktrapport opneemt.

Ten slotte wordt opgemerkt dat vooral makelaarskantoren zich vaak baseren opa transacties waarbij zij zelf een rol hebben gespeeld. Deze transacties in de wat minder grote deelmarkten kan eén grote transactie snel een vertekend beeld geven.

De initiatiefnemer van bedrijfspanden moet daarom onderzoek doen naar de potentie van de locatie.

In geval van commercieel vastgoed, bedrijfsruimte of winkelruimte is dat niet altijd het geval. Dat wordt soms op voorraad gebouwd. De toekomstige eigenaar en gebruiker zijn in de initiatiefase nog onbekend en ze verschillen meestal. De initiatiefnemer moet daarom onderzoek doen naar de potentie van de locatie. In geval van een nieuwe uitleg-locatie ls dc situatie nog redelijk overzichtelijk. Het bestemmingsplan geeft richtlijnen voor de toekomstige aanwending en ook de gemeente al een globale Inventarisatie van de mogelijkheden hebben gemaakt. Als de herstructureringskaart gebieden ligt is de situatie aanzienlijk ingewikkelder. De gespreide eigendom zorgt voor uit eenlopende belangen, die zelden gelijktijdig convergeren naar een gemeenschappelijke aanpak. De initiatiefnemer kan uit de groep eigenaren komen. Maar vaker zal het initiatief van de overheid uitgaan, die in haar faciliterende rol de verschillende belangen kan coördineren.