Bevoegdheden van Provinciale Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale Staten zijn het bevoegde orgaan tot het maken van verordeningen in het belang van de provincie (art. 145 Provw). Provinciale Staten kunnen hun bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten delegeren, met uitzondering van een aantal met name flexplek huren eindhoven opgesomde bevoegdheden (art. 152 Provw), waarvan de belangrijkste zijn de bevoegdheid tot: het vaststellen of wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening; het stellen van straf op overtreding van provinciale verordeningen.
Bevoegdheden van Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de provincie is aan Gedeputeerde Staten opgedragen (art. 158 lid 1 sub a Provw). Ook zijn zij flexplek huren den haag belast met de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van Provinciale Staten (art. 158 lid 1 sub b Provw). Gedeputeerden kunnen de uitoefening van één of meer van hun bevoegdheden opdragen aan één of meer van hun leden. Dit is een mandaatsconstructie en geen delegatie, omdat de verantwoordelijkheid blijft berusten bij Gedeputeerde Staten (art. 166 Provw). Gedeputeerde Staten zijn, samen en ieder afzonderlijk, verantwoording schuldig aan Provinciale Staten voor het door hen gevoerde bestuur.
Bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin De belangrijkste bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin betreffen: de vertegenwoordiging van de provincie in en buiten rechte (art. 176 Provw); het bevorderen van de samenwerking tussen de in de provincie werkzame rijksambtenaren onderling en de samenwerking met het provinciaal bestuur, de flexplek huren haarlem gemeentebesturen en de waterschapsbesturen; het regelmatig bezoeken van de gemeenten in de provincie; de coördinatie van de voorbereiding van de civiele verdediging door de in de provincie werkzame rijksambtenaren, het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen; medebewindstaken op grond van diverse wetten.
Belastingen Op grond van de Provinciewet kan de provincie de volgende belastingen heffen: opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (art. 222 Provw); rechten voor: – het gebruik van provinciale bezittingen en werken (art. 223 Provw); – het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten (art. 223 Provw); – het hebben van voorwerpen op of boven grond flexplek huren tilburg of water voor openbare dienst van de provincie bestemd (art. 222c Provw).
2.5.2 Gemeenten Een opmerking vooraf: bij een vergelijking tussen de Provinciewet en de Gemeentewet valt op dat deze zowel qua inhoud als structuur sterk op elkaar lijken. Dit is niet toevallig: de wetten zijn in eenzelfde periode tot stand gebracht en de wetgever heeft met opzet de structuur van beide wetten op elkaar laten aansluiten.

Benoeming en taken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Benoeming en taken van ministers Ministers worden bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen volgens art. 43 Gw. Benoeming van een minister of van een volledig kabinet geschiedt niet voetstoots. Er gaat soms een lange voorbereidingsperiode aan vooraf. Het is een ongeschreven regel van staatsrecht dat een kabinet een afspiegeling dient te zijn van de flexplek huren eindhoven machtsverhoudingen in de Staten-Generaal en met name in de Tweede Kamer. Dit leidt ertoe dat de Koning, in dit geval als persoon, overleg voert met onder andere vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer. Dit overleg leidt meestal tot de benoeming van een informateur, die opdracht krijgt om te onderzoeken welk soort kabinet gevormd zou kunnen worden. Is dit eenmaal duidelijk, dan volgt benoeming van een fo rmateur, die het kabinet daadwerkelijk samenstelt. De leden van het kabinet (de ministers) worden vervolgens door de Koning benoemd. De ministers geven elk leiding aan een ministerie, ook wel departement genoemd, dat flexplek huren den haag verantwoordelijk is voor een bepaalde overheidstaak. Een minister is ook lid van de ministerraad. Er kan ook een minister worden benoemd die niet de leiding over een ministerie heeft, de zogenoemde minister zonder portefeuille. Deze krijgt, volgens afspraak, een speciale taak toegewezen, waarbij hij gebruikmaakt van de ambtelijke diensten van een onder leiding van een andere minister staand ministerie. Hij maakt deel uit van de ministerraad en heeft daarin een normale stem. De ministers worden, zoals gezegd, alleen benoemd als zij in voldoende mate het vertrouwen van het parlement hebben. Ministerraad Naast het leidinggeven aan een ministerie en als zodanig belast met de voorbereiding van wetgeving en met de uitvoering van één of meer onderdelen van de overheidstaak, is de minister ook lid van de ministerraad, de vergadering van het flexplek huren haarlem kabinet. Art. 45 Gw bepaalt dat de ministers tezamen de ministerraad vormen. Indien één of meer ministers niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering van de ministerraad, worden zij vervangen door één of meer andere ministers. De ministerraad heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste uitvoerende overheidsorgaan. In art. 45 lid 3 Gw is deze belangrijke taak vastgelegd: ‘De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.’ Er is een Reglement van Orde voor de ministerraad flexplek huren tilburg vastgesteld, waarin de taken van de ministerraad nader zijn omschreven. Alle wetsontwerpen en belangrijke besluiten op het gebied van de uitvoering worden in de ministerraad besproken, ook al behoren zij tot het werkterrein van één ministerie.

Gewoontevorming

Als recht ontstaat uit gewoontevorming dan is ‘gewoonte’ een rechtsbron. Onder gewoonterecht moet dan worden verstaan dat men overtuigd is dat de gedragingen overeenkomen met wat men vindt dat er behoort te gebeuren. Naast herhaling moet dus ook het flexplek huren eindhoven besef bestaan dat de gedragingen behoren plaats te vinden.
Het burgerlijk recht, dat wil zeggen het recht dat geldt in de relaties tussen burgers, is gecodificeerd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het algemene strafrecht is gecodificeerd in het Wetboek van Strafrecht. Deze codificatie houdt overigens niet in dat buiten het BW geen enkel privaatrecht en buiten het Wetboek van Strafrecht geen enkel strafrecht is te vinden. In vele wettelijke voorschriften komen strafbepalingen voor.
Er is meer recht dan in wetten of flexplek huren den haag wetboeken beschreven staat. Wetten zijn soms voor meer dan één uitleg vatbaar. Als de rechter een regeling, bijvoorbeeld een wet, steeds op dezelfde manier uitlegt, kan die uitleg bindend recht worden, dat wil zeggen dat volgens de op dat moment algemeen heersende rechtsopvattingen van deze uitleg niet meer mag worden afgeweken. Het is een nieuwe ontwikkeling in het recht, die daarna gecodificeerd kan worden.
•Voorbeeld De zaak ‘Lindenbaum-Cohen’ ging flexplek huren haarlem over het volgende. Cohen had geprobeerd om de bediende van zijn concurrent Lindenbaum ertoe te bewegen om beroepsgeheimen van zijn werkgever te verraden. Deze manier van concurreren was niet uitdrukkelijk in de wet verboden. De Hoge Raad overweegt dat het woord ‘onrechtmatig’ (zoals dit voorkwam in art. 1401 van het toenmalige Burgerlijk Wetboek en dat een essentieel onderdeel is van het begrip onrechtmatige daad) niet gelijkstaat met ‘strijdig met een wetsbepaling’. Volgens de Hoge Raad moest onder een onrechtmatige daad worden verstaan ‘een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijd is met des daders rechtsplicht, of indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een anders persoon of goed.’ De uitspraak van de Hoge Raad (HR 31 januari 1919, Nj 1919, 161) is meer dan 70 jaar later bevestigd in art. 6:162 lid 2 BW: ‘Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond.’
1.2.2 Publiekrecht en privaatrecht Publiekrecht regelt de verhouding tussen overheidsorganen onderling, en die tussen de overheid en flexplek huren tilburg de burger. Tot het publiekrecht rekent men bijvoorbeeld het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht.
•Voorbeeld In de Kieswet is het kiesrecht geregeld. In art. 68 Grondwet (Gw) is geregeld dat de ministers en staatssecretarissen de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk inlichtingen verstrekken. Deze regel van staatsrecht is medebepalend voor de verhouding tussen de Regering en de Staten-Generaal. In het Wetboek van Strafvordering is geregeld hoe lang de overheid een verdachte mag vasthouden voordat de rechter een vonnis uitspreekt.

Bewust of onbewust

Beslissingen nemen is net zoiets als in proza spreken: mensen doen dit, bewust of onbewust, voortdurend. Daarom is het niet verrassend dat besluitvorming een onderwerp is dat uiteenlopende disciplines bezighoudt, van wiskunde en statistiek, via economie en politieke wetenschappen, tot sociologie en psychologie. Het onderzoek naar beslissingen richt zich flexplek huren eindhoven zowel op normatieve als op descriptieve vragen. Normatieve analyse bemoeit zich met de aard van rationaliteit en de logica van besluitvorming. Daartegenover houdt descriptieve analyse zich bezig met overtuigingen en voorkeuren van mensen zoals ze zijn, en niet zoals ze zouden moeten zijn. Een groot deel van het onderzoek naar oordeelsvorming en keuze wordt gekenmerkt door de spanning russen normatieve en descriptieve overwegingen. Analyses van besluitvorming maken doorgaans onderscheid tussen riskante en flexplek huren den haag risicoloze keuzen. Het paradigmatische voorbeeld van beslissen onder risico is de aanvaardbaarheid van een gok die met gespecificeerde waarschijnlijkheden geldelijke uitkomsten oplevert. Een exemplarische risicoloze beslissing betreft de aanvaardbaarheid van een transactie waarin een goed of dienst wordt ingewisseld tegen geld of arbeid. In het eerste deel van dit artikel presenteren we een analyse van de cognitieve en psychofysische factoren die de waarde van riskante vooruitzichten bepalen. In het
Dit artikel is oorspronkelijk gepresenteerd in augustus 1983 als voordracht op een bijeenkomst van de American Psychological Associarion ter flexplek huren haarlem gelegenheid van de Distinguished Scientific Contriburions Award. Het onderzoek is ondersteund door toekenning nr 197-058 van her U.S. Office of Naval Research. Oorspronkelijk gepubliceerd in American Psychologist, vol. 34, 1984.
tweede deel breiden we deze analyse uit naar transacties en ruilhandelingen. Riskante keuzen, zoals of je wel of niet je paraplu moet meenemen en of een land al of niet een oorlog moet beginnen, worden gemaakt zonder voorkennis van hun consequenties. Omdat de gevolgen van zulke handelingen afhankelijk zijn van onzekere gebeurtenissen zoals het weer of de vastberadenheid van de tegenstander, kan de keuze van een handeling worden opgevat als het aangaan van een gok die met verschillende waarschijnlijkheden verschillende uitkomsten kan opleveren. Daarom is het flexplek huren tilburg begrijpelijk dat het onderzoek naar besluitvorming onder risico zich heeft geconcentreerd op keuzen tussen eenvoudige gokken met geldelijke uitkomsten en specifieke waarschijnlijkheden, in de hoop dat deze simpele problemen ons op het spoor zullen brengen van onderliggende houdingen tegenover risico en waarde.

Representativiteit

Representativiteit Veel van de probabilistische vragen waarmee mensen moeite hebben, behoren tot de volgende typen: Wat is de kans dat object A tot klasse B behoort? Wat is de kans dat uitkomst A uit proces B voorkomt? Wat is de kans dat proces B uitkomst A veroorzaakt? Bij het beantwoorden van dergelijke vragen vertrouwen mensen vooral op de heuristiek van flexplek huren eindhoven representativiteit, waarin kansen worden ingeschat aan de hand van de mate waarin A representatief is voor B; met andere woorden, de mate waarin A op B lijkt. Als A bijvoorbeeld sterk op B lijkt, zal men oordelen dat de kans dat A uit B voortkomt groot is. Aan de andere kant, als A sterk van B afwijkt, zal men denken dat A hoogstwaarschijnlijk niet uit B voortkomt. We kunnen dit oordelen op basis van representativiteit met flexplek huren den haag een voorbeeld verduidelijken. Stel, iemand wordt als volgt door een oud-buurman beschreven: ‘Steve is verlegen en teruggetrokken, is altijd behulpzaam, maar interesseert zich niet voor andere mensen of alledaagse gebeurtenissen. Hij is bescheiden en netjes, heeft behoefte aan orde en structuur en is uitermate nauwkeurig.’ Hoe schatten mensen nu in dat Steve een bepaald beroep uitoefent als ze uit een lijst van mogelijkheden (bijvoorbeeld boer, verkoper, piloot, bibliothecaris en arts) moeten kiezen? Hoe rangschikken mensen deze flexplek huren haarlem beroepen, van meest tot minst waarschijnlijk? Met de heuristiek van representativiteit wordt de kans dat Steven bibliothecaris is ingeschat aan de hand van de mate waarin zijn karakterbeschrijving representatief is voor of lijkt op het stereotiepe beeld van bibliothecaris. Onderzoek naar dergelijke problematiek heeft aangetoond dat mensen de beroepen op exact dezelfde manier rangschikken, of ze nu kijken naar kans of flexplek huren tilburg overeenkomstigheid. 1 Deze benadering op het schatten van kansen leidt echter tot grote fouten, aangezien overeenkomstigheid of representativiteit niet beïnvloed wordt door dezelfde factoren die invloed hebben op kansinschatting.

Financiële aspiraties

Doelen maken veel uit. Negentien jaar nadat zij hun financiële aspiraties kenbaar hadden gemaakt, hadden veel van de respondenten die een hoog inkomen begeerden dit ook bereikt. Onder de 597 artsen en andere medische professionals in de steekproef flexplek huren eindhoven stond elk toegevoegd punt op de schaal voor het belang van geld gelijk aan 14.000 dollar (uit het jaar 1995) aan hoger inkomen uit werk. Ook niet-werkende gehuwde vrouwen hadden hun financiële ambities gerealiseerd. Elk punt op de schaal kwam voor deze vrouwen overeen met een toename van meer dan 12.000 dollar aan gezinsinkomen, kennelijk op grond van de inkomsten van hun echtgenoot. Het belang dat mensen op achttienjarige leeftijd hechtten aan inkomen hield ook een voorspelling in over hun tevredenheid met hun inkomen als volwassenen. We hebben een vergelijking gemaakt tussen tevredenheid over het leven in een groep met een hoog inkomen (meer dan 200.000 dollar gezinsinkomen) en in een groep met een laag tot flexplek huren den haag gemiddeld inkomen (minder dan 50.000). Het effect van inkomen op tevredenheid over het leven was groter bij degenen die rijkdom als een doel van wezenlijk belang hadden aangegeven: .57 op een vijfpuntsschaal. Het overeenkomstige verschil bij degenen die hadden aangegeven dat geld onbelangrijk was bedroeg slechts .12.7 De mensen die rijk wilden worden en dit doel ook bereikten, waren significant tevredener dan het gemiddelde; degenen die rijk wilden worden en dit doel niet bereikten, waren significant minder tevreden. Hetzelfde principe geldt voor andere doelen: één recept voor ontevredenheid bij volwassenen is doelen stellen die bijzonder moeilijk bereikt kunnen worden. Afgemeten tegen de tevredenheid over het leven twintig jaar later, is het minst veelbelovende doel dat een jongere zou kunnen hebben ‘succesvol zijn als uitvoerend kunstenaar’. De doelen die flexplek huren haarlem jongeren zich stellen zijn van invloed op wat er met hen gebeurt, waar ze terechtkomen en hoe tevreden ze zijn. Deels op grond van deze uitkomsten ben ik van gedachten veranderd over de definitie van welzijn. De doelen die mensen zich stellen zijn zo belangrijk voor wat ze doen en hoe ze zich daarover voelen, dat een exclusieve gerichtheid op ervaren welzijn niet houdbaar is. We kunnen niet vasthouden aan een begrip van welzijn dat geen rekening houdt met wat mensen willen. Aan de andere kant is een begrip van welzijn dat geen rekening houdt met hoe mensen zich tijdens hun leven voelen en zich alleen richt op hoe ze zich voelen als ze over hun leven denken al evenmin houdbaar. We moeten genoegen nemen met de complicaties van een flexplek huren tilburg gemengd gezichtspunt waarbij rekening wordt gehouden met het welzijn van beide zelven.

Cold-pressortest

Welk zelf moet de toon aangeven? Om de sterke rol aan te tonen die het terugblikkende zelf speelt bij het nemen van beslissingen hebben mijn collega’s en ik een experiment ontworpen met een milde vorm van marteling, die ik de koude-handproef zal noemen (de lelijke technische naam is cold-pressortest). Aan deelnemers wordt gevraagd hun hand tot aan de pols kantoor huren eindhoven  in pijnlijk koud water te houden totdat ze worden uitgenodigd om de hand terug te trekken en een warme handdoek aangeboden krijgen. De proefpersonen in ons experiment gebruikten hun vrije hand om pijlen op een toetsenbord te bedienen voor een doorlopende registratie van de pijn die ze ervoeren, als een directe communicatie van hun ervarende zelf. We kozen een temperatuur die matige maar draaglijke pijn oplevert; de vrijwillig deelnemende proefpersonen hadden natuurlijk de vrijheid om hun hand op elk moment terug te trekken, maar geen van hen verkoos dit te doen. Elke deelnemer moest twee proeven met de koude hand doorstaan:
De korte proef bestond uit 60 seconden onderdompeling in water van 14 graden Celsius, wat als pijnlijk koud maar niet als ondraaglijk wordt ervaren. Aan kantoor huren den haag het einde van de 60 seconden vroeg de proefleider de deelnemers hun hand uit het water terug te trekken en kregen ze een warme handdoek aangeboden.
De lange proef duurde 90 seconden. De eerste 60 seconden waren gelijk aan de korte proef De proefleider zei aan het einde van de 60 seconden helemaal niets. In plaats daarvan deed hij een kraan open om iets warmer water in de bak te laten lopen. Tijdens de extra 3 0 seconden steeg de temperatuur van het water met ongeveer 1 graad, net genoeg om de meeste proefpersonen te laten ontdekken dat de intensiteit van de pijn licht verminderde.
Onze deelnemers kregen te horen dat ze drie proeven met de koude hand zouden krijgen, maar in feite ondergingen ze alleen maar de korte en de lange proef, elk met een verschillende hand. Deze twee proeven werden uitgevoerd met een tussenruimte van zeven minuten. Zeven minuten na de tweede proef kregen de deelnemers een keuze aangeboden over de derde proef. Hun werd kantoor huren haarlem verteld dat een van hun ervaringen op precies dezelfde manier herhaald zou worden, en ze konden vrij kiezen of ze de ervaring met hun linkerhand of die met hun rechterhand wilden herhalen.5 Natuurlijk had de helft van de deelnemers de korte proef met de linkerhand ondergaan en de andere helft met de rechter; de ene helft was ook met de korte proef begonnen en de andere helft met de lange enzovoort. Dit was een zorgvuldig opgezet experiment. Het experiment was bedoeld om een conflict te doen ontstaan tussen de belangen van het ervarende en het terugblikkende zelf, en ook tussen ervaren utiliteit en beslissingsutiliteit. Vanuit het gezichtspunt van het ervarende zelf was de lange proef duidelijk zwaarder. We verwachtten dat het terugblikkende zelf een andere mening zou hebben. De regel van piek en afloop voorspelt een slechtere herinnering aan de korte dan aan de lange proef, en verwaarlozing van duur voorspelt dat het verschil tussen 90 en 60 seconden pijn veronachtzaamd zal worden. Daarom voorspelden we dat de deelnemers een gunstiger (of minder ongunstige) herinnering aan de lange proef zouden hebben en ervoor zouden kiezen om die te herhalen. En dat deden ze ook. Tachtig procent van de deelnemers die rapporteerden dat hun pijn tijdens de laatste fase van de langere proef was verminderd, koos ervoor om deze proef te herhalen en verklaarde zich daarmee bereid om tijdens de verwachte derde proef 30 seconden van nodeloze pijn te verdragen. De deelnemers die aan de lange proef de voorkeur gaven, waren geen masochisten en kozen er niet weloverwogen voor om zichzelf aan de zwaardere ervaring bloot te stellen; ze maakten alleen maar een vergissing. Als we hun hadden gevraagd of ze de voorkeur zouden geven aan een kantoor huren tilburg onderdompeling van 90 seconden of alleen maar aan het eerste deel daarvan, zouden ze ongetwijfeld voor de korte optie gekozen hebben. Maar we maakten geen gebruik van deze woorden en de proefpersonen deden wat hun natuur hun ingaf: ze kozen voor een herhaling van de proef waaraan ze de minst onplezierige herinnering hadden. De proefpersonen wisten heel goed welke van de twee onderdompelingen het langst duurde – dat hadden we hun gevraagd – maar ze maakten van die kennis geen gebruik. Hun beslissing werd bepaald door een eenvoudige regel van intuïtieve keuze: kies de optie die je het prettigst vindt, of het minst onprettig. Geheugenregels bepaalden hoe onprettig ze de beide opties vonden, en dat bepaalde vervolgens hun keuze. Net als mijn oude puzzel over de injecties onthulde het experiment met de koude hand een discrepantie tussen beslissingsutiliteit en ervaren utiliteit.

Een gecombineerde beoordeling

Wanneer de woordenboeken afzonderlijk beoordeeld worden, wordt woordenboek A het hoogst gewaardeerd, maar natuurlijk verandert de voorkeur bij een gecombineerde beoordeling. Het resultaat illustreert Hsee’s beoordeelbaarheidshypothese: bij een afzonderlijke beoordeling wordt aan het aantal lemma’s geen gewicht toegekend, omdat dit kantoor huren eindhoven aantal niet op zichzelf beoordeeld kan worden. Bij een gecombineerde beoordeling is het daarentegen direct duidelijk dat woordenboek B op dit punt superieur is, en wordt ook duidelijk dat het aantal lemma’s veel belangrijker is dan de toestand van de kaft.9
Onrechtvaardige omslagen Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de rechtspraak op verschillende gebieden te lijden heeft van een voorspelbaar gebrek aan samenhang. Het bewijsmateriaal wordt deels ontleend aan experimenten zoals onderzoek met fictieve jury’s en deels aan observaties van patronen in wetgeving, regelgeving en procesvoering. In één experiment werd in Texas aan de leden van een fictieve jury gevraagd om in verschillende burgerlijke zaken een kantoor huren den haag uitspraak te doen over schadevergoeding. De gevallen werden paarsgewijs gepresenteerd, waarbij steeds sprake was van één eis vanwege lichamelijk letsel en één vanwege financieel verlies. De proefpersonen beoordeelden eerst één van de scenario’s en kregen vervolgens het geval onder ogen kantoor huren haarlem waarmee dit scenario een paar vormde, met het verzoek de twee gevallen te vergelijken. Hierna volgt een samenvatting van zo’n tweetal:
Geval 1: een kind liep brandwonden op toen zijn pyjama vuur vatte terwijl hij met lucifers speelde. De producent van de pyjama’s had ze niet voldoende bestendig gemaakt tegen vuur.
Geval 2: de malversaties van een kantoor huren tilburg bepaalde bank veroorzaakten bij een andere bank een verlies van 10 miljoen dollar.

Een risicobeleid

Een risicobeleid dat afzonderlijke beslissingen samenbundelt tot één geheel, komt overeen met de externe visie op planningsproblemen die ik eerder heb besproken. Het externe gezichtspunt verschuift de aandacht van de specifieke bijzonderheden van kantoor huren eindhoven de situatie die aan de orde is, naar de gegevens van uitkomsten in overeenkomstige situaties. Het externe gezichtspunt is een breed kader voor denken over plannen. Een risicobeleid is een breed kader dat een bepaalde riskante keuze onderbrengt in een verzameling van soortgelijke keuzen. Het externe gezichtspunt en het risicobeleid zijn remedies tegen twee duidelijke vormen van bias die op veel beslissingen van invloed zijn: het overdreven optimisme van de planningsfout en overdreven voorzichtigheid vanwege afkeer van verlies. Deze twee vormen van bias staan tegenover elkaar. Overdreven optimisme beschermt individuen en kantoor huren den haag organisaties tegen de verlammende effecten van afkeer van verlies; afkeer van verlies beschermt ze tegen de dwaasheden van overmatig optimisme. Het gecombineerde resultaat kan de beslisser enige gemoedsrust meegeven. Optimisten geloven dat de beslissingen die ze nemen, voorzichtiger zijn dan ze in werkelijkheid zijn, en beslissers met een afkeer van verlies wijzen op goede gronden riskante proposities af die ze anders misschien zouden accepteren. Er is natuurlijk geen garantie dat de twee vormen van bias elkaar in elke situatie zullen uitschakelen. Een organisatie die zowel buitensporig optimisme als een buitensporige afkeer van verlies uit de weg kan ruimen, moet dat zeker doen. Het doel zou moeten zijn het externe gezichtspunt met een risicobeleid te combineren. Richard Thaler vertelt over een gesprek over besluitvorming dat hij had met de kantoor huren haarlem topmanagers van de 25 divisies van een grote onderneming. Hij vroeg hen een riskante optie onder ogen te zien waarbij ze, met gelijke waarschijnlijkheden, een grote hoeveelheid van het kapitaal onder hun hoede konden verspelen, of het dubbele van die hoeveelheid verdienen. Geen van de managers was bereid op zo’n gevaarlijke gok in te gaan. Vervolgens richtte Thaler zich tot de ceo van de onderneming, die ook aanwezig was, en vroeg hem naar zijn mening. Zonder aarzelen antwoordde de ceo: ‘Ik zou willen dat ze allemaal hun risico zouden nemen.’ In de context van dat gesprek was het begrijpelijk dat de ceo het voorgelegde probleem bekeek vanuit een breed kader dat alle 25 weddenschappen omvat. Net als in het geval van Sam toen hem werd kantoor huren tilburg voorgesteld honderd keer kop of munt te gooien, kon hij zich oriënteren op een cijfermatige samenbundeling om het algehele risico te matigen.

Zeldzame gebeurtenissen


Ik heb verscheidene malen Israël bezocht tijdens een periode waarin er betrekkelijk veel zelfmoordaanslagen in bussen plaatsvonden -hoewel ze in absolute termen natuurlijk heel zeldzaam waren. Tussen december 2001 en september 2004 werden er 23 van deze aanslagen gepleegd, waarbij in totaal 236 dodelijke slachtoffers vielen. Op dat moment was het aantal kantoor huren eindhoven dagelijkse buspassagiers in Israël ongeveer r,3 miljoen. Voor deze reizigers was het risico bijna te verwaarlozen, maar het publiek dacht daar anders over. De mensen vermeden de bussen zoveel mogelijk en veel busreizigers hielden gespannen in de gaten of hun medepassagiers pakjes vervoerden of al te ruim gekleed gingen. Ik had niet veel gelegenheid om van bussen gebruik te maken omdat ik in een huurauto reed, maar ontdekte met enige ergernis dat ook mijn eigen gedrag door de aanslagen werd beïnvloed. Ik merkte dat ik het niet prettig vond om bij een stoplicht naast een bus te staan en dat ik wanneer het licht op groen sprong sneller wegreed dan kantoor huren den haag gebruikelijk. Ik schaamde me omdat ik natuurlijk beter wist. Ik wist dat het risico te verwaarlozen was en dat elke verandering in mijn gedrag een onevenredig hoog ‘beslissingsgewicht’ toekende aan een uiterst kleine waarschijnlijkheid. Ik zou gemakkelijker gewond kunnen raken bij een verkeersongeluk dan door stil te staan naast een bus. Maar mijn vermijding van bussen werd niet gemotiveerd door een rationele zorg over mijn voortbestaan. Wat me bezielde was de ervaring van het moment: naast een bus staan deed me kantoor huren haarlem denken aan bommen en deze gedachten waren onaangenaam. Ik ging bussen uit de weg omdat ik aan iets anders wilde denken. Mijn ervaring maakt duidelijk hoe terrorisme werkt en waarom het zo effectief is. Een zeer levendig beeld van dood en verderf, dat voortdurend wordt bekrachtigd door aandacht in de media en in gesprekken, wordt bijzonder toegankelijk, vooral als het in verband staat met een specifieke situatie zoals het zien kantoor huren tilburg van een bus. De opwekking van emoties is associatief, automatisch en ongecontroleerd, en roept een impuls op jezelf actief te beschermen.