Type oriëntatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Type oriëntatie bepaalt internetgebruik en marketingaanpak Bepalen welke oriëntatie bij de organisatie past is belangrijk, omdat het bepaalt wat internet kan doen – of juist niet. Bij interne of doelgroeporiëntatie wordt internet in feite toegevoegd aan de reguliere bedrijfsprocessen. En in deze gevallen blijven ook de traditionele marketingsprincipes en -aanpakken vanuit het doelgroepdenken van toepassing. Kiest men voor een klant- of netwerkoriëntatie, dan wordt internet een integraal onderdeel van het bedrijfsconcept. Het gaat om wat de klant wil, hoe die zich ontwikkelt en met wie hij of zij praat. Aangepaste aanpakken en websites, rekening houdend met de verschillende oriëntaties, portal-strategie zijn dan ook aan te bevelen. Daartoe dienen bedrijven te beslissen over hun ‘portal’-strategie. Vanuit de marketingoptiek wordt nog te veel met hagel geschoten op alles wat in de markt beweegt en wordt te weinig focus aangebracht. Bedrijven dienen na te denken over hun ‘verticale’ (bedrijfskolomgerichte) ‘portals’ en hun ‘segment portals’, zo beveelt een recente McKinsey-studie aan. verticale porrals Verticale ‘portals’ zijn gewijd aan de functie of schakel die men binnen een bedrijfskolom (in een bepaalde bedrijfstak) wil vervullen, door bijvoorbeeld het aanbieden van autoverzekeringen of financiële diensten. segment portals Segment ‘portals’ zijn in feite subsites binnen op de massamarkt gerichte portals om specifieke doelgroepen te bedienen (denk bijvoorbeeld aan Yahoo’ Finance) die slechts in een beperkt aantal producten of diensten zijn geïnteresseerd. Daarbij dient uiteraard ook 828 het onderscheid tussen B2B (business-to-business)-vormen van ‘e-commerce’ en B2C ‘e-commerce’ (business-to-consumer)-verkoop goed voor ogen te worden gehouden. Het kiezen van een 8ZC effectieve bedrijfsstrategie voor internet is derhalve niet een automatiseringsprobleem, maar vergt een toegesneden en afgewogen benadering. Conflicten tussen kanaalbelangen en partijen die daarbij in de bedrijfskolom een rol spelen, zijn niet denkbeeldig. En bij multichannelbenadenng een multichannelbenadering dient men ook steeds bedacht te zijn op het kantoorruimte amsterdam ontstaan van kannibalisatie-effecten, waarbij uitholling van omzet ontstaat door in de verschillende kanalen met elkaar strijdige dingen te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsstelling en serviceverlening. Zomaar aankondigen dat een bedrijf een internetstrategie aan het optuigen is, is dus niet voldoende. Internet en ‘e-commerce’ zijn geen toverwoorden, maar vergen een uitgekrisgeintegreerde talliseerde benadering, vooral ook een geïntegreerde managementbenadering.

Procesactiviteiten in stappen

Gerelateerde afbeeldingHet in kaart brengen van de procesactiviteiten vindt plaats in een aantal stappen: Procesanalyse. Het productieproces wordt ontleed in verschillende bewerkingen, waarbij vanuit het fabricageschema worden aangegeven: de onderdelen, grondstoffen en materialen waaruit het product is opgebouwd; de noodzakelijke bewerkingen; het eindproduct. Bewerkingsanalyse. De bewerkingen worden als onderdelen van het proces onderscheiden in te verrichten handelingen, bijvoorbeeld: zagen, lakken, opslaan. Handelingenanalyse. De handelingen worden in elementaire bewegingen gesplitst, bijvoorbeeld: ‘pak onderdeel 3 met rechterhand’, ‘plaats het onderdeel in machine’.
Bij het geven van leiding aan het productieproces en het beheersen ervan wordt gebruikgemaakt van verschillende (management)technieken om deze activiteiten systematisch en effectief te kunnen voorbereiden, plannen en bijsturen. Denk aan: arbeidsstudie: tijd- en bewegingsstudie, methoden- en handelingenstudie; planningstechnieken; kwaliteitscontrole; bedrijfssignalering.
Vaststelling productiemethoden Bij de vaststelling van de productiemethoden zal, nadat eerst is vastgesteld wat er geproduceerd gaat worden, worden aangegeven op welke wijze de productie gaat plaatsvinden: welke bewerkingsfasen tegelijkertijd en/ of achtereenvolgens nodig zijn; op welke wijze deze moeten worden uitgevoerd; welke machines, gereedschappen en (vak)bekwaamheden van mensen hierbij nodig zijn; hoe de productiemiddelen zullen worden opgesteld en de werkplaatsen zullen worden ingericht; denk aan de opstelling van machines, de loopafstanden van de productiemedewerkers, de opstelling van voorraadposten, loopruimten, ruimten voor intern routing transport en dergelijke. Dit betreft zowel de ‘routing’ als de ‘lay-out’. tl.HOM·• Spraaktechnologie in magazijn en op testbaan In het magazijn weerklinkt wel eens protest over de handterminals. Ze zouden omslachtig zijn en de bewegingsvrijheid van de gebruiker beperken, waardoor het niet altijd eenvoudig is medewerkers te motiveren met de toestellen te werken. Een onderzoek bij de Amerikaanse jeansproducent Lee Apparel wees zelfs uit dat verschillende orderverzamelaars met pols-, elleboog-en bovenarmaandoeningen te kampen hadden door de repetitieve beweging die ze maken bij het hanteren van scanners/terminals. Sinds kort doet een nieuwkomer zijn intrede bij de order picking in distributiecentra: de draagbare voice terminal. Volvo Europa Truck in Gent zet nog een stap verder en gebruikt de terminals momenteel bij de testritten van vrachtwagens.
Spraakherkenning De portable voice terminal combineert stemherkenning, stemrespons en barcodescanning.
Portable voice terminal (PVT) De PVT bestaat uit een kantoorruimte amsterdam stemterminal en een hoofdtelefoon met een verbonden microfoon. De hoofdtelefoon bedekt slechts één oor waardoor de gebruiker het contact met zijn omgeving niet verliest. In afdelingen waar
het dragen van een helm verplicht is, kan de hoofdtelefoon in de helm worden gemonteerd. De gebruiker kan kiezen uit verschillende uitvoeringen en heeft op die manier zijn persoonlijke hoofdtelefoon. Vooral in situaties waar de gebruiker beide handen nodig heeft, is de PVT ideaal. Het maakt niet uit of hij handschoenen draagt of vuile handen heeft en bovendien kan hij ogen en handen vrij houden en voelt hij zich minder geremd in zijn bewegingen. ‘Op de voice terminal kunnen barcodescanners worden gekoppeld om op specifieke momenten te gebruiken, maar toch kan scanning bij order picking helemaal uitgesloten worden. In een magazijn moet in principe niet één barcode meer worden gelezen’, aldus Pascal Persyn. Hoewel nagenoeg alle applicaties die vandaag met een handterminal gebeuren, door voice kunnen worden vervangen, is het bijvoorbeeld bij EAN 13, efficiënter om met een pen te scannen.

Controlefunctie, informatievoorziening en control(e)

Gerelateerde afbeelding

Voor de bepaling van de informatiebehoefte in de organisatie en het vaststellen van de wijze en de vorm waarin en de frequentie waarmee informatie ter beschikking zal moeten komen, is het nodig te weten wie, waar in het bedrijf welke beslissingen mag nemen. De informatiebehoefte en de daarop in te richten informatievoorziening wordt in samenhang met het niveau in een organisatie wel voorgesteld in een zogenoemde ‘informatiedriehoek’. Strategische informatie vergt dan bijvoorbeeld aggregatie en verdeling van informatie afkomstig van het operationele en tactische niveau en zal met andere tijdsintervallen in samenvattende overzichten worden gepresenteerd met het oog op de gevolgen op de langere termijn (zie figuur 11. 2).
Een noodzakelijke aanvulling op plannen is altijd de (voortgangs)controle, die tot doel heeft vast te stellen of de voortgaande activiteiten in de uitvoering volgens plan verlopen. De werkelijkheid wordt dan met het plan geconfronteerd. Bij afwijkingen tussen de twee zal een corrigerende actie moeten worden ondernomen. Het spreekt vanzelf dat dit tijdige kantoorruimte amsterdam informatieverwerking vereist. In subparagraaf 1 1.1.2 zullen we afzonderlijk op bedrijfssignalering ingaan.
Enkele redenen voor (interne) controle Controle is noodzakelijk omdat mensen en systemen feilbaar zijn. Veel dingen kunnen vaak beter of anders worden uitgevoerd dan eerst mogelijk leek. Ook is soms een oordeel niet geheel juist. Het is dus altijd van belang van de werkelijke gang van zaken op de hoogte te blijven. Daarnaast maakt delegatie (het overdragen van taken met bijbehorende bevoegdheden, zie hoofdstuk 7) controle noodzakelijk. Men dient er immers van overtuigd te zijn dat de uitvoering van taken naar behoren plaatsvindt. De uitvoering zelf is dan aan anderen opgedragen. Om deze redenen vindt in een bedrijf of instelling namens de leiding (van het bedrijf of van een afdeling) interne controle plaats. Het is van belang juiste meetpunten te kiezen en doelmatige normen te bepalen. Pas dan zal vergelijking tussen norm en werkelijkheid de leiding zinvolle en vereiste (controle-)informatie geven. Interne controle is gericht op het beheersen van processen die zich binnen een organisatie voltrekken. Zonder gerichte controle is beheersing in elk geval niet mogelijk.
Om van de voortgang van de uitvoering op de hoogte te blijven, kan een leidinggevende of uitvoerende medewerker verschillende hulpmiddelen gebruiken. Soms kunnen afwijkingen door directe controle of waarneming ( oogtoezicht) worden vastgesteld. Veelal is er echter sprake van indirecte controle en worden achteraf afwijkingen door middel van een verslag over de uitvoering of de stand van zaken vastgesteld. Controle kan gericht zijn op het nagaan: of wel volgens toegekende bevoegdheden is gehandeld; of de uitvoering van opdrachten juist en efficiënt is geweest; of de werkzaamheden voldoende voortgang vinden; of de juiste normen in tijden, hoeveelheden en kwaliteit zijn gehanteerd. De controlefunctie richt zich hiermee dus vooral op de feitelijke bedrijfsactiviteiten. Controle kan voorts ook worden gericht op genomen beslissingen, op de in het bedrijf aanwezige waarden (in geld en goederen) en op de administratie.

Prestatiebeoordeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Na een periode die vooraf is bepaald worden de behaalde resultaten vergeleken met de gestelde normen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen en welke wensen de medewerker heeft op het gebied van verdere opleiding en bijscholing. Ook zullen er nieuwe prestatienormen voor de volgende periode moeten worden vastgesteld. Daarna verlopen de stappen zoals eerder is beschreven. Actieplannen worden bijgesteld. Er is sprake van een zich herhalende cyclus die stapsgewijs wordt doorlopen.
Voordelen ‘management by ohjectives’ ‘Management by objectives’ heeft zowel voor de leidinggevende als voor de betrokken medewerker een aantal duidelijke voordelen. Voor de leidinggevende heeft MbO uiteraard ‘management by exception’ het voordeel dat het ondergeschikten motiveert te werken aan kernresultaten. Het formuleren daarvan schept gunstige voorwaarden voor delegatie, ‘management by exception’ en prestatiebeoordeling prestatiebeoordeling. Verder levert MbO een raamwerk voor begeleiding, ondersteuning en daarmee ook voor het opbouwen van een goede persoonlijke relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte. De ondergeschikte participeert in het vaststellen van de kernresultaten. Daardoor weet hij niet alleen wat er van hem wordt verwacht, hij zal de gestelde normen ook eerder accepteren. Bovendien kan hij behaalde resultaten voortdurend vergelijken met de afgesproken normen. Ten slotte kan hij de condities waarbinnen hij moet presteren beïnvloeden door belemmerende factoren ter sprake te brengen. Van een met zorg geïntroduceerd en goed lopend systeem van ‘management by objectives’ mag dan ook worden verwacht dat het moreel hoger en de productiviteit in de organisatie groter zal worden.
Bij de planning en voortgangscontrole kunnen verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals planborden, Gantt-kaarten en optimaliseringstechnieken. Toepassing van kantoorruimte amsterdam voorrangsregels kan een bijdrage leveren aan het verkorten van wachttijden en daarmee aan het verbeteren van levertijden.
Om een hoge graad van efficiency te bereiken en een goede service aan klanten te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze snel over informatie kan worden beschikt. Op basis daarvan kunnen beslissingen worden genomen over de inzet van mensen en machines, over de volgorde van bewerkingen, orders, spoedorders en dergelijke. Planborden kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Een goed planningssysteem maakt beloften en afspraken zichtbaar en laat op een overzichtelijke wijze de volgorde van werkzaamheden, de vastlegging van mensen en middelen en de nog beschikbare capaciteit zien, bijvoorbeeld door middel van orderplanning, machineplanning en de inzetplanning van mensen of ploegen. Dit voorkomt een te late aflevering van orders of machinestilstand door het niet tijdig leveren van materialen. In één oogopslag wordt de stand van de doorloop van orders zichtbaar.

Communicatie en beïnvloedende factoren

Gerelateerde afbeelding

Een aandachtspunt dat in algemene zin geldt voor elk van de vier aspecten is dat hoe beter de verschillende aspecten waarneembaar en bespreekbaar zijn, hoe doeltreffender het betreffende aspect gecommuniceerd kan worden. Dit betekent voor het zakelijke aspect dat eenvoud van stijl, zoals korte zinnen, bekende woorden, een heldere structuur (logische volgorde en overzichtelijke opbouw van het betoog) en een aantrekkelijke presentatie (stimulerende stijlmiddelen, zoals voorbeelden, vergelijkingen en humor) de waarneembaarheid en de bedoelde interpretatie bevorderen. Een aandachtspunt ten aanzien van het expressieve aspect (al dan niet bewust meegezonden informatie over de persoon van de zender) is dat hoe minder er sprake is van angst om zichzelf bloot te geven en hoe groter de behoefte is om open en eerlijk te zijn in bedoelingen, des te kleiner de kans is dat de drie andere aspecten verkeerd waargenomen worden. Denken dat men met een ander kan communiceren zonder daarmee tevens iets over zichzelf te zeggen c.q. prijs te geven is een illusie. Dat de ander het expressieve aspect niet altijd wil of kan waarnemen is een andere zaak. Ten aanzien van het relationele aspect (de persoonlijke verhouding die de zender met de ontvanger op dat moment wenst te hebben: van vriend tot vijand) geldt dat dit vooral wordt gecommuniceerd door non-verbale signalen (intonatie, fysieke afstand, lichaamshouding). In het algemeen kan gesteld worden dat een grote emotionele betrokkenheid van de zender het bij de ontvanger moeilijker maakt om het zakelijke aspect objectief en volledig over te brengen. Bij het appellerende of uitnodigende aspect gaat het om het uitoefenen van invloed op het denken, doen of voelen van de ontvanger. Daarbij kunnen uitgezonden signalen expliciete en verborgen uitnodigingen tot interpretatie bevatten.
Naast informatievoorziening die berust op systematische verwerking van interne en externe organisatiegegevens is goede communicatie van het grootste kantoorruimte amsterdam belang voor de besluitvorming. Er worden intussen echter heel wat fouten gemaakt in de communicatie tussen mensen in de organisatie. Communicatie tussen mensen in de organisatie wordt mede beïnvloed door alle aspecten van menselijk gedrag. Denk aan slecht kunnen luisteren, frustratie en dergelijke. Ook kan het ontbreken van goede en open communicatiekanalen nadelig uitwerken. In sommige gevallen zijn in een organisatie de communicatiekanalen gewoon geblokkeerd omdat iemand het niet eens is met een bericht of er zelfs geen nota van neemt. Censureren of het bewust of onbewust vervormen van berichten kan eveneens problemen opleveren. Effectieve communicatie vooronderstelt, zoals al is gezegd, tweerichtingsverkeer en vereist zowel een bereidheid tot echt luisteren als een bereidheid tot spreken.
In het proces van communicatie moet men, om deze ‘fouten’ te voorkomen, bij wijze van spreken bereid zijn om ‘in de schoenen van de ontvanger te gaan staan’ om te begrijpen met welke oren en in welke taal iemand een bericht zal ontvangen en met welke gevoelens een bericht zal worden uitgelegd. De kijk van de ander op een boodschap of een bericht is uiteraard bepalend voor zijn reactie. Het is met andere woorden dan de kunst om een bericht of boodschap zo te formuleren dat dit of deze met dezelfde bedoeling wordt ontvangen en uitgelegd als waarin dit of deze oorspronkelijk werd verzonden. Veelal treedt echter vertekening op van informatie. Dit gebeurt onder meer door: omgevingsfactoren, zoals lawaai in een fabrieksruimte of geografische afstand tussen vestigingen; menselijke factoren, waarbij zowel verstandelijke factoren (geheugen, vergeetachtigheid, niet herkennen van een ‘lijn’ in een verhaal of het niet ‘tussen de regels’ door kunnen lezen) als emotionele factoren, zoals angst, frustratie en vooroordelen een rol kunnen spelen.

Competentiemanagement

Gerelateerde afbeelding

De laatste tijd doet het zogenaamde ‘competentiemanagement’ nogal opgang: ‘de juiste mensen de juiste dingen laten doen’ populair gezegd. Voor de ontwikkeling van competenties (kennis, vaardigheden, gedrag en ervaring) hebben sommige bedrijven zelfs (een) competentiemanager( s) aangesteld (zie voorbeeld Ericsson). De opgave voor competentiemanagement en -managers is: de strategische kennis van de bedrijfsleiding vertalen in competentiebeleid. Zij gaan na in hoeverre de bedrijfsdoelen zijn te realiseren met de in de onderneming aanwezige competenties. Wordt het competentieniveau onvoldoende geacht, dan zoeken ze uit hoe de geconstateerde competentiekloof valt te dichten. Zo nodig worden medewerkers door hen aangesproken op hun bereidheid zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Vervolgens worden met ben aan hun individuele situatie en wensen aangepaste ontwikkelingsplannen opgesteld. De aanstelling van een competentiemanager wordt zeker niet gezien als de enige mogelijke oplossing om competenties up-to-date te houden. Een enquête terzake wijst bijvoorbeeld uit dat de ondervraagden in overgrote meerderheid (8 7%) de lijnmanager als verantwoordelijk zien voor de uitvoering van het competentiemanagement. 27% Van de respondenten ziet de P&O-manager als verantwoordelijk en slechts 6% de competentiemanager.
Inmiddels gaat onder de term ‘competentiemanagement’ een veelheid aan vormen schuil: gedragscompetenties onder andere ‘gedragscompetenties’ (die voorspellend zijn of mensen succesvol kunnen kennismanagement zijn in hun functie), maar bijvoorbeeld ook ‘kennismanagement’ (dat vooral is gericht op het in kaart brengen van de kennis van mensen in de organisatie, zie ook subparagraaf 5.5 . 3). Vergaande vormen van competentiemanagement vervangen zelfs de functie als basis voor de opbouw van de organisatie. Bij werving en selectie wordt dan vooral gekeken naar het ‘competentieprofiel’ (in plaats van of naast de standaardfunctiebeschrijving). Beoordelingsgesprekken moeten in het vervolg daarop dan vooral gaan over kantoorruimte amsterdam ‘competentieontwikkeling’. In de praktijk is beloning van competenties echter nog nauwelijks ontwikkeld. Vooral kennisintensieve (grote) bedrijven geven aan bezig te zijn met een of andere vorm van competentiemanagement: organisatiegericht, functiegericht dan wel persoonsgericht. Veelal worden door bedrijven eigen definities gehanteerd met betrekking tot competenties. Vooralsnog kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om iets waarvan gezegd zou kunnen worden ‘ … het geeft niet hoe je het noemt, als het maar werkt … ·. Wat het echt is en hoe het echt verschilt van reeds langer bestaande HBMinstrumenten (en bijvoorbeeld kennismanagemem) zal te zijner tijd nog moeten blijken.

Werving

Gerelateerde afbeelding

Werving heeft betrekking op het aantrekken van mogelijke kandidaten voor bepaalde functies. De personeelsafdeling zal veelal de medewerkers voor ‘lagere’ functies aarnrekken via bepaalde standaardprocedures, bij voorkeur in overleg met de afdeling waar de medewerkers hun werkkring zullen vinden. Het aantrekken van ‘hoger’ leidinggevend kader voor sleutelfuncties in de organisatie of het aantrekken van directiemedewerkers gebeurt meestal niet door de personeelsafdeling. Hiervoor worden veelal externe bureaus of ‘headhurners’ ingeschakeld die de directie of de Raad van Commissarissen van advies dienen. Een belangrijk document bij het voorbereiden van een werving is kantoorruimte huren eindhoven de functiebeschrijving. Een functiebeschrijving geeft mogelijke kandidaten voor een functie informatie over wat in die functie gedaan moel worden. In een op te stellen personeelsadvertentie is het dan van belang functierelevante zaken uil de functiebeschrijving le halen en deze zo concreet mogelijk te vertalen in functie-eisen. Dil betekent dat aangegeven moet worden hoe de functie vervuld moet worden: wat een individu moet kennen, kunnen en zijn om het werk met succes te verrichten.
In een goede personeelsadvertentie zullen naast de naam en de aard van de onderneming of instelling de plaats van vestiging en de omvang van de kantoorruimte huren den haag organisatie dan ook voorkomen: de functienaam, de functieomschrijving, de functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden. Voorts dienen naam en telefoonnummer van de eventuele contactpersoon vermeld te worden en is het ten slotte goed kandidaten informatie te geven over de sollicitatieprocedure en de wijze waarop gereageerd moet worden (inclusief sluitingsdatum). Dit alles geeft een sollicitanl de informatie die hem of haar in staat stelt een zinvolle sollicitatie te doen.
Selectie Selectie is het proces waardoor kantoorruimte huren haarlem uit degenen die voor vervulling van een bepaalde functie in aanmerking komen de meest geschikte persoon wordt gekozen. ‘Geschikt’ heeft hierbij niet alleen betrekking op vakbekwaamheid, maar bijvoorbeeld ook op persoonlijkheidsfactoren. Vaak wordt een kandidaat na eerste selectie aan een psychotechnische test onderworpen om een zo volledig mogelijk beeld van de persoon te krijgen. Een dergelijke kantoorruimte huren tilburg test is dan te beschouwen als een hulpmiddel dat overigens geen ‘harde’ garanties biedt.

Gedrag van groepen en (groeps)productiviteit

Gerelateerde afbeelding

Bij alle denkbare tegenstrijdigheden tussen de verschillende belangen is er ten minste steeds toch één gemeenschappelijk belang, namelijk de instandhouding van de organisatie. Immers, het voortbestaan van deze bron stelt allen in staat (een deel) van de eigen belangen te realiseren. Daarvoor moet (soms) iets ingeleverd worden. Daarvoor krijgt men echter ook iets terug. Soms zal kantoorruimte huren eindhoven het moeilijk zijn om in een organisatie tot een beslissing te komen, bijvoorbeeld bij reorganisatie, verplaatsing van een vestiging, sluiting van een bedrijfsonderdeel. Verschillen in belangen, gevoelens en ervaringen spelen hierbij dikwijls een rol. Natuurlijk kan dan een ‘formele’ stemprocedure worden gehanteerd, maar dit verdient doorgaans geen aanbeveling. Een zeer gebruikelijke vorm van ‘oplossing’ is dan het compromis. Er wordt dan overeenstemming bereikt doordat een ieder wat van zijn eisen, wensen en verlangens laat vallen. Het verschil blijft dan in feite wel bestaan en het is zeker niet uitgesloten dat dit dan later weer terugkomt. Het beste is natuurlijk te streven naar een ‘nieuwe oplossing’, waarin een ieder zich kan vinden en waardoor de oorspronkelijke tegenstellingen worden weggenomen. Vaak ontbreekt daartoe de tijd, maar evenzo vaak misschien de wil, zodat in de meeste gevallen de ‘oplossing’ door middel van domineren van een minderheid (met macht) over kantoorruimte huren den haag een meerderheid of door het sluiten van een compromis totstandkomt (zie paragraaf 9.5).
Mensen in groepen gedragen zich anders dan wanneer zij alleen zijn. Het gedrag van individuen in groepen is meer dan de som van het gedrag van de individuen afzonderlijk. We hebben een groep gedefinieerd als twee of meer met elkaar interacterende en onderling afhankelijke individuen, die bijeen zijn en zichzelf bewust als groep beschouwen. Groepen kunnen formeel dan wel informeel zijn. De meest algemene redenen om in een groep te participeren houden verband met de behoeften aan zekerheid, status, zelfbevestiging, macht, en met de behoefte ergens bij te horen en gestelde doeleinden te kantoorruimte huren haarlem bereiken.
Het gedrag van een groep kan verklaard en voorspeld worden met behulp van de drie zogenoemde ·contingentie ‘variabelen: individuele persoonlijkheidskenmerken, groepsgrootte en de mate van heterogeniteit tussen groepsleden. Heterogene groepen werken effectiever dan homogene. Er bestaat een positief verband tussen algemene kenmerken die in de westerse cultuur positief worden beoordeeld en de productiviteit, het moreel en de onderlinge verbondenheid van een groep. Groepen van kantoorruimte huren tilburg oneven aantal, die groot genoeg zijn om een variëteit aan input te krijgen en klein genoeg zijn om de dominantie van enkele groepsleden te beteugelen, het vormen van subgroepen tegen te gaan en een lange beslissingstijd te voorkomen, functioneren in het algemeen beter.

Standaardprocedures

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Coördinatie kan dus ook tot stand worden gebracht door richtlijnen die algemene geldigheid hebben en als zodanig de concreet te nemen beslissingen beïnvloeden. Hierbij kan dus onderscheid gemaakt worden tussen beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures.
Beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures Voordat we in hoofdstuk 10 verschillende actieplannen bespreken, dienen kantoorruimte huren eindhoven we ook stil te staan bij de zogenoemde standing plans. In tegenstelling tot de actieplannen, die wat hun inhoud betreft afhangen van concrete situaties, moeten ‘standing plans’ opgevat worden als richtlijnen met een algemene geldigheid. Ze beïnvloeden zowel de actieplannen als alle overige beslissingen. We onderscheiden drie soorten: 1 beleidsrichtlijnen 2 standaardmethoden 3 standaardprocedures. Ad 1 Beleidsrichtlijnen beleidsrichtl1in Een beleidsrichtlijn is een algemene richtlijn die aangeeft wat in bepaalde gevallen wel of niet moet worden gedaan. Beleidsrichtlijnen kunnen op velerlei onderwerpen betrekking hebben. Als voorbeeld kantoorruimte huren den haag geven we een beleidsrichtlijn voor het verkoopbeleid: ‘Wij verkopen alleen onder eigen merk.’ Als een potentiële klant een product van het bedrijf wil afnemen om dit onder zijn merk op de markt te brengen, dan weet de verkoper dat hij deze order niet kan accepteren. Een voorbeeld van een beleidsrichtlijn in de personele sfeer is dat werknemers die vijf jaar of langer in dienst zijn slechts in allerlaatste instantie zullen worden ontslagen.
Ad 2 Standaardmethoden standaardmethoden Standaardmethoden kunnen worden gezien als een verfijning en detaillering van de beleidsrichtlijnen. Ze geven meer informatie over hoe in bepaalde situaties moet worden gehandeld. Deze methoden worden meestal op een lager niveau in de organisatie toegepast dan de beleidsrichtlijnen. Als een beleidsrichtlijn bijvoorbeeld kantoorruimte huren haarlem aangeeft dat het loonniveau van het bedrijf op dezelfde hoogte moet liggen als dat van andere bedrijven in de bedrijfstak, dan kan een standaardmethode aangeven hoe dit moet worden berekend.
Ad 3 Standaardprocedures standaardprocedure Een standaardprocedure is een voorschrift waarin wordt aangegeven welke stappen in bepaalde gevallen moeten worden genomen. Deze stappen zijn nog meer gedetailleerd en geconcretiseerd dan bij standaardmethoden het geval is. Zo kan worden voorgeschreven dat een magazijnmedewerker het bereiken van de kantoorruimte huren tilburg minimumvoorraad meldt aan de afdeling Inkoop. Die afdeling berekent daarop volgens een bepaalde formule welke hoeveelheid moet worden bijbesteld.
Standaardprocedures kunnen voor alle aspecten van de organisatie worden ontwikkeld. Zo kan worden voorgeschreven hoe moet worden gehandeld bij personeelswerving of bij het doen van investeringen.

Automatiseren van de werkplek is uit de mode

Gerelateerde afbeelding

Automatiseren van de werkplek is uit de mode De mens hoeft zich niet langer bedreigd te voelen door zijn eigen machines. Aan de trend om steeds meer werk te automatiseren, is een einde gekomen, zo blijkt uit onderzoek onder Duitse industriebedrijven. Veel ondernemingen blijken de automatisering terug te dringen, omdat machines minder flexibeI zijn dan mensen. ‘De horrorscenario’s van fabrieken zonder mensen en overvolle arbeidsbureaus zijn niet uitgekomen’, zei de Duitse minister. Dat de wal het schip heeft gekeerd, blijkt uit onderzoek van het Fraunhofer lnstitut voor systeemtechniek en innovatieonderzoek in Karlsruhe. Dat houdt sinds 1993 regelmatig enquêtes onder Duitse industriebedrijven, vooral in kantoorruimte huren eindhoven de machinebouw. De onderzoekers Gunter Lay en Elna Schirmeister analyseerden cijfers over 1999 en stuitten op een opmerkelijk feit: meer dan eenderde van de onderzochte bedrijven die te maken hebben met automatisering heeft de laatste jaren de automatiseringsgraad teruggedrongen of is van plan dat te doen. De belangrijkste reden die ondernemers daarvoor hebben, is dat er op de markt tegenwoordig minder vraag is naar serieproducten en meer vraag naar speciale, in kleine hoeveelheden geproduceerde producten. Het blijkt echter kantoorruimte huren den haag veel tijd en geld te kosten om een volautomatische fabriek keer op keer opnieuw in te stellen voor de vervaardiging van weer een andere kleine serie producten. Vooral bedrijven die geen voorraden aanhouden maar een product pas afmaken als er een bestelling voor komt, blijken machines te vervangen door mensen. Wat machines niet goed kunnen, kunnen mensen namelijk wel: voor elke klant een net iets ander eindproduct vervaardigen en dat bovendien precies op de afgesproken tijd.
Bron: Trouw, 9 november 2001
Een tweede belangrijke reden om de automatiseringsgraad terug te dringen, is dat het met mensen makkelijker blijkt om pieken en dalen in de vraag op te vangen dan met machines. Maar ook noemen veel ondernemers die de automatisering terugdringen als reden dat zij het beste willen halen uit hun personeel. En bij voortgeschreden automatisering blijkt de mens niet op zijn creatiefst. Dit kantoorruimte huren haarlem weerspiegelt ‘het grotere belang dat in de laatste jaren aan human resources als factor in de concurrentiekracht wordt toegekend’, zegt onderzoeker Gunter Lay. Opvallend is dat juist bedrijven die vernieuwende producten aanbieden, terugkomen op automatisering. Vooroplopen met producten gaat kennelijk niet goed samen met vooroplopen in de automatisering van de productie. Zo zijn het ook juist de bedrijven met de snelst stijgende omzet die de automatiseringsgraad terug blijken te schroeven. En wie denkt dat medewerkers van volautomatische bedrijven met al die machines een hogere productiviteit halen dan werknemers van minder geautomatiseerde bedrijven, vergist zich. De hoogste productiviteit meten de onderzoekers bij werknemers die werken in bedrijven met de minste automatisering. Dit maakt duidelijk, concluderen zij, dat ‘de productiviteitswinst kantoorruimte huren tilburg door volautomatisering van de productie vaak teniet wordt gedaan door de kosten’ van planning en beheer van deze systemen. Dit betekent niet dat alle machines binnenkort op straat komen te staan en de laaggeschoolde arbeiders terug kunnen keren, waarschuwt minister Müller: ‘Het aandeel laaggeschoolden zal blijven afnemen.’ Veeleer zal het in de toekomst aankomen op een samenspel van hooggekwalificeerde mensen en machines.