Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De rechtbank benoemt één of meer deskundigen, een oneven aantal, om een begroting van de te geven schadeloosstelling te maken. De rechtbank benoemt ook een rechter uit haar midden als rechter-commissaris die bij de te houden plaatsopneming, de ‘descente’, aanwezig zal zijn (art. 27 lid 1 en 2 OW). De griffier maakt de door de rechter-commissaris bepaalde winkel huren eindhoven plaats en het tijdstip van de plaatsopneming bekend in de daartoe aangewezen nieuws- of advertentiebladen. Hij roept partijen en deskundigen op om bij de plaatsopneming aanwezig te zijn. 4 De griffier maakt van de opneming een door de rechter-commissaris en hem te ondertekenen proces-verbaal op met alle verklaringen van de gehoorde personen. De rechter-commissaris stelt ook de dag vast waarop de deskundigen hun rapport bij de griffie zullen neerleggen, niet later dan zes maanden na de plaatsopneming (art. 34 OW). 5 De winkel huren den haag griffier maakt de nederlegging aan partijen bekend. Hij doet dat ook in één of meer nieuws- of advertentiebladen (art. 28 OW). 6 Gedurende vier weken na de nederlegging kunnen partijen en belanghebbenden een bezwaarschrift bij de rechter-commissaris indienen. Zo spoedig mogelijk na die termijn vindt de behandeling bij de rechtercommissaris plaats, indien hij behandeling nodig acht (art. 36 OW). 7 De terechtzitting die tot het eindvonnis moet leiden, vindt plaats na verloop van vier weken na de zitting waarop de bezwaarschriften zijn behandeld. Indien geen bezwaarschriften zijn ingediend, wordt de terechtzitting gehouden binnen zes weken na de dag van winkel huren haarlem de nederlegging (art. 37 lid 1 OW). Binnen vier weken na de terechtzitting doet de rechtbank uitspraak over de onteigening en stelt zij in haar vonnis de schadeloosstelling vast. 8 Er is geen hoger beroep tegen het vonnis mogelijk; wel kan binnen twee weken bij de Hoge Raad in cassatie worden gegaan (art. 52 OW). Als de rechtbank conform art. 25 OW een eis tot onteigening niet toewijst (vanwege de daar genoemde formele gebreken) en de dagvaarding nietig verklaart of de eis tot onteigening ontzegt, kan wel in hoger beroep worden gegaan. 9 Binnen acht dagen nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen, laat de griffier een uittreksel publiceren in winkel huren tilburg de aangewezen nieuws- of advertentiebladen. 10 De eigendom gaat over nadat het, eventueel vervroegde, vonnis is ingeschreven in de openbare registers ten hypotheekkantore.

Beschermde monumenten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanwijzing van beschermde monumenten Volgens art. 3 Monw kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Hij kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van een winkel huren eindhoven belanghebbende. Tevoren vraagt de minister advies aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen. Indien het gebouw is gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente, vraagt hij tevens advies aan Gedeputeerde Staten. Hij doet de eigenaar en andere zakelijk gerechtigden mededeling van de adviesaanvraag. Voor een zakelijk gerechtigde is een aanwijzing als monument zeer ingrijpend: hij wordt sterk belemmerd in hetgeen hij met het monument, meestal een gebouw, kan doen. Om te voorkomen dat na de mededeling aan de eigenaar ongewenste plannen worden uitgevoerd, gaat de bescherming van het monument al in op het moment winkel huren den haag dat de eigenaar de mededeling van de adviesaanvraag krijgt.
302 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De minister geeft de eigenaar en de andere zakelijk gerechtigden de gelegenheid om zich te laten horen. De gemeenteraad moet binnen vijf maanden na de adviesaanvrage advies geven. Voordat de minister beslist, hoort hij de Raad voor het Cultuurbeheer, waarin deskundigen zitting hebben. Binnen tien maanden na het verzenden van zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad, beslist de minister over de aanwijzing. Volgens art. 4 Monw stelt de minister burgemeester en wethouders winkel huren haarlem vervolgens van zijn beslissing op de hoogte. Bij een aanwijzing leggen burgemeester en wethouders de beschikking ter inzage en maken dit bekend. De minister zendt ook een afschrift van de inschrijving in het register aan burgemeester en wethouders en aan de bewaarder van de hypotheekregisters en het kadaster. Burgemeester en wethouders leggen het afschrift van de inschrijving ter inzage. De aanwijzing wordt overgeschreven in de openbare registers en in het kadaster wordt melding gemaakt van de aanwijzing. Tegen de aanwijzing als monument staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb ter beschikking.
Alle door de minister aangewezen monumenten worden door de minister in een register ingeschreven (art. 6 Monw).
Op grond van hun autonome winkel huren tilburg bevoegdheden uit de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten in gemeentelijke en provinciale verordeningen in het algemeen gebouwen aanwijzen als gemeentelijk en provinciaal monument.

De belanghebbende

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders moeten dus nagaan of de omstandigheden die de belanghebbende aanvoert inderdaad uitstel van de aanvang of opschorting van de bouw rechtvaardigen.
De Woningwet regelt de intrekking van winkel huren eindhoven een bouwvergunning; er zijn geen speciale voorschriften voor de intrekking van een weigering bouwvergunning. De intrekking kan ambtshalve plaatsvinden, derhalve zonder een verzoek. Indien de gemeente na het weigeren van de bouwvergunning toch wil voortgaan met de afhandeling van de aanvraag, kan de oude aanvraag opnieuw in behandeling genomen, waarbij volgens de Afdeling bestuursrechtspraak als datum van ontvangst genomen moet worden de datum waarop het intrekkingbesluit aan de aanvrager is winkel huren den haag gezonden (bekendgemaakt) (ABRvS 28 juni 1999, AB 1999/415). Voor belanghebbenden is het wenselijk dat het opnieuw in behandeling nemen wordt gepubliceerd, alsof een nieuwe aanvraag is ingekomen.
Het is mogelijk dat op één perceel een nog niet uitgevoerde bouwvergunning én ook een aanvraag bouwvergunning voor een ander bouwplan betrekking hebben. Die omstandigheid is geen reden om de bouwvergunning in te trekken. Intrekken van de eerste winkel huren haarlem bouwvergunning is wel mogelijk zodra de tweede bouwvergunning wordt verleend.
6.9 Handhaving
De behandeling van de handhavingsbepalingen van de Woningwet in paragraaf 5.7 had ook betrekking op nieuwbouw. Er wordt naar deze paragraaf verwezen. Art. la lid 2 Wonw bevat een algemene zorgplichtbepaling voor hem die bouwt:
‘( … ) 2 Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, winkel huren tilburg voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.’

De instandhoudingtermijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij een bouwwerk dat slechts toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming. Soms bepaalt een bestemmingsplan dat gedurende enkele jaren een bepaalde bestemming geldt, de voorlopige bestemming. Een bouwwerk ten behoeve van winkel huren eindhoven de voorlopige bestemming behoeft niet langer dan die voorlopige bestemming in stand te blijven. 4 Bij een bouwwerk waarop art. 3.22 Wro is toegepast. Dat artikel geeft de mogelijkheid om ontheffing te geven voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Men wil bijvoorbeeld een tijdelijk postkantoor in een plantsoen plaatsen, gedurende de verbouw van het definitieve postkantoor. Gedurende de duur van de ontheffing mag het tijdelijke bouwwerk in stand blijven en niet langer (zie ABRvS 24 december 2002, AB 2003/112). De termijn begint op het moment dat de bouw of het gebruik feitelijk een aanvang neemt en eindigt op het moment dat winkel huren den haag de bouw of het gebruik feitelijk eindigt.
De instandhoudingtermijn is bij 1 en 2 maximaal vijf jaar, bij 3 is de termijn gelijk aan de termijn in het bestemmingsplan, bij 4 is de termijn gelijk aan de termijn van de ontheffing. Door de bepaling van lid 6 van art. 45 Wonw is het mogelijk geworden dat voor seizoensgebonden bouwwerken niet steeds een bouw- of sloopvergunning moet worden aangevraagd en verleend en dat bij de bouwvergunning wordt bepaald binnen welke opeenvolgende tijdvakken van een kalenderjaar het bouwwerk wordt opgericht, gebruikt en gesloopt en voor welke periode de vergunning wordt verleend.
Bij een aanvraag voor een bouwvergunning dienen burgemeester en wethouders, afhankelijk van de aard ervan, binnen een bepaalde termijn over die winkel huren haarlem aanvraag te beslissen (subparagraaf 6.6.1). In bepaalde, in de Woningwet omschreven gevallen, zijn ze verplicht de beslissing aan te houden (subparagraaf 6.6.2).
6.6.1 Beslissingstermijn Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag: a om een lichte bouwvergunning: binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag; b om een reguliere bouwvergunning: binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.
Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing op een aanvraag om een reguliere bouwvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verdagen.
De beslissingstermijn omtrent een aanvraag bouwvergunning in twee fasen (zie subparagraaf 6.8.1) bedraagt voor elk van beide aanvragen zes weken. Ook voor de bouwvergunning eerste en tweede fase kan de beslissingstermijn eenmaal met zes weken worden verlengd (art. 46 lid 2 Wonw).
Indien niet tijdig is beslist, is de winkel huren tilburg bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 46 lid 6 Wonw). De bouwer kan er dan gebruik van maken en zijn bouwplan uitvoeren indien er geen andere, bijvoorbeeld privaatrechtelijke, belemmeringen zijn. De zes en twaalf weken zijn dus voorbeelden van een ‘fatale’ termijn. Als de bouwvergunning van rechtswege is verleend, mogen burgemeester en wethouders niet meer op de bouwaanvraag beslissen (zie bijvoorbeeld ABRvS 30 augustus 1999, AB 2000/16).

Het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 3 Wonw staat dat in het Bouwbesluit kan worden verwezen naar normen of delen van normen en naar kwaliteitsverklaringen. Een norm is volgens art. 1 Wonw een document, uitgegeven door een onafhankelijk, deskundig instituut, waarin wordt winkel huren eindhoven omschreven aan welke eisen een bouwmateriaal, bouwdeel of bouwconstructie moet voldoen dan wel waarin een omschrijving wordt gegeven van een keurings-, meet- of berekeningsmethode. Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van VROM aangewezen merkteken, afgegeven door een door de minister aangewezen deskundig en onafhankelijk instituut op grond waarvan een bouwmateriaal of bouwdeel, indien het bij het bouwen wordt toegepast, wordt geacht te voldoen aan de krachtens de Woningwet aan dat materiaal of deel gestelde eisen. Ten behoeve van de aansluiting van woningen en gebouwen op het winkel huren den haag leidingnet verwijst het Bouwbesluit naar ministeriële regelingen waaraan voldaan moet worden.
• Voorbeeld Art. 3.121 lid 1 Bouwbesluit 2003 luidt: ‘Een voorziening voor drinkwater heeft in een meterruimte ( …) een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet voor drinkwater.’ En art. 3.122: ‘Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.’ Art. 1 .8 Regeling tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken van de minister van VROM verwijst naar een norm: ‘Een voorziening voor drinkwater of warmwater als bedoeld in art. 3.122 en 3.130 van het besluit voldoet aan NEN 1006.’
Op grond van art. 6 Wonw kan bij (of krachtens) een voorschrift van het Bouwbesluit 2003 worden bepaald dat burgemeester en wethouders van dat voorschrift ontheffing kunnen verlenen tot een bij dat voorschrift aangegeven niveau. In het Bouwbesluit 2003 is van deze winkel huren haarlem mogelijkheid gebruikgemaakt.
• Voorbeeld Bij het verbouwen of renoveren van een woning kan ontheffing worden gegeven tot het (lagere) niveau dat is voorgeschreven voor bestaande woningen.
In het Bouwbesluit 2003 worden er bij de beoordelingsaspecten functionele eisen, prestatie-eisen en waar nodig aanwezigheidseisen winkel huren tilburg gesteld.
• Voorbeeld Functionele eis: een te bouwen bouwwerk heeft één of meer toiletruimten. Prestatie-eis: een gebruiksfunctie heeft voor elke 125 m2 gebruiksoppervlakte of een gedeelte daarvan ten minste één toiletruimte.

De bouwwerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit art. 5 lid 2 Bblb blijkt dat de bouwwerken die op grond van art. 3 lid 1 Bblb bouwvergunningsvrij zijn, licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze niet aan de in art. 3 lid 1 Bblb genoemde kenmerken voldoen. Voor een bouwwerk van beperkte omvang op een erf, antenne of nutsgebouw, of een gebo.uw voor het telecommunicatieverkeer, het winkel huren eindhoven openbaar vervoer of wegverkeer gelden hoogte-en oppervlakte-eisen. Voldoen ze daaraan, dan zijn ze licht-bouwvergunningplichtig. Zo niet, dan is een reguliere bouwvergunning nodig (art. 5 lid 2 Bblb). Uit art. 5 lid 3 Bblb blijkt dat een speeltoestel of tuinmeubilair van lichtbouwvergunningplichtig tot regulier-bouwvergunningplichtig wordt als het object 5 m of hoger is. Is het lager dan ·3 m respectievelijk 2 m, dan is het bouwvergunningsvrij. Uit art. 6 Bblv blijkt dat altijd licht-bouwvergunningplichtig is het bouwen van een 1 balkon, mits winkel huren den haag de bruto-oppervlakte minder is dan 2 m2; 2 vloerafscheiding op een balkon of dakterras; 3 zonwering bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen en 4 op de grond staande reclamezuil. Een balkon groter dan 2 m2 is regulier-bouwvergunningplichtig. Het bouwen van een afscheiding tussen balkons of dakterrassen (een privacyscherm) is bouwvergunningsvrij evenals een zonwering bij een woning (art. 3 lid 3 onder e en f Bblb).
De lichte bouwvergunning kent minder weigeringsgronden dan de reguliere bouwvergunning. De weigeringsgronden zijn beperkt tot de gronden genoemd in art. 44 lid 1 onder a, c, d, e en f Wonw. Op bouwtechnische gronden kan een lichte bouwvergunning alleen winkel huren haarlem worden geweigerd voor zover de Bouwbesluit-voorschriften betrekking hebben op constructieve veiligheid (art. 44 lid 3 Wonw).
6.2.3 Criteria voor bouwen zonder bouwvergunning of met een lichte of reguliere bouwvergunning Uit tabel 6.1 kan worden afgeleid wanneer bouwen zonder bouwvergunning is toegestaan en wanneer een lichte of een reguliere bouwvergunning benodigd is. In de meest rechtse kolom in de tabel staat vermeld of het bouwplan bouwvergunningsvrij is (‘Vrij’), of winkel huren tilburg licht-bouwvergunningplichtig is (‘lichte bv’) of regulier-bouwvergunningplichtig is (‘reguliere bv’).

Het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 1b lid 2 Wonw is het verboden een bestaand(e): a gebouw, b bouwwerk, niet zijnde een gebouw of c standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden dat (die) niet voldoet aan de desbetreffende voorschriften in het Bouwbesluit 2003 (art. 2 lid 2, 4 of 6 Wonw).
Overtreding van dit verbod kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden gehandhaafd. Bestuursrechtelijke handhaving is sinds 1 juli 2007 direct mogelijk kantoor huren almelo zonder dat daartoe nog (de tussenstap van) een specifieke Woningwet-aanschrijving vereist is. Het schrappen van de Woningwet-aanschrijving werd gerechtvaardigd geacht omdat in het Bouwbesluit 2003 voldoende duidelijkheid wordt gegeven omtrent de eisen waaraan een burger moet voldoen ten aanzien van bestaande bouw of nieuwbouw. Er worden in het Bouwbesluit 2003 functionele eisen gesteld die nagenoeg allemaal vertaald zijn in een prestatie-eis. Verder wordt een geobjectiveerde bepalingsmethode (NEN-norm) aangewezen waarmee naar het oordeel van de regering met precisie en op verantwoorde wijze kantoor huren delft kan worden bepaald of aan de grenswaarde in de prestatie-eis wordt voldaan. Het werd niet meer nodig geacht eerst een Woningwet-aanschrijving uit te laten gaan waarin een vage norm werd geconcretiseerd en pas bij overtreding van die norm kon worden gehandhaafd. Deze bestuursrechtelijke handhaving kan plaatsvinden door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
In het Bouwbesluit zijn per hoofdstuk afdelingen opgenomen die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld op de bouwconstructie, vloerafscheiding, trap of elektriciteitsvoorziening. Per afdeling is een paragraaf opgenomen met de eisen kantoor huren oss voor nieuwbouw en een paragraaf met de eisen voor bestaande bouw. De eisen aan bestaande bouw zijn doorgaans lichter dan die aan nieuwbouw. Voor bestaande woningen komt het (samengevat en kort weergegeven) neer op voorschriften met betrekking tot de volgende onderwerpen: constructieve veiligheid (een woning mag niet instorten of verzakken); brandveiligheid (bij brand moet de woning veilig kunnen worden ontvlucht); vloerafscheiding (leuning en hekwerk bij trappen en balkons); luchtkwaliteit (ventilatiemogelijkheid en mogelijkheid voor kantoor huren helmond afvoer van verbrandingsgassen); waterdichtheid (daken en muren moeten waterdicht zijn); daglicht (in bewoonde ruimten moet daglicht zijn); water, gas elektra en rioolinstallaties (er moet een veilige voorziening aanwezig zijn voor gas, water, elektra en riolering, die aangesloten kan worden op het (distributie)net).

Lichtvaardige verzoeken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure Om te voorkomen dat er lichtvaardige verzoeken worden ingediend, heffen burgemeester en wethouders van de aanvrager een recht (leges) van €300 (art. 6.4 lid 1 en 3 Wro). Dit bedrag mag bij verordening van de gemeenteraad met ten hoogste tweederde deel worden verhoogd of verlaagd. Er kunnen plaatselijke omstandigheden zijn waardoor kantoor huren almelo het gewenst is het bedrag te verhogen of te verlagen in verband met het doel lichtvaardige aanvragen te voorkomen. Indien op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, storten burgemeester en wethouders het betaalde recht aan de indiener van het verzoek terug. Burgemeester en wethouders delen de aanvrager mee dat hij het bedrag verschuldigd is en binnen vier weken moet betalen. Zonder tijdige betaling en zonder goede reden daarvoor verklaren burgemeester en wethouders de aanvrager niet-ontvankelijk (art. 6.4 lid 2 Wro).
Burgemeester en wethouders besluiten op een verzoek om schadevergoeding. Bij een provinciaal inpassingsplan of een rijksinpassingsplan ligt de beslissing bij Gedeputeerde Staten respectievelijk de minister (art. 6.6 Wro); het verzoek om schadevergoeding kantoor huren delft wordt ingediend bij burgemeester en wethouders (art. 6.6 lid 4 Wro).Het Bro bevat in Afdeling 6.1 bepalingen omtrent de inrichting en behandeling en de wijze van beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade. Daardoor worden deze regels geüniformeerd en gestandaardiseerd.

Art. 6.1.3.3 Bro zegt dat bij gemeentelijke verordening, provinciale verordening en bij regeling van de minister van VROM regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. De bedoelde adviseur is volgens art. 6.1.1.1 onder c Bro: een persoon of commissie, die geen deel uitmaakt van of werkzaam is onder kantoor huren oss verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, en die belast is met de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking. Volgens art. 6.1.3.2 Bro wijst het bestuursorgaan een adviseur aan die een advies uitbrengt over de op de aanvraag te nemen beslissing, tenzij de aanvraag niet in behandeling behoeft te worden genomen. Dit laatste is het geval is als de aanvraag niet binnen de voorgeschreven termijn is ingediend; of de aanvraag niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat duidelijk is dat de schade binnen het normale kantoor huren helmond maatschappelijke risico van de aanvrager valt of de schadeoorzaak voorzienbaar was of de schade voorkomen of beperkt had kunnen worden; of niet voldaan wordt aan art. 4.5 Awb (waarin de algemeen geldende bepalingen staan over het in behandeling nemen van aanvragen).

Provinciaal inpassingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciaal inpassingsplan en projectbesluit Provinciale Staten stellen voor een gebied het provinciale inpassingsplan vast. Zij horen tevoren de desbetreffende gemeenteraad, die na de vaststelling vooralsnog niet meer bevoegd is voor het gebied zelf een bestemmingsplan vast te stellen. Vooralsnog, omdat Provinciale Staten in het vaststellingsbesluit moeten opnemen kantoor huren almelo tot welk tijdstip de uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan voortduurt; de periode moet liggen binnen de reguliere tienjarenperiode van de bestemmingsplanherziening (art. 3.26 lid 5 Wro).
Afdeling 3.1 en 3.2 Wro zijn van overeenkomstige toepassing op het inpassingsplan: het zijn de voorschriften uit de Wro omtrent de inhoud en de procedure van een bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten vervullen de rol van burgemeester en wethouders, en Provinciale Staten de kantoor huren delft rol van de gemeenteraad. De rechtsgevolgen van een bestemmingsplan zijn ook van toepassing op het inpassingsplan, omdat bepaald is dat het inpassingsplan geacht wordt deel uit te maken van het bestemmingsplan of de bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft (art. 3.26 lid 3 Wro). Provinciale Staten mogen bij het inpassingsplan bepalen dat niet burgemeester en wethouders maar Gedeputeerde Staten de uitvoeringsbesluiten van het inpassingsplan nemen: beslissen op aanvragen aanleg- of sloopvergunning, het uitwerken of wijzigen van het inpassingsplan dan wel de vele bevoegdheden uit (Afdeling 1 van Hoofdstuk IV van) de Woningwet ten aanzien van aanvragen bouwvergunning. Als ook de laatste kantoor huren oss bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten worden toebedeeld, moeten Gedeputeerde Staten dus (als nieuwe taak) beslissen inzake welstandsbeoordeling, aanhouding van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning, het verbinden van voorwaarden aan de vergunning en fasering van de vergunning. Indien Gedeputeerde Staten beslissen omtrent aanvragen sloop- of aanlegvergunning, moeten zij ook beslissen over aanvragen buitenplanse ontheffingen (art. 3.26 lid 4 Wro). Voor ieders duidelijkheid lijkt het verstandig Gedeputeerde Staten ofwel geen ofwel het totale pakket aan uitvoeringsbevoegdheden te geven.
Ook Provinciale Staten kunnen als de gemeenteraad een projectbesluit nemen; binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is, leggen kantoor huren helmond Gedeputeerde Staten dan een ontwerp-inpassingsplan ter inzage overeenkomstig het projectbesluit. Op het provinciale inpassingsplan zijn de Wro-artikelen inzake de inhoud en de procedure van het gemeentelijke projectbesluit van overeenkomstige toepassing. Het zijn art. 3.10 t/m 3.14, en 3.26 lid 4 en 5. Waar bestemmingsplan staat, moet inpassingsplan worden gelezen; Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten treden in de plaats van gemeenteraad respectievelijk burgemeester en wethouders.

De standaardbepaling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lid 2 van de standaardbepaling zegt dat het volgens lid 1 toegestane gebruik mag worden veranderd in een ander met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Dat is echter alleen toegestaan indien met het beoogde gebruik de afwijking van (de bestemming in) het plan kantoor huren almelo naar aard en omvang wordt verkleind. Het verschil met de overgangsbepaling bij bouwen is hierin gelegen, dat bij het bouwen ook aanvaardbaar is dat de afwijking naar aard en omvang even groot blijft, terwijl bij het gebruik de eis iets strenger is: de afwijking moet naar aard en omvang afnemen. Gebruiksveranderingen zijn onder overgangsrecht, dat uitgaat van bevriezing, immers ingrijpender en minder acceptabel dan geringe bouwactiviteiten, gericht op aanpassing aan hedendaagse eisen (veelal samenhangend met het gebruik). Voor de afwijkingsmogelijkheid gelden twee argumenten. Het eerste argument voor de afwijkingsmogelijkheid is kantoor huren delft dat, waar het overgangsrecht een met het bestemmingsplan strijdige situatie (tijdelijk) aanvaardbaar acht, niet valt in te zien waarom dan niet aanvaardbaar zou zijn dat het gebruik zodanig wordt veranderd dat de afwijking van de geldende bestemming afneemt: wie het meerdere mag, mag ook het mindere. Het tweede argument is dat de gebruiker moet worden gestimuleerd zijn van het plan afwijkende gebruik aan te passen naar het gebruik dat minder afwijkt, want dat leidt – althans voor de korte termijn – tot een minder ongewenst gebruik.
• Voorbeeld Onder het oude bestemmingsplan was een agrarisch bedrijfsgebouw niet in strijd met het bestemmingsplan als woning in gebruik genomen. Het gebruik als woning mag worden voortgezet onder het nieuwe bestemmingsplan waarin het gebouw kantoor huren oss uitsluitend een bedrijfsfunctie heeft gekregen en niet mag worden bewoond. Als het gebruik van het gebouw als woning langer dan een jaar wordt gestaakt, mag daarna geen bewoning meer plaatsvinden.
Hoewel kan worden gesteld dat het kenmerkend is voor overgangsrecht dat een eenmaal beëindigd gebruik niet meer kan worden hervat – strijdig als dit is met het geldende bestemmingsplan -is aan het stellen van een termijn het belangrijke voordeel verbonden dat de handhavende instanties niet van dag tot dag behoeven vast te stellen dat het overgangsrechtelijk beschermde gebruik nog wordt voortgezet. Een periode van een jaar is zodanig lang dat voor een belangrijk deel van de gevallen meer kantoor huren helmond duidelijkheid kan worden geschapen, in het bijzonder in verband met de bewijsvoering. Ontduiking van de regeling zal niet altijd te vermijden zijn.
In lid 4 van de standaardbepaling is voor alle duidelijkheid vastgelegd dat illegaal gebruik expliciet is uitgesloten van het overgangsrecht.